Finance bez starostí

Financial Accounting Consultancy Tax Advisory

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

PRODLOUŽENÍ KOMPENZAČNÍHO BONUSU A PROGRAMU ANTIVIRUS 13. 5. 2021
download-jpeg-2883788-23.jpg

Dne 07. 05. 2021 došlo nařízením vlády č. 188/2021 Sb. k prodloužení, respektive ke stanovení dalšího období, za které lze žádat o kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. Nové bonusové období je stanoveno na dobu od 1. do 31. května 2021.

Žadatel musí splnit podmínku převažujícího příjmu z omezené činnosti. To znamená, že v rozhodném období tvořily příjmy z omezené činnosti více než 50% podíl na celkových příjmech, přičemž rozhodné období je stanoveno od 1. června 2020 do 30. září 2020.

Celý článek

PROMINUTÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ, PRODLOUŽENÍ „IZOLAČKY" - 6. 5. 2021

snimek-obrazovky-2020-03-23-v-16-16-06.p

Prominutí části daně z příjmu u majetku pro odborné vzdělávání

Rozhodnutím ministryně financí ze dne 27. 04. 2021 dochází k prominutí části daně z příjmů. Prominutí se vztahuje na porušení podmínky nároku na odpočet podle § 34g zákona 586/1992 Sb. (zákon o daních z příjmu). Stávající právní úprava klade jako podmínku nároku na odpočet použití majetku ve třech po sobě následujících zdaňovacích obdobích, spolu s procentuálním využitím k odbornému vzdělávání. Při porušení podmínky má subjekt povinnost o již odpočtenou částku zvýšit základ daně.

Celý článek

DUBNOVÉ ZMĚNY V OŠETŘOVNÉM- 4. 5. 2021
Office-7[1].jpg

V průběhu měsíce dubna došlo k nabytí účinnosti zákona č. 173/2021 Sb., a dále zákona č. 183/2021 Sb., které mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Celý článek

ZVLÁŠNÍ REŽIM PRO CESTOVNÍ SLUŽBU-ZMĚNY OD 1.1.2021 - 26. 4. 2021
29.jpg

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti nová úprava zvláštního režimu pro cestovní službu, upravena v zákoně o DPH v § 89.

Cestovní službou se dle zákon o DPH rozumí kombinace služeb cestovního ruchu, pokud jsou tyto služby nakoupeny od jiných osob povinných k dani. Poskytnutí cestovní služby se pak považuje za poskytnutí jedné jediné služby, přestože k uskutečnění cestovní služby se využije více služeb cestovního ruchu nakoupených od jiných osob povinných k dani.

Pokud však plátce daně poskytuje pouze službu ubytování nebo dopravy osob, pak se za službu cestovního ruchu považuje i tato jediná služba, i když se nejedná o kombinaci služeb.  

Celý článek

PROMINUTÍ DPH PŘI DODÁNÍ RESPIRÁTORŮ, TESTŮ A OČKOVACÍCH LÁTEK ZE ZAHRANIČÍ  21. 4. 2021
obráz.jpg

Dne 13. 4. 2021 bylo ve Finančním zpravodaji zveřejněno Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události. V tomto Rozhodnutí ministryně financí promíjí daň z přidané hodnoty při dodání níže uvedeného zboží z jiného členského státu EU nebo ze třetích zemí.

Celý článek

"Naše notářská kancelář je dlouholetým spokojeným klientem společnosti FACTA s.r.o. Vážíme si především ochoty, flexibility a profesionality."

JUDr. Martin Foukal, notář

logo_ecovis_facta_small_edited.png