AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

 
NOVÝ KOMPENZAČNÍ BONUS
03.03.2021

Dne 26.2.2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Opět se týká OSVČ a malých společností s.r.o.

Komu je kompenzační bonus určen

Nově vzniká nárok na kompenzační bonus všem podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale také dopady samotné pandemie koronaviru.

Nově o bonus mohou žádat i živnostníci, u kterých klesla poptávka po zboží či službách. Hlavní podmínkou je pokles příjmů, a to o více než 50 %, přičemž tento pokles bude posuzován za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie.

Např. v prvním bonusovém období za únor 2021 se budou porovnávat příjmy za leden 2021 s měsíčním průměrem za období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019.

Nově se kompenzační bonus zvyšuje z 500,- Kč na 1.000,- Kč denně. Toto zvýšení se však netýká subjektů s nižšími příjmy (důchodci a studenti), u kterých bude kompenzační bonus individuálně zastropován. Dále se zvýšení kompenzačního bonusu netýká osob pracujících na dohodu, kteří mohou získat kompenzační bonus v maximální výši 500 Kč na den.

Nově mají nárok na kompenzační bonus ve výši 500,- Kč denně OSVČ nebo společníci společnosti s ručením omezeným, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace. Podmínkou je účast jedince na nemocenském pojištění.

Nárok na zvýšený kompenzační bonus budou mít ti společníci společnosti s ručením omezeným s maximálně 2 společníky a dále společníci společnosti s ručením omezeným z jedné rodiny. Rozhodný den pro splnění podmínek nároku na kompenzační bonus u společníků malých s.r.o. je stanoven na 5. října 2020. Společnost s ručením omezeným nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou podle zákona o DPH a nesmí být v úpadku nebo likvidaci. Společnost musí mít alespoň za jedno ze dvou skončených zdaňovacích období daně z příjmů právnických osob, bezprostředně předcházejících bonusovému období obrat alespoň ve výši 180 tisíc korun (u začínajících firem předpokládaný příjem 120 tisíc korun za první dosud neskončené období).

Platnost bonusu

Nový kompenzační bonus platí zpětně od 1. února 2021. Důležitou změnou je to, že bonusová období již nebudou vázána na nouzový stav.

Částečné prolínání prvního období nového bonusu v únoru 2021 s posledním obdobím stávajícího bonusu (od 1. do 15. února 2021) bude vyřešeno formou započtení – nově nárokovaný bonus za únor v maximální výši 28 000 Kč bude případně snížen o již vyplacenou částku původního únorového bonusu.

S čím kompenzační bonus nelze kombinovat?

Zvýšený kompenzační bonus není možné čerpat při pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Kompenzační bonus nelze kombinovat s ostatními programy mimo programu Antivirus a programu COVID-nájemné.

U společníků s.r.o. nelze kompenzační bonus kombinovat s podporou Antivirus, která byla poskytnuta na samotného společníka.

Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky pro pomoc v hmotné nouzi a státní sociální podpory.

ZMĚNY V OZNÁMENÍ PŘÍJMŮ PLYNOUCÍCH DO ZAHRANIČÍ
25. 2. 2021

Na základě novely č. 609/2020 Sb. k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, došlo s účinností od 1. 1. 2021 ke změně povinností při podávání oznámení o příjmech plynoucích ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi do zahraničí.

V rámci novely došlo jednak ke zvýšení limitu pro podání oznámení – nově mají poplatníci povinnost oznamovat pouze osvobozené příjmy plynoucí do zahraničí, které překračují 300 tis. Kč za kalendářní měsíc. Původně činil tento měsíční limit 100 tis. Kč.

Dále dochází ke změně lhůty pro podání oznámení u osvobozených příjmů. Nově je nutno oznámení podat do 31. ledna kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém by byl plátce daně povinen provést srážku daně, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen a podléhal by zdanění v ČR.

Novelizace se týká příjmů, které byly vyplaceny nebo zaúčtovány v lednu 2021 a dále. Lhůta pro jejich oznámení tedy končí 31. ledna 2022.

Původně byla povinnost podat oznámení do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém by byla povinnost daň srazit a odvést.

U příjmů plynoucích do zahraničí, u kterých má plátce daně povinnost tuto daň srazit a odvést, zůstává lhůta zachována – tedy plátce podává oznámení do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla povinnost daň srazit a odvést.

DAŇOVÉ NOVINKY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021 - 3. DÍL
18. 2. 2021

Od 1. 1. 2021 je účinný Zákon č. 609/2020 Sb. ze dne 22. prosince 2020, který přináší změny v zákoně o daních z příjmů. Níže uvádíme třetí část daňových novinek, které zavádí daňový balíček.

Uplatnění darů jako odčitatelné položky ze základu daně
 

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k dočasnému zvýšení limitu pro uplatnění odpočtu darů. Fyzické osoby si tak budou moci odečíst hodnotu daru ve výši 30 % základu daně (původně 15 %). Tato změna se týká zdaňovacího období pro kalendářní roky 2020 a 2021.
 

U právnických osob je limit taktéž 30 % ze základu daně (původně 10 %) a změna se týká zdaňovacích období, končících v období od 1. 3. 2020 až 28. 2. 2022.

PROMINUTÍ DPH PŘI DODÁNÍ RESPIRÁTORŮ
9. 2. 2021

Dne 1. 2. 2021 bylo ve Finančním zpravodaji zveřejněno Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události. V tomto Rozhodnutí ministryně financí promíjí v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 daň z přidané hodnoty při dodání respirátorů.

Prominutí se týká dále jmenovaného zboží:
 

filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, patří mezi osobní ochranné prostředky a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost,

respirátory (bez výdechového ventilu), pokud jsou určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí.
 

Toto rozhodnutí se tak nevztahuje na zdravotnické obličejové masky ani na obličejové masky pro veřejnost, tzv. „komunitní roušky“ (různé formy podomácku ušitých roušek či komerčních roušek vyrobených z bavlny či jiných textilií).
 

Prominutí daně se dále nevztahuje na zboží, které bylo pořízeno v zahraničí. U tohoto zboží platí povinnost DPH odvést, zároveň má ale plátce nárok na odpočet daně.
 

Prominutí DPH u antigenních a PCR testů
 

V období od 16. 12. 2020 do 31. 12. 2022 ministryně financí zároveň promíjí daň z přidané hodnoty za dodání:
 

diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19,

očkovacích látek proti onemocnění COVID-19.

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ 2020
4. 2. 2021

Rádi bychom Vás upozornili na povinnost zaměstnavatelů zpracovat svým zaměstnancům roční zúčtování daně za rok 2020.

O roční zúčtování je zaměstnanec povinen požádat do 15. 2. 2021 a současně také doložit všechny potřebné dokumenty, seznam dokumentů naleznete zde.

Podání daňových přiznání ve vztahu k solidárnímu zvýšení daně

Stejně jako v předchozích letech, odpadá povinnost podání daňového přiznání v případě, kdy poplatník má jen příjmy ze závislé činnosti a v některém měsíci se ho týkalo solidární zvýšení daně, přičemž se jeho celková daňová povinnost o solidární daň nezvyšuje (tj. nepřekročí celkový roční limit pro solidární zvýšení daně – pro rok 2020 je to limit 1.672.080,- Kč). Pokud se však daňová povinnost zvyšuje o solidární daň, povinnost podat daňové přiznání trvá. Ostatní zaměstnanci, kterých se solidární zvýšení daně v některém měsíci týkalo, ale jejich celková daňová povinnost solidární zvýšení daně neobsahuje, mohou požádat o provedení ročního zúčtování daně.

Mzdová účetní následně provede roční zúčtování nejpozději v březnové mzdě.

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ - TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ 
2. 2. 2021

V rámci novely č. 283//2020 Sb., zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád dochází k rozšíření lhůt pro podání daňového přiznání k dani z příjmů ať už pro poplatníky daně z příjmů právnických osob, tak i pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob.

Doposud museli poplatníci daně, kteří nevyužívali služeb daňového poradce, nebo nepodléhali zákonnému auditu, podat daňové přiznání k dani z příjmů v termínu do 1.4. následujícího roku. Tento termín byl stejný jak pro papírová, tak i elektronická podání.

S účinností od 1.1.2021 lze přiznání k dani z příjmů a podat v následujících termínech:

do 1.4.2021, pokud poplatník nevyužívá služeb daňového poradce, nepodléhá zákonnému auditu a přiznání podává v papírové formě

do 3.5.2021, pokud poplatník nevyužívá služeb daňového poradce, nepodléhá zákonnému auditu a přiznání podává elektronicky

do 1.7.2021, pokud poplatník využívá služeb daňového poradce, nebo podléhá zákonnému auditu

 

V rámci novely zaniká také povinnost zplnomocnit daňového poradce a plnou moc podat finančnímu úřadu ve lhůtě do 1.4. následujícího roku. Nyní je možné plnou moc pro daňového poradce podat až společně s podaným daňovým přiznáním.

Výše uvedené termíny platí i pro podání přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020.

DAŇOVÉ NOVINKY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021 - 2. DÍL
28. 1. 2021

V rámci aktuálního daňového balíčku ze dne 22. prosince 2020, který nabyl účinnosti dne 1.1.2021 dochází k dalším změnám v daních z příjmů. Níže uvádíme druhou část daňových novinek, týkající se především dlouhodobého majetku.

1. Zvýšení hranice pro odpisování a zrušení odpisování nehmotného majetku

V rámci novely zákona č. 5861/992 Sb. o daních z příjmů dochází ke změně v oblasti zařazení majetku do kategorie dlouhodobého majetku pro účely daňového odepisování. Hranice pro zařazení majetku do dlouhodobého majetku pro účely daňových odpisů se zvyšuje ze 40.000,- Kč na 80.000,- Kč. Tato hranice platí i pro technické zhodnocení hmotného majetku. Změna se týká zařazení majetku pro daňové odepisování, pro účetní zařazení majetku zůstává nadále hranice 40.000,- Kč. Úprava platí již na hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 a technické zhodnocení dokončené v roce 2020.

Dochází také ke zrušení kategorie nehmotného majetku v rámci daňového odepisování. Výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku bude nyní možné uplatnit stejně jako v účetnictví.  Změna se týká majetku pořízeného od 1. 1. 2020.

2. Rychlejší odepisování

V rámci novely byly současně zavedeny mimořádné odpisy hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině. Mimořádné odpisy může uplatnit ten poplatník, který si pořídil hmotný majetek jako jeho první vlastník v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Mimořádné odpisy jsou stanoveny takto:

majetek v 1. odpisové skupině – odepsání bez přerušení za 12 měsíců (standardně 3 roky)

majetek ve 2. odpisové skupině – odepsání bez přerušení za 24 měsíců (standardně 5 let)

prvních 12 měsíců může poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny

3. Vykazování nákladů spojených s dobíjením elektromobilů

Zavedení mimořádných odpisů se týká i finančního leasingu, v daném období tedy bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze na 1 nebo 2 roky.

 

V případě, že bude pro služební cestu použit elektromobil zahrnutý v obchodním majetku, výdaje na tuto cestu bude možné prokázat s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny, a to i zpětně za rok 2020. Pro rok 2020 je cena stanovena na 4,80 Kč za 1 kWh.​

DAŇOVÉ NOVINKY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021 - 1. DÍL
21. 1. 2021

Dne 1.1. 2021 nabyl účinnosti Zákon č. 609/2020 Sb. ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Níže uvádíme první část novinek, které zavádí daňový balíček.

1. Zrušení superhrubé mzdy

S účinností od 1.1.2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy, což má vliv na výpočet daně z příjmů fyzických osob. Daň ve výši 15% pro hrubé mzdy nižší než 141 764,- Kč se bude nově počítat přímo ze mzdy tj. z částky o 34% nižší. U zaměstnanců jejichž mzda je vyšší než 141 764,- Kč dochází ke zvýšení sazby daně z příjmů na 23% (z původních 22%) a to z částky převyšující limit 141 764,- Kč/měsíc

2. Zvýšení slevy na poplatníka

S účinností od 1.1.2021 dochází ke zvýšení základní slevy na poplatníka a to z původních 24 840,- Kč/rok na 27 840,- Kč/rok pro rok 2021 a pro rok 2020 na 30 840,- Kč.
 

Dosud si zaměstnanci od daně odečítali měsíční částku 2 070,- Kč nově to bude 2 320,- Kč, tedy dojde ke zvýšení čisté mzdy o 250,- Kč měsíčně.

3. Stravenkový paušál

Nově mají zaměstnavatelé možnost poskytnout svým zaměstnancům příspěvek na stravování v peněžní formě při zachování osvobození tohoto příspěvku od daně z příjmů i odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Příspěvek na stravování je osvobozen do výše 70% tuzemského stravného pro pracovní cesty (trvající 5 až 12 hodin) podle vyhlášky.
 

Pro rok 2021 tedy mohou zaměstnavatelé poskytnout zaměstnancům stravenkový paušál v maximální denní výši 75,6 Kč/den či nižší, při zachování osvobození.

Stávající způsob poskytování papírových či elektronických stravenek, nebo zajištění závodního stravování zůstává zachován.
 

4. Snížení limitu pro uplatnění odpočtu úroků

Dále dochází ke snížení limitu pro uplatnění úroků z hypotečního úvěru jako odčitatelné položky ze základu daně. Limit se snižuje z původní částky 300 000,- Kč na 150 000,- Kč a to u těch hypotečních úvěrů, které byly pořízeny na obstarání bytové potřeby po 1.1.2021.
 

5. Zrušení zastropování pro vyplacení daňového bonusu

V rámci daňového balíčku dále dochází ke zrušení zastropování částky pro výplatu daňového bonusu na děti z původní maximální výše 60 300,- Kč. Nově bude možné vyplatit daňový bonus i převyšující tuto částku.

O dalších daňových novinkách Vás budeme brzy informovat.

DAŇOVÉ DOPADY BREXITU
19. 1. 2021

Spojené království je od 1. ledna 2021 „třetí zemí“ pro účely DPH

 

Dne 1. února 2020 došlo k vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie. Na základě dohody o vystoupení bylo stanovené tzv. přechodní období, které skončilo 31. prosincem 2020. 

Od 1. ledna 2021 není již Spojené království součástí vnitřního trhu Evropské unie (dále jen „EU“) a nadále se na něj nevztahují mezinárodní dohody EU.
 

Rádi bychom Vás seznámili se změnami při uplatňování daně z přidané hodnoty, ke kterým dochází od 1. ledna 2021.

Z pohledu aplikace DPH se Spojené království od uvedeného data stalo třetí zemí. Přičemž jedinou výjimku představují obchody se zbožím mezi členskými státy EU a Severním Irskem – tam stávající pravidla zůstávají v platnosti.

 

K jakým změnám od 1. ledna 2021 dochází?

1. Obchod se zbožím

Pohyb zboží mezi Českou republikou a Velkou Británií není považován za dodání zboží mezi členskými státy.

Nově se uplatňují DPH pravidla pro dovoz a vývoz zboží.

Zboží, které je přepraveno do Velké Británie podléhá celnímu dohledu a může být předmětem celních kontrol.

DPH zjednodušení pro dodání zboží, která platí v rámci EU – např. třístranný obchod nebo konsignační sklady již není možné použít pro obchody mezi EU a Velkou Británií.

Režim zasílání zboží již není možné aplikovat.

 

Výjimka – obchod se zbožím pro Severní Irsko

Došlo k vyjednání výjimky pro obchodování se zbožím, a to minimálně do konce roku 2024.

Severní Irsko si zatím ponechává status členského státu EU. 

Výjimka se týká pouze zboží, v případě služeb je Severní Irsko považováno pro účely DPH za třetí zemi.

DIČ pro účely DPH používá Severní Irsko nově předponu „XI“.

Při obchodování se zboží mezi Severním Irskem a Velkou Británii probíhají kontroly podobné celním.

Transakce zahrnující pohyb zboží mezi Severním Irskem a Českou republikou jsou nadále považovány za plnění uvnitř EU a vztahují se na ně veškerá pravidla a zjednodušení aplikovaná mezi členskými sáty EU.
 

2. Služby

Výjimka týkající se Severního Irska se na obchod se službami nevztahuje.

Pro služby poskytnuté do Spojeného království od 1. ledna 2021 již neplatí povinnost podat souhrnné hlášení.

Dochází ke změně pravidel pro uplatňování DPH v oblasti některých typů služeb.

V případě poskytnutí služeb je třeba vzít v úvahu také pravidlo skutečné spotřeby, které je uplatňováno na služby poskytované osobám mimo EU. Tj. pokud je daná služba spotřebována na území České republiky a zákazník je osoba se sídlem mimo EU registrovaná k DPH v České republice, může tato služba podléhat DPH v České republice.

 

3. Vrácení DPH

Žádosti o vrácení daně, která byla odvedena před koncem přechodného období, tj. do konce roku 2020, mohou čeští i britští plátci daně podávat v režimu EU ještě do 31. března 2021.

Daň, která bude odvedena již v roce 2021 se bude vracet na základě pravidel pro třetí země a principu vzájemnosti. 

Jedinou výjimku představuje pořízení zboží plátcem v Severním Irsku nebo pořízení zboží v České republice osobou povinnou k dani, která je usazena v Severním Irsku a má přiděleno DIČ pro účely DPH s předponou XI. V těchto případech se nadále uplatňuje systém vrácení DPH platný v EU.
 

ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ
18. 1. 2021

Ministerstvo financí dne 7. 1. 2021 rozhodlo o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Prominutí sankcí pro všechny plátce daně
 

Ministerstvo financí na základě rozhodnutí ministryně financí promíjí toto příslušenství daně:
 

pokutu za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020;
 

úrok z prodlení za pozdní úhradu daně silniční za zdaňovací období roku 2020;
 

pokutu za opožděné podání přiznání k dani z nemovitých věcí za zdaňovací období roku 2021;

 

Výše uvedené sankce budou prominuty v případě, že k podání daňových přiznání či zaplacení daně dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.

ZMĚNY V PLACENÍ ZÁLOH OSVČ 2021
11. 1. 2021

Z důvodu zvyšování průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství dochází opět ke zvyšování minimálních záloh OSVČ placených na zdravotní a sociální pojištění. Ke zvýšení minimálních záloh dochází s účinností od ledna 2021.

Zdravotní pojištění
 

Nová výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2021 je 2 393,- Kč. Lhůta pro zálohy zůstává stejná jako v letošním roce, zálohy jsou splatné do 8. dne následujícího měsíce. OSVČ, kterých se týká placení minimální výše záloh, zaplatí novou zálohu ve výši 2 393,- Kč poprvé za leden, a to se splatností do 8. února 2021.

 

Sociální pojištění
 

Nová výše minimální zálohy na sociální pojištění pro rok 2021 je 2 588,- Kč. Novou výši minimální zálohy na sociální pojištění je OSVČ povinna platit až od měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za rok 2020. Tedy pokud OSVČ má povinnost podat daňové přiznání do 31.3.2021, podává přehled o příjmech a výdajích OSVČ do 30.4.2021. Novou výši minimální zálohy bude poprvé platit až za květen 2021 a to nejpozději do 31.5.2021. Do doby podání přehledu OSVČ minimální výši zálohy nemění a platí ji podle předpisů záloh z předešlého období.
 

Pro OSVČ, které své podnikání v roce 2021 teprve začínají platí nová výše minimální zálohy na sociální pojištění v částce 2 588,- Kč od prvního měsíce zahájení podnikání.
 

Paušální daň
 

Pokud se OSVČ přihlásí do režimu tzv. paušální daně platí daň ve výši 5 469,- Kč měsíčně, tato částka zahrnuje zdravotní pojištění ve výši 2 393,-Kč, daň z příjmů ve výši 100,-Kč a sociální pojištění ve výši

2 976, -Kč.  Do režimu paušální daně mohou přejít ty OSVČ, které tuto skutečnost oznámili svému místně příslušnému finančnímu úřadu, a to nejpozději do 11.1.2021.

Průběh zvyšování průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství naleznete zde. 

ZVÝŠENÍ SAZEB PRO VÝPOČET TUZEMSKÝCH CESTOVNÍCH NÁHRAD 2021
7. 1. 2021

Tuzemské stravné

S účinností od 1.1.2021 se zvyšují limity pro poskytování stravného zaměstnancům vyslaných na pracovní cestu jejich zaměstnavatelem. Zároveň se zvyšuje i náhrada za opotřebení automobilu pro ty zaměstnance, kteří vykonávají pracovní cestu vlastním vozem. Naopak průměrná cena pohonných hmot používaná pro výpočet cestovních náhrad v roce 2021 oproti roku 2020 klesla.

Pro nepodnikatelskou sféru (zvanou též veřejná či platová) stanovuje vyhláška pro rok 2021 následující pásma:

  91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 

Pro podnikatelskou sféru (neboli soukromou či mzdovou) dojde ke stejnému zvýšení, nicméně vyhláška stanovuje pouze spodní limit pro poskytnutí stravného:

  91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

138 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 

Náhrada za opotřebení vlastního automobilu

Pokud zaměstnanec k výkonu pracovní cesty využije vlastní vozidlo, má nárok na kompenzaci opotřebení tohoto vozidla. Sazba pro výpočet náhrady za opotřebení vlastního vozidla se pro rok 2021 zvýšila na 4,40 korun za ujetý kilometr u osobního silničního motorového vozidla (např. auto) a na 1,2 korun za ujetý kilometr u jednostopých vozidel a tříkolek (např. motocykl).
 

Průměrná výše pohonných hmot

Mimo náhrady za opotřebení vlastního automobilu má zaměstnanec nárok na proplacení pohonných hmot, a to buď podle skutečně zaplacené ceny, případně podle paušálu stanoveného vyhláškou. Vzhledem k tomu, že průměrné ceny benzinu i nafty v roce 2019 klesly, snižuje se pro rok 2020 i průměrná paušální náhrada vyplácená při pracovních cestách.
 

Sazbu pro výpočet pohonných hmot stanovuje vyhláška takto:

27,8 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 95

31,5 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 98

27,2 Kč u motorové nafty

  5,0 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny.
 

Nové sazby pro výpočet cestovních náhrad se promítnou do cestovních příkazů zaměstnanců od ledna 2021.

PŘIZNÁNÍ K DANI NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO ROK 2021
4. 1. 2021

Vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2020 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, ale i ti vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2020 na přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2021. Rozhodující je, zda došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. Ve všech případech platí, že daňové přiznání podává ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu 2021.

Zároveň vlastníci nemovitostí, kteří nemovitou věc naopak darovali, prodali nebo jinak pozbyli, mají také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí s informací o pozbytí nemovité věci. Pokud jste tedy v roce 2020 darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitou věc, kterou k 1. lednu 2021 nevlastníte, máte také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.
 

 

při výpočtu daně z nemovitých věcí.nepodáváte v případě, že došlo ke změně sazeb nic zásadního nezměnilo a přiznání k dani z nemovitých věcí jste podali už v některém z dřívějších let. Dále přiznání v roce 2020 v případě, pokud se na Vaší nemovitosti Daňové přiznání nepodáváte

V tomto případě vlastníci dotčených nemovitostí nemají povinnost podat přiznání. Finanční úřad novou výši daně vyměří a poplatníky informuje o předepsané výši daně.

V případě, že vlastníte více nemovitostí na území konkrétního finančního úřadu, podáváte pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti a daň se odvede jednou hromadnou platbou.  Termín pro podání daňového přiznání je do 31. ledna 2021 na příslušné územní pracoviště finančního úřadu, v tom kraji, kde se Vaše nemovitost nachází.
 

Vlastníci nemovitých věcí, kteří v roce 2020 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, podali návrh na vklad do katastru nemovitých věcí, nicméně změna na nemovité věci nebyla do konce roku 2020 v katastru provedena, mají také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021 a to v tom případě, že katastrální úřad zapíše změnu na nemovité věci během roku 2021 zpětně s právními účinky do 31.12.2020.
 

Tito poplatníci mají prodlouženou lhůtu na podání daňového přiznání, a to do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.
 

Pokud u Vás nastala některá z uvedených možností, rádi Vám přiznání zpracujeme, kontaktujte prosím kolegyni Kateřinu Frýbovou na emailu katerina.frybova@ecovis.cz.

 
 
 
 

© ECOVIS FACTA a.s. 2021

Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

facta@ecovis.cz

tel.: 00420 / 703 171 001