AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

 
NOVÉ COVID PROGRAMY 
08.04. 2021

Na přelomu měsíce března a dubna byly vyhlášeny nové programy pro podporu společností a podnikatelů zasažených koronavirovou pandemií. Jedná se o programy COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Oba programy jsou si navzájem alternativou, dotčené osoby si tedy mohou vybrat ten, který je pro ně výhodnější, nicméně nelze žádat o obě kompenzace současně. Kromě těchto nových kompenzací, které nahradí dosavadní specifické programy, dále pokračuje program Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

COVID - 2021

Program je určen společnostem a podnikatelům, kterým bylo omezeno podnikání kvůli opatřením vyhlášeným v rámci boje s pandemií. O tuto kompenzaci mohou žádat dotčené osoby ze všech oborů, tak jako v předchozích jednotlivých programech. Za uznatelné náklady pro kompenzaci se považují náklady vzniklé od února 2020 do 31. března 2021. Podmínkou je pokles tržeb za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Srovnávané období je období od 1. ledna do 31. března 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020.

O podporu může žádat podnikatel – fyzická nebo právnická osoba zřízená podle soukromého práva nebo příspěvková organizace, která vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a má alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE).

Maximální částka podpory je 500 Kč na den na zaměstnance v pracovním poměru po dobu omezení provozu firem. Pokud měl žadatel méně než 3 zaměstnance, je podpora stanovena na 1.500,- Kč na den. Na jednoho příjemce bude možné poskytnout maximálně 1,8 milionu EUR.

Za rozhodné období, k němuž se vztahuje výpočet výše podpory dle Výzvy a za které je možné o podporu žádat, se považuje období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021. V případě, že žadatel čerpal podporu COVID – Ubytování II, je z důvodu zamezení souběhu podpory rozhodné období stanoveno na 23. leden 2021 – 31. březen 2021.

Příjem žádostí bude spuštěn 12. dubna 2021 v 9:00 a trvat by měl do 31. května 2021 do 16:00.

Žádosti se podávají prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.. Pro přístup do portálu si žadatel musí zařídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. e-identitu. Pokud se žadatel do systému registroval již v rámci předchozích programů vypisovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, nová registrace není nutná.

V ideálním případě není třeba dokládat žádný dokument a bude stačit vyplněná žádost obsahující čestné prohlášení, které je součástí žádosti. Pokud nepodává žádost osoba oprávněná jednat za společnost, dokládat bude elektronicky podepsanou (nebo ověřenou) plnou moc. Doložit bude třeba také případ, kdy uváděný zaměstnanec nebude ověřen automatickou kontrolou, že byl k rozhodnému datu přihlášen k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). V takovém případě má žadatel možnost doložit, že zaměstnanec nahlášen byl, jen v seznamu ČSSZ k danému datu ještě nebyl evidován.

 

COVID – Nepokryté náklady

Tento program slouží jako pomoc společnostem a podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Program mohou využít všechny společnosti a podnikatelé bez ohledu na sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.

Oprávněným žadatelem je podnikatel (fyzická, nebo právnická osoba), vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Podmínkou pro získání podpory je pokles obratu firmy v rozhodném období minimálně o 50 %. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. V případě, že žadatel vznikl nebo zahájil provoz/činnost (resp. se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv 3 po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o dotace poskytnuté žadateli o podporu vypsané v bodě 3.1 Dočasného rámce, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na způsobilé výdaje.

Rozhodné období pro výpočet dotace je období od 1. ledna do 31. března 2021.

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.

Maximální částka podpory na žadatele je 40 milionů Kč.

Příjem žádostí bude probíhat od 19. dubna 2021 od 9:00 do 19. července 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Pokud se žadatel do systému registroval již v rámci předchozích programů vypisovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, nová registrace není nutná.

Žadatel o podporu musí doložit:

 • Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období oproti srovnatelnému období sestavený podle požadavků kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.

 • Výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnatelnému období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.

 • Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal, nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto, za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech vyjmenovaných v odstavci 3.1 Dočasného rámce a programů Antivirus A, B a A Plus či dalších dotací na způsobilé výdaje.

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy. Prohlášení je generováno z údajů v žádosti přímo v systému AIS MPO.

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ V RÁMCI EU SE MĚNÍ NA PRODEJ ZBOŽÍ NA DÁLKU - DPH ZMĚNY OD 1.7.2021
06.04. 2021

Zasíláním zboží se v současné době z hlediska DPH rozumí dodání zboží do jiného státu EU osobě, konečnému spotřebiteli, pro kterého toto pořízení zboží není předmětem DPH. Nejčastěji jde o případ zasílání zboží do jiného státu EU občanovi tohoto státu pro jeho soukromou spotřebu. S režimem zasílání zboží pracují nejčastěji e-shopy nebo zásilkové obchody. Uvedený režim je upraven v § 8 zákona o DPH.

Systém funguje tak, že pokud obchodník prodává zboží do jiného členského státu a nepřekročí hranici stanovenou tímto EU státem (každý stát si určuje limit individuálně), je zboží konečnému zákazníkovi prodáváno s českou DPH. Jakmile dojde k překročení daného limitu, má obchodník povinnost se v uvedeném státě zaregistrovat k DPH a prodávat své zboží s místní DPH. Každý obchodník má tedy povinnost sledovat hranici dodaného zboží do každého EU státu separátně.

 

Od 1. 7. 2021 dochází v oblasti zasílání zboží k významným změnám. Bude fungovat zcela nový systém. Nově bude zákon o DPH pracovat s pojmem „prodej zboží na dálku“ a tímto změny rozhodně nekončí.

 

V rámci celé EU bude nastaven jednotný limit – a to v částce 10 000 EUR. Nový systém bude spočívat v tom, že do hodnoty 10 000 EUR za rok bude zasílané zboží podléhat DPH státu, odkud bude zboží dodáváno. Nově nebude tedy nutné sledovat limity pro jednotlivé státy EU, ale bude se počítat limit jen jeden.

 

Pokud obchodník překročí daný limit, vznikne mu povinnost zaregistrovat se k DPH ve státě, kam zboží odesílá, případně bude moci využít tzv. režim jednoho správního místa. Tento režim již funguje pro poskytování elektronických služeb konečným spotřebitelům, známý jako MOSS („Mini One Stop Shop“). Nově se tedy MOSS rozšíří i o prodej zboží na dálku a stane se z něj OSS („One Stop Shop“). Hodnoty plnění (zboží prodaného na dálku a poskytnuté elektronické služby) se do limitu 10 000 EUR budou sčítat.

 

Obchodník, zaregistrovaný v systému OSS např. v ČR, bude mít pak povinnost odvádět DPH v sazbě států, do kterých bude zboží odesíláno, přičemž veškeré prodeje budou reportovány v ČR a DPH bude zde i odvedena. Následně pak dojde v rámci jednotlivých finančních správ států EU k redistribuci této vybrané DPH.

 

Nový systém znamená zjednodušení pro obchodníky, neboť ušetří obchodníkům povinnost registrace k DPH ve více státech EU.

 

Správce daně pro OSS nadále zůstává Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v Brně. U tohoto finančního úřadu se bude podávat přihláška do systému, DPH přiznání i platit daň. Přičemž daňové přiznání se bude nově podávat do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období (nyní do 20. dne). Daň se vyčíslí v EUR s přesností na dvě desetinná místa. Plátci budou mít povinnost podat případně i nulové přiznání.

 

Je-li pro Vás dané téma aktuální, neváhejte nás prosím kontaktovat. Rádi s Vámi zrevidujeme nastavení obchodního modelu.

TESTOVÁNÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID- 19 Z POHLEDU DPH 
30.03. 2021

Generální finanční ředitelství (GFŘ) dalo konečně jasnou odpověď – od 1.4.2021 bude uplatňován jednotný přístup pro posouzení DPH u služeb testování na COVID-19 (antigenní či PCR testování na přítomnost viru i testování na přítomnost protilátek po prodělaném onemocnění).

Z důvodu nejasností uplatňování DPH v oblasti poskytování služeb testování na onemocnění COVID-19, vydalo GFŘ informaci, která do dané problematiky přináší plátcům daně více jistoty.  Zejména pak v případech, kdy se jedná např. o testování zaměstnanců v podniku.

 

Dle zákona o DPH jsou od daně osvobozeny zdravotní služby, které musí být poskytovány poskytovateli zdravotních služeb, kteří mají k uvedenému oprávnění a pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo s cílem chránící lidské zdraví. Dle ustálené judikatury Soudního dvora EU je pak nutné chápat tuto činnost jako činnost mající za cíl ochranu, udržení, diagnostikování a také prevenci.

 

V případě testování na onemocnění COVID-19 existuje zpravidla otázka – zda účelem testování je zdravotní péče zaměřená na jednotlivce či zda tato zdravotní péče cílí na ochranu veřejnosti.

 

O zdravotní péči zaměřenou na jednotlivce se bez jakékoliv pochyby jedná v případech, kdy lékař či hygiena, na základě příznaků, které pacient uvedl, požaduje nebo doporučí provedení testu na COVID-19 a vystaví pacientovi žádanku. V těchto případech jde vždy o léčebný cíl, neboť účelem testování je ochrana zdraví této testované osoby.

 

Nicméně, do pohybností se dostaly ty testy, kterou jsou prováděny v ostatních případech, jako např. testování turistů, zaměstnanců, podnikajících osob, osob bez příznaků nemoci, testování z důvodu návštěvy příbuzného apod. Dle vyjádření GFŘ – lze vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a současnému žádoucímu rozsáhlému provádění testování dovodit, že i ve veškerých nejasných či velmi obtížně posuzovaných případech, se jedná také o testování za účelem prevence. Tzn. i v těchto případech jde o poskytnutí zdravotní služby.

 

GFŘ tak přijalo jednotný závěr, kdy u služeb testování na COVID-19 jde vždy o poskytnutí řádné zdravotní služby s cílem léčebně-preventivním, tj. o poskytnutí plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO CESTOVNÍ SLUŽBU - ZMĚNY OD 1.1.2022
25. 3. 2021

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti nová úprava zvláštního režimu pro cestovní službu, upravena v zákoně o DPH v § 89.

Cestovní službou se dle zákon o DPH rozumí kombinace služeb cestovního ruchu, pokud jsou tyto služby nakoupeny od jiných osob povinných k dani. Poskytnutí cestovní služby se pak považuje za poskytnutí jedné jediné služby, přestože k uskutečnění cestovní služby se využije více služeb cestovního ruchu nakoupených od jiných osob povinných k dani.

 

Pokud však plátce daně poskytuje pouze službu ubytování nebo dopravy osob, pak se za službu cestovního ruchu považuje i tato jediná služba, i když se nejedná o kombinaci služeb.  

 

Výpočet základu daně

 

Platí, že základem daně u poskytnuté cestovní služby je přirážka poskytovatele této služby, snížená o daň z přirážky. Přičemž tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi celkovou částkou, kterou poskytovatel obdržel nebo má obdržet od svého zákazníka za poskytnuté cestovní služby a celkovou částkou, kterou plátce uhradil za nakoupené služby cestovního ruchu (případně i zboží, které je přímo zahrnuté). 

 

Takto zjištěná přirážka je považována za přirážku včetně daně. Daň se pak vypočte dle § 37 zákona o DPH.  Daň je odvedena pouze pokud vyjde kladný rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou cestovní služby. Je-li rozdíl záporný, základem daně je nula.

 

U cestovní služby se uplatňuje základní sazba daně. Tato daň nesmí být samostatně uvedena na daňovém dokladu.

 

Současné znění zákona o DPH umožňuje, aby výpočet přirážky pro účely stanovení základu daně byl stanoven souhrnně z cestovních služeb poskytnutých za celé zdaňovací období (ať už měsíční či kvartální).

 

Nová úprava zvláštního režimu pro cestovní službu již však nebude umožňovat tento postup. Plátce bude muset provádět výpočet přirážky za jednotlivou poskytnutou cestovní službu.

 

Povinnost přiznat daň

 

Do konce roku 2021 platí, že poskytovateli cestovní služby vzniká povinnost přiznat daň až ke dni uskutečnění cestovní služby. Uvedené v praxi znamená, že poskytovatelé cestovní služby nemají povinnost přiznávat daň ke dni přijetí úplaty (tj. zálohy).

 

Od 1. ledna 2022 dojde v této k oblasti k významné změně. Judikatura Soudního dvora Evropské unie již potvrdila, že Směrnice o dani z přidané hodnoty musí být vykládána v tom smyslu, že povinnost přiznat daň vzniká již přijetím zálohy na platbu za cestovní službu. Novelizované ustanovení § 89 zákona o DPH tomuto přístupu bude již vyhovovat.

 

Nově bude tedy platit, že pokud před uskutečněním cestovní služby bude přijata úplata, ze které vzniká povinnost přiznat daň, stanoví se přirážka poskytovatele cestovní služby k této úplatě jako součin přijaté úplaty a koeficientu pro výpočet přirážky.

 

Koeficient pro výpočet přirážky se pak vypočte dvěma možnými způsoby:

 1. Podíl, kde v čitateli je: rozdíl „A-B“, kde „A“ představuje Celkovou částku, kterou plátce obdržel nebo má obdržet za poskytnutí cestovní služby a „B“ Celkovou částku, kterou už plátce uhradil za jednotlivé služby cestovního ruchu, které jsou přímo zahrnuté do cestovní služby,

a ve jmenovateli je „C“- Celková částka, kterou plátce obdržel nebo má obdržet od zákazníka za poskytnutí cestovní služby. (matematicky vyjádřeno: „(A-B) /C“)

 

Nebo

 

      2.Podíl, kde v čitateli je: rozdíl „A-B“, kde „A“ představuje Celkovou částku, kterou plátce obdržel nebo má obdržet za poskytnutí cestovní a „B“ Součet částek, které už plátce uhradil nebo předpokládá, že uhradí, za jednotlivé služby cestovního ruchu, které jsou přímo zahrnuté do cestovní služby

a ve jmenovateli je „C“ - Celková částka, kterou plátce obdržel nebo má obdržet od zákazníka za poskytnutí cestovní služby. (matematicky vyjádřeno: „(A-B) /C“)

 

První postup stanovení koeficientu má svá úskalí, na které upozorňuje i Soudní dvůr Evropské unie. Z toho důvodu je připuštěn i druhý způsob, který zohledňuje odhad celkových skutečných nákladů, které poskytovatel cestovní služby nakonec ponese. Z tohoto důvodu se koeficient pro výpočet přirážky stanoví obdobně jako v prvním případě, s rozdílem, že se zde vychází ze součtu předpokládaných částek, které plátce fakticky uhradil a částek, které předpokládá uhradit za jednotlivé služby cestovního ruchu od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuty do cestovní služby. Tento předpoklad musí u poskytovatele cestovní služby vycházet z očekávané a reálně podložené kalkulace cestovní služby, která vychází ze stavu k datu přijetí každé úplaty (zálohy).

 

Je nutné upozornit, že u jedné cestovní služby bude možné použít pouze jeden způsob výpočtu koeficientu pro výpočet přirážky.

 

Služby cestovního ruchu ze třetí země

Dle aktuální právní úpravy platí, že pokud jsou jednotlivé služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob povinných k dani a jsou poskytnuty ve třetí zemi, cestovní služba je osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Osvobození je v plné částce, bez jakékoliv limitace.

 

Nově se však za službu cestovního ruchu poskytnutou ve třetí zemi nebude považovat celá letecká přeprava s místem určení ve třetí zemi, včetně zpáteční přepravy.

 

Bude-li tedy letecká přeprava s místem určení ve třetí zemi uskutečněna jak uvnitř, tak mimo EU, bude od daně osvobozena pouze ta část služeb, která se bude týkat plnění uskutečněných mimo EU.

MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVĚK ZAMĚSTNANCI PŘI NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ
24.03.2021

Dne 5. března 2021 nabyl účinnosti zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Zaměstnavatel má tak povinnost v období od 1. března do 30. dubna 2021 kompenzovat zaměstnanci snížený příjem v důsledku karantény nebo izolace nařízené po 28. únoru 2021.

Zaměstnanec má nárok na příspěvek ve výši 370 Kč za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 dnů trvání karantény. V případě, že součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Příspěvek je osvobozen od daně z příjmu a nelze jej postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Nárok na příspěvek zaniká v případě nařízené karantény v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest.

Vyplacené částky za mimořádné příspěvky si zaměstnavatel odečítá od platby sociálního pojištění a to v rámci tiskopisu Přehled o výši pojistného, který bude pro účely mimořádné příspěvku aktualizován. Nárok na odečet lze uplatnit do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény a zároveň pouze v případě, že příspěvek vyplatil nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém si příspěvek odečetl od pojistného.

OZNÁMENÍ O OSVOBOZENÝCH PŘÍJMECH ZA ROK 2020
16.03.2021

Tak jako každý rok i letos mají všechny fyzické osoby povinnost podat oznámení o osvobozeném příjmu. Pokud fyzická osoba (poplatník daně z příjmů) obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost.

Oznámení o osvobozených příjmech:

 • Je nutné oznámit do lhůty pro podání daňového přiznání (tj. do 1. 4. 2021, příp. do 1.5.2021 – podáváno elektronicky, anebo do 30. 6. 2021 – pokud podává přiznání daňový poradce)

 • Je nutné oznámit písemně (lze využít doporučený formulář vydaný MF) a je nutné uvést:

         a.        Výši příjmu

         b.        Popis okolností nabytí příjmu (uvést důvody slovně s uvedením příslušného ustanovení zákona o

                     daních z příjmů)

         c.        Datum, kdy příjem vznikl

 • V případě osvobozených příjmů, které plynou do SJM, pak oznámí správci daně skutečnost jeden z manželů.

Nejčastější případy osvobozených příjmů:

    a.  DARY – bezúplatné příjmy (§ 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů), a to od

 •              Příbuzného v přímé linii (např. otec – syn), vedlejší linii (např. sourozenci, teta, strýc, synovec,                   manžel, dítě manžela, rodiče manžela)

 •              Od osoby, s níž poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním                           bezúplatného příjmu

    b.  Dědictví – příjmy z nabytí dědictví, odkazů (§ 4a zákona o daních z příjmů)

    c.  Výhry z loterií, sázek a podobných her

    d.  Příjmy z prodeje cenných papírů (pokud splňují podmínky pro osvobození)

 

    e.  Příjmy z prodeje nemovitých věcí (nevztahuje se na osvobozené příjmy z prodeje nemovitých věcí,

         které jsou uvedeny v katastru nemovitostí – prodej po 5ti letech od nabytí)

    f.  Náhrad majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění

        odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění

    g.  Restituce

    h.  Dotace

Limit 5 000 000 Kč se posuzuje u příjmů samostatně za jednotlivé příjmy. Pokud je příjem získáván ve splátkách, posuzují se samostatně jednotlivé splátky (pozor na účelové rozložení příjmu do splátek).

 

S nepodáním oznámení jsou pro poplatníka spojeny sankce:

    a.  Ve výši 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud došlo k pozdějšímu splnění povinnosti, aniž by k

           tomu byl plátce vyzván.

    b.  Ve výši 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud došlo ke splnění povinnosti v náhradní lhůtě

           poté, pokud k tomu byl vyzván.

    c.  15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

 

V případě, že jste v roce 2020 obdrželi osvobozený příjem nad 5. mil. Kč a budete chtít, abychom za Vás povinnost oznámení splnili, stačí informaci o osvobozeném příjmu sdělit společně s předáním podkladů ke zpracování Vašeho daňového přiznání, případně nám můžete tyto informace sdělit individuálně.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na email (katerina.frybova@ecovis.cz).

PROMINUTÍ SANKCÍ ZA POZDNÍ PLNĚNÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ NA DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB PODÁVAJÍCH PŘIZNÁNÍ
11.03.2021

Na základě rozhodnutí ministryně financí k prominutí následujících daňových povinností a sankcí v souvislosti s aktuální situací s šířením nákazy COVID-19.

Jedná se o tato opatření:

 

1.      Prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob. Právnickým i           fyzickým osobám, které podávají přiznání v papírové formě, bude pokuta prominuta v případě, že                   bude přiznání podáno v termínu po 1.4.2021 a zároveň nejpozději do 3.5.2021. Právnickým i fyzickým             osobám, které podávají přiznání elektronicky, bude pokuta prominuta v případě, že bude přiznání                   podáno v termínu po 3.5.2021 a zároveň nejpozději do 1.6.2021.

 

2.     Prominutí úroku z prodlení u pozdní úhrady daně z příjmů fyzických i právnických osob, které                             podávají  přiznání v papírové formě, pokud bude daň zaplacena po datu 1.4.2021 nejpozději však do                 3.5.2021. Právnickým a fyzickým osobám, které podávají přiznání elektronicky, bude prominut úrok z           prodlení v případě, že daň bude zaplacena po datu 3.5.2021 nejpozději však do 1.6.2021.

3.     Prominutí pokuty za pozdní podání oznámení o osvobozených příjmech, pokud poplatník měl

         povinnost oznámení podat. Poplatníkům, kteří podávají přiznání v papírové formě je pokuta                               prominuta v případě, že oznámení bude podáno v termínu po 1.4.2021 a zároveň nejpozději do                           3.5.2021. Poplatníkům, kteří podávají přiznání elektronicky, bude pokuta prominuta v případě, že                     bude podáno v termínu po 3.5.2021 a zároveň nejpozději do 1.6.2021.

 

Všechny výše zmíněné sankce budou prominuty automaticky a není tak potřeba o jejich prominutí žádat prostřednictvím speciálních žádostí.

 

 

Co tato opatření znamenají v praxi?

 

 1. Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob

 

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob je do 1.4.2021, případně do 3.5.2021 (pokud poplatník využije možnost podat přiznání elektronicky, případně má zákonnou povinnost podávat přiznání pouze v elektronické formě).

 

Pokud právnická či fyzická osoba podá přiznání k dani z příjmů v období po 1.4.2021 a zároveň do 3.5.2021 (případně ve lhůtě pod 3.5.2021 a zároveň do 1.6.2021) bude pokuta za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob automaticky prominuta.

 

Zároveň pokud právnická či fyzická osoba zaplatí daň z příjmů splatnou do 1.4.2021, případně po 3.5.2021 (u elektronických podání) po tomto datu ale nejpozději do 3.5.2021, respektive do 1.6.2021 (u elektronických podání), budou úroky za pozdní úhradu daňové povinnosti daně z příjmů fyzických i právnických osob automaticky prominuty.

 

      2. Vracení přeplatků u daní z příjmů

 

Výše uvedené opatření znamenají, že případné přeplatky vyplývající z podaných přiznání k dani z příjmů budou vráceny ve lhůtě do 30dní od vyměření přiznání (1.4.2021/1.5.2021), případně 30dní od podání přiznání, pokud bylo podáno po 1.4.2021 respektive 1.5.2021.

PROMINUTÍ SANKCÍ ZA POZDNÍ PLNĚNÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ NA DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY
10.03.2021

Na základě rozhodnutí ministryně financí k prominutí následujících daňových povinností a sankcí v souvislosti s aktuální situací s šířením nákazy COVID-19.

Jedná se o tato opatření:

 

Prominutí sankcí

 

1.       Prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021,              v případě, že toto přiznání bude podáno po termínu, ale nejpozději do 15.4.2021.

2.      Prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu DPH za období únor 2021, v případě, že daň bude                          zaplacena nejpozději do 15.4.2021.

3.       Prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení za období únor 2021, v případě, že k podání                 kontrolního hlášení dojde nejpozději do 15.4.2021.

4.       Prominutí pokuty za nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením, pokud běh lhůty                       spadá alespoň z části do období od 1.3.2021 do 21.3.2021 za podmínky, že ke splnění dojde nejpozději             do 15.4.2021.

 

Všechny výše zmíněné sankce budou prominuty automaticky a není tak potřeba o jejich prominutí žádat prostřednictvím speciálních žádostí.

 

Prominutí daně

 

Dále dochází k prodloužení období, po které bude prominuto DPH u dodání filtračních masek, polomasek a respirátorů.

 

 1. Prominutí daně z přidané hodnoty, pokud se zdanitelné plnění uskuteční v období od 4.4.2021 do 3.6.2021 a to u následujícího zboží:

 

 • filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;

 • respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o a. osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a b. zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle směrnice Rady 93/42/EHS nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745;

 • filtry a jiné příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům dle bodu 1 a 2;

 

 

Co tato opatření znamenají v praxi?

 

Přiznání k dani z přidané hodnoty

 

Lhůta pro podání přiznání k dani z přidané hodnoty za období únor je do 25.3.2021.

 

Pokud plátce DPH podá přiznání a kontrolní hlášení za období únor po 25.3.2021, ale zároveň nejpozději do 15.4.2021, bude pokuta za pozdní podání daňového přiznání k DPH a pokuta z pozdní podání kontrolního hlášení automaticky prominuta.

 

Zároveň pokud plátce DPH uhradí DPH za únor po datu 25.3.2021, ale nejpozději do 15.4.2021 budou úroky za pozdní úhradu daňové povinnosti na dani z přidané hodnoty za únor 2021 automaticky prominuty.

 

V případě, že k úhradě DPH za období únor dojde po datu 15.4.2021, bude výše úroku z prodlení počítána od původní lhůty pro úhradu daně (25.3.2021 respektive 29.3.2021).

 

 

Kontrolní hlášení

 

V případě, že plátce DPH obdrží v období mezi 1.3.2021 až 20.3.2021 Výzvu na podání kontrolního hlášení, lze povinnosti vyplývající z této výzvy splnit nejpozději do 15.4.2021, aniž by za to byl plátce DPH jakkoliv sankciován.

NOVÝ KOMPENZAČNÍ BONUS
03.03.2021

Dne 26.2.2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Opět se týká OSVČ a malých společností s.r.o.

Komu je kompenzační bonus určen

Nově vzniká nárok na kompenzační bonus všem podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale také dopady samotné pandemie koronaviru.

Nově o bonus mohou žádat i živnostníci, u kterých klesla poptávka po zboží či službách. Hlavní podmínkou je pokles příjmů, a to o více než 50 %, přičemž tento pokles bude posuzován za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie.

Např. v prvním bonusovém období za únor 2021 se budou porovnávat příjmy za leden 2021 s měsíčním průměrem za období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019.

Nově se kompenzační bonus zvyšuje z 500,- Kč na 1.000,- Kč denně. Toto zvýšení se však netýká subjektů s nižšími příjmy (důchodci a studenti), u kterých bude kompenzační bonus individuálně zastropován. Dále se zvýšení kompenzačního bonusu netýká osob pracujících na dohodu, kteří mohou získat kompenzační bonus v maximální výši 500 Kč na den.

Nově mají nárok na kompenzační bonus ve výši 500,- Kč denně OSVČ nebo společníci společnosti s ručením omezeným, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace. Podmínkou je účast jedince na nemocenském pojištění.

Nárok na zvýšený kompenzační bonus budou mít ti společníci společnosti s ručením omezeným s maximálně 2 společníky a dále společníci společnosti s ručením omezeným z jedné rodiny. Rozhodný den pro splnění podmínek nároku na kompenzační bonus u společníků malých s.r.o. je stanoven na 5. října 2020. Společnost s ručením omezeným nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou podle zákona o DPH a nesmí být v úpadku nebo likvidaci. Společnost musí mít alespoň za jedno ze dvou skončených zdaňovacích období daně z příjmů právnických osob, bezprostředně předcházejících bonusovému období obrat alespoň ve výši 180 tisíc korun (u začínajících firem předpokládaný příjem 120 tisíc korun za první dosud neskončené období).

Platnost bonusu

Nový kompenzační bonus platí zpětně od 1. února 2021. Důležitou změnou je to, že bonusová období již nebudou vázána na nouzový stav.

Částečné prolínání prvního období nového bonusu v únoru 2021 s posledním obdobím stávajícího bonusu (od 1. do 15. února 2021) bude vyřešeno formou započtení – nově nárokovaný bonus za únor v maximální výši 28 000 Kč bude případně snížen o již vyplacenou částku původního únorového bonusu.

S čím kompenzační bonus nelze kombinovat?

Zvýšený kompenzační bonus není možné čerpat při pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Kompenzační bonus nelze kombinovat s ostatními programy mimo programu Antivirus a programu COVID-nájemné.

U společníků s.r.o. nelze kompenzační bonus kombinovat s podporou Antivirus, která byla poskytnuta na samotného společníka.

Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky pro pomoc v hmotné nouzi a státní sociální podpory.

ZMĚNY V OZNÁMENÍ PŘÍJMŮ PLYNOUCÍCH DO ZAHRANIČÍ
25. 2. 2021

Na základě novely č. 609/2020 Sb. k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, došlo s účinností od 1. 1. 2021 ke změně povinností při podávání oznámení o příjmech plynoucích ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi do zahraničí.

V rámci novely došlo jednak ke zvýšení limitu pro podání oznámení – nově mají poplatníci povinnost oznamovat pouze osvobozené příjmy plynoucí do zahraničí, které překračují 300 tis. Kč za kalendářní měsíc. Původně činil tento měsíční limit 100 tis. Kč.

Dále dochází ke změně lhůty pro podání oznámení u osvobozených příjmů. Nově je nutno oznámení podat do 31. ledna kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém by byl plátce daně povinen provést srážku daně, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen a podléhal by zdanění v ČR.

Novelizace se týká příjmů, které byly vyplaceny nebo zaúčtovány v lednu 2021 a dále. Lhůta pro jejich oznámení tedy končí 31. ledna 2022.

Původně byla povinnost podat oznámení do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém by byla povinnost daň srazit a odvést.

U příjmů plynoucích do zahraničí, u kterých má plátce daně povinnost tuto daň srazit a odvést, zůstává lhůta zachována – tedy plátce podává oznámení do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla povinnost daň srazit a odvést.

 
 
 
 

© ECOVIS FACTA a.s. 2021

Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

facta@ecovis.cz

tel.: 00420 / 703 171 001