top of page

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

Zvýšení minimální mzdy pro rok 2023
Zrušení EET
výše základních sazeb stravného
Minimální výše záloh na pojitném pro OSVČ
Přiznání k dani z nemovtých věcí pro rok 2023
ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY PRO ROK 2023
11. 01. 2023
obráz.jpg

S účinností od 1. 1. 2023 dochází k navýšení spodní hranice státem garantované minimální mzdy, a to z původních 16 200 Kč na 17 300 Kč. Minimální mzda tak představuje nejnižší cenu práce v základních pracovněprávních vztazích, a je proto univerzálním nástrojem ochraňujícím zaměstnance všech zaměstnavatelů před nepřiměřeně nízkým oceněním jejich práce. Mzda, plat a ani odměna z dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce nesmí být nižší než minimální mzda.

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 103,80 Kč za hodinu. Pokud  mají zaměstnanci  stanovenou pracovní dobu v režimu 38,75 hodin týdně činí hodinová sazba  107,20 Kč a v režimu 37,5 hodin týdně činí hodinová sazba 110,70 Kč.

Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

 

Společně s minimální mzdou se zvyšuje i zaručená mzda, a to konkrétně v 1. a 8. skupině prací. Odměna v druhé až sedmé skupině prací se nemění. Zaručená mzda, plní funkci minimální mzdy svými sazbami, které jsou stanoveny tak, aby odpovídaly složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací vykonávaných zaměstnanci v jednotlivých skupinách a dělí zaměstnance do osmi skupin.

Zaručená  mzda  pro  první skupinu prací se mění z 96,40 Kč za hodinu práce a 16 200 Kč za měsíc na 103,80 Kč za hodinu práce a 17 300 Kč za měsíc. Odměna v osmé skupině prací se mění z 192,80 Kč za hodinu práce a 32 400 Kč za měsíc na 207,60 Kč za hodinu práce a 34 600 Kč za měsíc. První skupinu zaměstnanců představují zaměstnanci s nejnižší kvalifikací jako jsou např. uklízečky, osoby vykonávající pomocné práce v kuchyni apod.

V návaznosti na tyto změny Vám doporučujeme zkontrolovat a případně upravit Vaše stávající pracovní smlouvy a dohody se zaměstnanci.

 

 

VÝŠE ZÁKLADNÍCH SAZEB STRAVNÉHO
10. 01. 2023
_jbm9300.jpg

Dne 14. prosince 2022 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 401/2022 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023.

Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023 a v příloze stanovuje základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2023.

Sazby jsou dostupné na odkazu: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-401

Rovněž dne 30. prosince 2022 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 467/2022 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023 s účinností od 1. 1. 2023.

Stravné zaměstnanců v podnikatelské sféře je stanoveno v následující minimální výši:

 • 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 • 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

 • 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné zaměstnanců ve veřejné sféře je stanoveno v následujícím pásmu:

 • 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 • 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

 • 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

S úpravou výše stravného dochází ke stanovení nové výše stravenkového paušálu. S účinností od 1. 1. 2023 je stanovena horní hranice stravného za jednu směnu ve výši 153 Kč. Zaměstnavatel může zaměstnancům poskytnout stravenkový paušál až do výše 107,1 Kč za odpracovaný den při zachování všech daňových výhod (osvobození od daně z příjmů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění).

Dále vyhláška stanovuje sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel. Sazby činí nejméně u:

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč,

 • osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč.

Stejně tak stanovuje výši průměrné ceny pohonných hmot, která činí:

 • 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

 • 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

 • 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty,

 • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

MINIMÁLNÍ VÝŠE ZÁLOH NA POJISTNÉM PRO OSVČ
06. 01. 2023
Odskodnovani.png

Nařízením vlády č. 290/2022 Sb. došlo ke stanovení odhadu průměrné mzdy pro rok 2023, která dle vyhlášených parametrů činí 40 324 Kč.

 

Výše průměrné mzdy je základem pro výpočet na zdravotní a sociální pojištění.

 

Minimální výše záloh pro tento rok se mění následovně:

Zálohy na zdravotní pojištění:

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést nejméně pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Minimálním vyměřovacím základem se rozumí dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy se sazbou pojistného 13,5 %. Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění tak pro rok 2023 činí 2 722 Kč. Záloha je odváděna pouze v případě, kdy osoba samostatně výdělečně činná vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, neboť osoba samostatně výdělečně činná, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů (vedlejší činnost), není povinna platit zálohy na pojistné.

Zálohu v nové minimální výši je nutné odvádět již od lednové platby, tedy zálohu za leden je potřeba zaplatit od 1. 1. do 8. 2. 2023.

Zálohy na sociální pojištění:

Pro osobu samostatně výdělečně činnou, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, je minimálním vyměřovacím základem 25 % průměrné mzdy se sazbou pojistného 29,2 %.

Minimální výše zálohy na sociální pojištění osoby vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí 2 944 Kč.

Pro osobu samostatně výdělečně činnou, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, je minimálním vyměřovacím základem 10 % průměrné mzdy se sazbou pojistného 29,2 %.

Minimální výše zálohy na sociální pojištění osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí 1 178 Kč.

Zálohu v nové minimální výši je nutné odvést od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2022.

ZRUŠENÍ ELEKTRONICKÉ EVIDENCE TRŽEB
04. 01. 2023
6175186_uctenka-pokladna-eet-elektronicka-evidence-trzeb-v0.jpg

Dne 28. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

Tímto zákonem došlo s účinností k 1. 1. 2023 k úplnému zrušení elektronické evidence tržeb.

Veškerá  řízení o  žádosti  o  vydání  rozhodnutí  o  povolení  pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu nebo ve zvláštním režimu zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabyti účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.

Dále platí, že poplatník nemá povinnost vrátit blok účtenek, který mu byl předán správcem daně pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, neboť s účinností zrušení elektronické evidence tržeb se jedná o trvale nepotřebné hmotné věci.

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO ROK 2023
03. 01. 2023
Office-7[1].jpg

Vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2022 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, ale i ti vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2022 na přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2023. Rozhodující je, zda došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. Ve všech případech platí, že daňové přiznání podává ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu 2023.

Zároveň vlastníci nemovitostí, kteří nemovitou věc naopak darovali, prodali nebo jinak pozbyli, mají také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí s informací o pozbytí nemovité věci. Pokud jste tedy v roce 2022 darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitou věc, kterou k 1. lednu 2023 nevlastníte, máte také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Daňové přiznání se nepodává v případě, pokud se na nemovitosti v roce 2022 nic zásadního nezměnilo a přiznání k dani z nemovitých věcí bylo již podáno v některém z dřívějších let. Dále se přiznání nepodává v případě, že došlo ke změně sazeb při výpočtu daně z nemovitých věcí.
V tomto případě vlastníci dotčených nemovitostí nemají povinnost podat přiznání. Finanční úřad novou výši daně vyměří a poplatníky informuje o předepsané výši daně.

V případě, že poplatník vlastní více nemovitostí na území konkrétního finančního úřadu, podává pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti a daň se odvede jednou hromadnou platbou. Termín pro podání daňového přiznání je do 31. ledna 2023, přiznání se podává na příslušné územní pracoviště finančního úřadu, v tom kraji, kde se daná nemovitost nachází.

Vlastníci nemovitých věcí, kteří v roce 2022 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, podali návrh na vklad do katastru nemovitých věcí, nicméně změna na nemovité věci nebyla do konce roku 2022 v katastru provedena, mají také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2023 a to v tom případě, že katastrální úřad zapíše změnu na nemovité věci během roku 2023 zpětně s právními účinky do 31.12.2022.

Tito poplatníci mají prodlouženou lhůtu na podání daňového přiznání, a to do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.

Pokud u Vás nastala některá z uvedených možností, rádi Vám přiznání zpracujeme, kontaktujte prosím kolegyni Kateřinu Frýbovou na emailu: katerina.frybova@ecovis.cz

logo_ecovis_facta_small_edited.png
bottom of page