AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

 
DAŇOVÉ NOVINKY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021 - 1. DÍL
21. 1. 2021

Dne 1.1. 2021 nabyl účinnosti Zákon č. 609/2020 Sb. ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Níže uvádíme první část novinek, které zavádí daňový balíček.

 1. Zrušení superhrubé mzdy

  S účinností od 1.1.2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy, což má vliv na výpočet daně z příjmů fyzických osob. Daň ve výši 15% pro hrubé mzdy nižší než 141 764,- Kč se bude nově počítat přímo ze mzdy tj. z částky o 34% nižší. U zaměstnanců jejichž mzda je vyšší než 141 764,- Kč dochází ke zvýšení sazby daně z příjmů na 23% (z původních 22%) a to z částky převyšující limit 141 764,- Kč/měsíc.

   

 2. Zvýšení slevy na poplatníka

  S účinností od 1.1.2021 dochází ke zvýšení základní slevy na poplatníka a to z původních 24 840,- Kč/rok na 27 840,- Kč/rok pro rok 2021 a pro rok 2020 na 30 840,- Kč.


  Dosud si zaměstnanci od daně odečítali měsíční částku 2 070,- Kč nově to bude 2 320,- Kč, tedy dojde ke zvýšení čisté mzdy o 250,- Kč měsíčně.
   

 3. Stravenkový paušál

  Nově mají zaměstnavatelé možnost poskytnout svým zaměstnancům příspěvek na stravování v peněžní formě při zachování osvobození tohoto příspěvku od daně z příjmů i odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Příspěvek na stravování je osvobozen do výše 70% tuzemského stravného pro pracovní cesty (trvající 5 až 12 hodin) podle vyhlášky.


  Pro rok 2021 tedy mohou zaměstnavatelé poskytnout zaměstnancům stravenkový paušál v maximální denní výši 75,6 Kč/den či nižší, při zachování osvobození.

  Stávající způsob poskytování papírových či elektronických stravenek, nebo zajištění závodního stravování zůstává zachován.
   

 4. Snížení limitu pro uplatnění odpočtu úroků

  Dále dochází ke snížení limitu pro uplatnění úroků z hypotečního úvěru jako odčitatelné položky ze základu daně. Limit se snižuje z původní částky 300 000,- Kč na 150 000,- Kč a to u těch hypotečních úvěrů, které byly pořízeny na obstarání bytové potřeby po 1.1.2021.

   

 5. Zrušení zastropování pro vyplacení daňového bonusu

  V rámci daňového balíčku dále dochází ke zrušení zastropování částky pro výplatu daňového bonusu na děti z původní maximální výše 60 300,- Kč. Nově bude možné vyplatit daňový bonus i převyšující tuto částku.

  O dalších daňových novinkách Vás budeme brzy informovat.

DAŇOVÉ DOPADY BREXITU
19. 1. 2021

Spojené království je od 1. ledna 2021 „třetí zemí“ pro účely DPH

 

Dne 1. února 2020 došlo k vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie. Na základě dohody o vystoupení bylo stanovené tzv. přechodní období, které skončilo 31. prosincem 2020. 

Od 1. ledna 2021 není již Spojené království součástí vnitřního trhu Evropské unie (dále jen „EU“) a nadále se na něj nevztahují mezinárodní dohody EU.

 

Rádi bychom Vás seznámili se změnami při uplatňování daně z přidané hodnoty, ke kterým dochází od 1. ledna 2021.

 

Z pohledu aplikace DPH se Spojené království od uvedeného data stalo třetí zemí. Přičemž jedinou výjimku představují obchody se zbožím mezi členskými státy EU a Severním Irskem – tam stávající pravidla zůstávají v platnosti.

 

K jakým změnám od 1. ledna 2021 dochází?

 

1. Obchod se zbožím

 • Pohyb zboží mezi Českou republikou a Velkou Británií není považován za dodání zboží mezi členskými státy.

 • Nově se uplatňují DPH pravidla pro dovoz a vývoz zboží.

 • Zboží, které je přepraveno do Velké Británie podléhá celnímu dohledu a může být předmětem celních kontrol.

 • DPH zjednodušení pro dodání zboží, která platí v rámci EU – např. třístranný obchod nebo konsignační sklady již není možné použít pro obchody mezi EU a Velkou Británií.

 • Režim zasílání zboží již není možné aplikovat.

 

Výjimka – obchod se zbožím pro Severní Irsko

 • Došlo k vyjednání výjimky pro obchodování se zbožím, a to minimálně do konce roku 2024.

 • Severní Irsko si zatím ponechává status členského státu EU. 

 • Výjimka se týká pouze zboží, v případě služeb je Severní Irsko považováno pro účely DPH za třetí zemi.

 • DIČ pro účely DPH používá Severní Irsko nově předponu „XI“.

 • Při obchodování se zboží mezi Severním Irskem a Velkou Británii probíhají kontroly podobné celním.

 • Transakce zahrnující pohyb zboží mezi Severním Irskem a Českou republikou jsou nadále považovány za plnění uvnitř EU a vztahují se na ně veškerá pravidla a zjednodušení aplikovaná mezi členskými sáty EU.
   

2. Služby

 • Výjimka týkající se Severního Irska se na obchod se službami nevztahuje.

 • Pro služby poskytnuté do Spojeného království od 1. ledna 2021 již neplatí povinnost podat souhrnné hlášení.

 • Dochází ke změně pravidel pro uplatňování DPH v oblasti některých typů služeb.

 • V případě poskytnutí služeb je třeba vzít v úvahu také pravidlo skutečné spotřeby, které je uplatňováno na služby poskytované osobám mimo EU. Tj. pokud je daná služba spotřebována na území České republiky a zákazník je osoba se sídlem mimo EU registrovaná k DPH v České republice, může tato služba podléhat DPH v České republice.

 

3. Vrácení DPH

 • Žádosti o vrácení daně, která byla odvedena před koncem přechodného období, tj. do konce roku 2020, mohou čeští i britští plátci daně podávat v režimu EU ještě do 31. března 2021.

 • Daň, která bude odvedena již v roce 2021 se bude vracet na základě pravidel pro třetí země a principu vzájemnosti. 

 • Jedinou výjimku představuje pořízení zboží plátcem v Severním Irsku nebo pořízení zboží v České republice osobou povinnou k dani, která je usazena v Severním Irsku a má přiděleno DIČ pro účely DPH s předponou XI. V těchto případech se nadále uplatňuje systém vrácení DPH platný v EU.
   

ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ
18. 1. 2021

Ministerstvo financí dne 7. 1. 2021 rozhodlo o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události.

Prominutí sankcí pro všechny plátce daně
 

Ministerstvo financí na základě rozhodnutí ministryně financí promíjí toto příslušenství daně:
 

 1. pokutu za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020;
   

 2. úrok z prodlení za pozdní úhradu daně silniční za zdaňovací období roku 2020;
   

 3. pokutu za opožděné podání přiznání k dani z nemovitých věcí za zdaňovací období roku 2021;
   

Výše uvedené sankce budou prominuty v případě, že k podání daňových přiznání či zaplacení daně dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.
 

ZMĚNY V PLACENÍ ZÁLOH OSVČ 2021
11. 1. 2021

Z důvodu zvyšování průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství dochází opět ke zvyšování minimálních záloh OSVČ placených na zdravotní a sociální pojištění. Ke zvýšení minimálních záloh dochází s účinností od ledna 2021.

Zdravotní pojištění
 

Nová výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2021 je 2 393,- Kč. Lhůta pro zálohy zůstává stejná jako v letošním roce, zálohy jsou splatné do 8. dne následujícího měsíce. OSVČ, kterých se týká placení minimální výše záloh, zaplatí novou zálohu ve výši 2 393,- Kč poprvé za leden, a to se splatností do 8. února 2021.

 

Sociální pojištění
 

Nová výše minimální zálohy na sociální pojištění pro rok 2021 je 2 588,- Kč. Novou výši minimální zálohy na sociální pojištění je OSVČ povinna platit až od měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za rok 2020. Tedy pokud OSVČ má povinnost podat daňové přiznání do 31.3.2021, podává přehled o příjmech a výdajích OSVČ do 30.4.2021. Novou výši minimální zálohy bude poprvé platit až za květen 2021 a to nejpozději do 31.5.2021. Do doby podání přehledu OSVČ minimální výši zálohy nemění a platí ji podle předpisů záloh z předešlého období.
 

Pro OSVČ, které své podnikání v roce 2021 teprve začínají platí nová výše minimální zálohy na sociální pojištění v částce 2 588,- Kč od prvního měsíce zahájení podnikání.
 

Paušální daň
 

Pokud se OSVČ přihlásí do režimu tzv. paušální daně platí daň ve výši 5 469,- Kč měsíčně, tato částka zahrnuje zdravotní pojištění ve výši 2 393,-Kč, daň z příjmů ve výši 100,-Kč a sociální pojištění ve výši

2 976, -Kč.  Do režimu paušální daně mohou přejít ty OSVČ, které tuto skutečnost oznámili svému místně příslušnému finančnímu úřadu, a to nejpozději do 11.1.2021.

Průběh zvyšování průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství naleznete zde. 

ZVÝŠENÍ SAZEB PRO VÝPOČET TUZEMSKÝCH CESTOVNÍCH NÁHRAD 2021
7. 1. 2021

Tuzemské stravné

S účinností od 1.1.2021 se zvyšují limity pro poskytování stravného zaměstnancům vyslaných na pracovní cestu jejich zaměstnavatelem. Zároveň se zvyšuje i náhrada za opotřebení automobilu pro ty zaměstnance, kteří vykonávají pracovní cestu vlastním vozem. Naopak průměrná cena pohonných hmot používaná pro výpočet cestovních náhrad v roce 2021 oproti roku 2020 klesla.

Pro nepodnikatelskou sféru (zvanou též veřejná či platová) stanovuje vyhláška pro rok 2021 následující pásma:
 

 •   91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 • 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

 • 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
   

Pro podnikatelskou sféru (neboli soukromou či mzdovou) dojde ke stejnému zvýšení, nicméně vyhláška stanovuje pouze spodní limit pro poskytnutí stravného:
 

 •   91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 • 138 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

 • 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
   

Náhrada za opotřebení vlastního automobilu
 

Pokud zaměstnanec k výkonu pracovní cesty využije vlastní vozidlo, má nárok na kompenzaci opotřebení tohoto vozidla. Sazba pro výpočet náhrady za opotřebení vlastního vozidla se pro rok 2021 zvýšila na 4,40 korun za ujetý kilometr u osobního silničního motorového vozidla (např. auto) a na 1,2 korun za ujetý kilometr u jednostopých vozidel a tříkolek (např. motocykl).
 

Průměrná výše pohonných hmot
 

Mimo náhrady za opotřebení vlastního automobilu má zaměstnanec nárok na proplacení pohonných hmot, a to buď podle skutečně zaplacené ceny, případně podle paušálu stanoveného vyhláškou. Vzhledem k tomu, že průměrné ceny benzinu i nafty v roce 2019 klesly, snižuje se pro rok 2020 i průměrná paušální náhrada vyplácená při pracovních cestách.
 

Sazbu pro výpočet pohonných hmot stanovuje vyhláška takto:
 

 • 27,8 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 95

 • 31,5 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 98

 • 27,2 Kč u motorové nafty

 •   5,0 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny.
   

Nové sazby pro výpočet cestovních náhrad se promítnou do cestovních příkazů zaměstnanců od ledna 2021.
 

PŘIZNÁNÍ K DANI NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO ROK 2021
4. 1. 2021

Vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2020 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, ale i ti vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2020 na přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2021. Rozhodující je, zda došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. Ve všech případech platí, že daňové přiznání podává ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu 2021.

Zároveň vlastníci nemovitostí, kteří nemovitou věc naopak darovali, prodali nebo jinak pozbyli, mají také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí s informací o pozbytí nemovité věci. Pokud jste tedy v roce 2020 darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitou věc, kterou k 1. lednu 2021 nevlastníte, máte také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.
 

Daňové přiznání nepodáváte v případě, pokud se na Vaší nemovitosti v roce 2020 nic zásadního nezměnilo a přiznání k dani z nemovitých věcí jste podali už v některém z dřívějších let. Dále přiznání nepodáváte v případě, že došlo ke změně sazeb při výpočtu daně z nemovitých věcí.
V tomto případě vlastníci dotčených nemovitostí nemají povinnost podat přiznání. Finanční úřad novou výši daně vyměří a poplatníky informuje o předepsané výši daně.

 

V případě, že vlastníte více nemovitostí na území konkrétního finančního úřadu, podáváte pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti a daň se odvede jednou hromadnou platbou.  Termín pro podání daňového přiznání je do 31. ledna 2021 na příslušné územní pracoviště finančního úřadu, v tom kraji, kde se Vaše nemovitost nachází.
 

Vlastníci nemovitých věcí, kteří v roce 2020 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, podali návrh na vklad do katastru nemovitých věcí, nicméně změna na nemovité věci nebyla do konce roku 2020 v katastru provedena, mají také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021 a to v tom případě, že katastrální úřad zapíše změnu na nemovité věci během roku 2021 zpětně s právními účinky do 31.12.2020.
 

Tito poplatníci mají prodlouženou lhůtu na podání daňového přiznání, a to do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.
 

Pokud u Vás nastala některá z uvedených možností, rádi Vám přiznání zpracujeme, kontaktujte prosím kolegyni Kateřinu Frýbovou na emailu katerina.frybova@ecovis.cz.
 

ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ
29. 12. 2020

Ministerstvo financí dne 21. 12. 2020 rozhodlo o prominutí daně a příslušenství daně některých daňových povinností, které má za cíl pomoct českým poplatníkům v souvislosti se zavedením opatření proti nákaze COVID-19.

       I. Prominutí sankcí pro poplatníky jejichž činnost byla omezena
 

Subjektům jejichž příjmy pocházely z období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 a zároveň jejich převažující činnost byla omezena nebo zakázána z důvodu opatření proti zamezení šíření nákazy COVID-19 za podmínky oznámení skutečnosti příslušnému správci daně se promíjí:
 

 1. úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020 až březen 2021, případně III. čtvrtletí 2020 až I. čtvrtletí 2021, dojde-li k úhradě daně nejpozději dne 16. 8. 2021;

 2. silniční daně za zdaňovací období roku 2020; dojde-li k úhradě daně nejpozději dne 16. 8. 2021;

 3. zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 splatné 15. 4. 2021; dojde-li k úhradě daně nejpozději dne 16. 8. 2021;

 

V případě daně z přidané hodnoty tímto rozhodnutím nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání i kontrolní hlášení je stále nutno podat v zákonné lhůtě. Více informací včetně důvodové zprávy ministerstva financí najdete zde.

 

       II. Prominutí vybraných správních poplatků všem plátcům daně

 

 1. Správní poplatek za přijetí žádosti po prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky; bude-li žádost podána v období 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021

 2. Správní poplatek za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení na splátky; bude-li žádost podána v období 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021

 3. Správní poplatek za přijetí žádosti o vydání potvrzení o bezdlužnosti; bude-li žádost podána v období 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021

 4. Správní poplatek za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu, nebo prominutí celního nedoplatku; bude-li žádost podána v období 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021

 5. Správní poplatek za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle; bude-li žádost podána v období 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021

 

       III. Prominutí úroku z posečkané částky

 

Daňovým subjektům, jimž bylo na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně, nebo rozložení úhrady daně na splátky z důvodu souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 se promíjí úrok z prodlení a úrok z posečkané částky, pokud vznikl v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

DPH U NÁJMU REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ OD 1. 1. 2021
22. 12. 2020

Od 1.1.2021 dochází ke změně uplatňování DPH u pronájmu vybraných nemovitostí. Pronájem nemovitosti je obecně osvobozen od DPH. Doposud se mohl pronajímatel s nájemcem domluvit a u nájmu vybrané nemovité věci uplatňovat DPH (v případě, že se jednalo o plátce DPH).

S účinností od 1.1.2021 DPH u nájmů vybraných nemovitých věcí uplatnit nelze ani v případě dohody mezi plátci. Toto omezení se týká pronájmu:

 • rodinného domu (podle předpisů upravujících katastr nemovitostí),

 • obytného prostoru,

 • jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru (byt),

 • stavby nebo její části, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy tvořeno obytným prostorem,

 • pozemku či práva stavby, jehož součástí jsou výše uvedené nemovitosti.
   

Nájem nemovitostí sloužících k bydlení tak bude vždy osvobozený od DPH a bez nároku na odpočet.

Pronajímatelé nemovitostí sloužících k bydlení by měli věnovat zvýšenou pozornost již uzavřeným nájemním smlouvám a případně iniciovat jejich úpravu.

PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO ŽIVNOSTNÍKY
16. 12. 2020

S účinností od 1.1.2021 nabývá platnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pro zavedení paušální daně pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kteří zároveň nejsou plátci daně z přidané hodnoty. Paušální daň mohou využít ti podnikatelé, jejichž roční příjmy jsou nižší než 1 milion Kč, tedy limit je stejný jako pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty.

Paušální daň bude pro rok 2021 stanovena ve výši 5.469,-Kč měsíčně, tato částka zahrnuje zdravotní pojištění ve výši 2.393,-Kč, daň z příjmů ve výši 100,-Kč a sociální pojištění ve výši 2.976, -Kč. Vyšší odvod na sociální pojistné má do budoucna pro OSVČ zajistit vyšší důchod, než který by obdrželi při placení pojistného v aktuálním režimu, tedy za minimální zálohové platby pojistného.

Při využití institutu paušální daně je v rámci jedné platby splněna jak daňová, tak i odvodová povinnost (zdravotní a sociální pojištění). Podnikatelé nemají povinnost podávat přiznání k dani z příjmů a přehledy sociálního a zdravotního pojištění z titulu podnikání. Pokud jim povinnost nevzniká z jiných titulů (např. příjmy z nájmu, kapitálové příjmy apod.) S přihlášením k paušální dani, ale již nebude možné uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy (např. bonus na děti, slevu na manželku, úroky z hypotéky aj.).

V rámci dosavadní legislativní úpravy hradily na odvodech průměrnou částku 5.469, - Kč/měsíc bez uplatnění dodatečných slev (na děti, manželku, úroky z hypotéky apod.), OSVČ s průměrným měsíčním příjmem okolo 45.000, - Kč při současném uplatňování paušálních výdajů ve výši 60 %. Pokud tedy průměrný měsíční příjem OSVČ dosahuje více než 45.000, - Kč, je na místě úvaha a propočet daňové výhodnosti přechodu na paušální daň.

OSVČ, kteří chtějí přejít na paušální daň musí tuto skutečnost oznámit svému místně příslušnému finančnímu úřadu, a to nejpozději do 11.1.2021 prostřednictvím webového formuláře.

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY V ROCE 2021
8. 12. 2020

Dne 30.11.2020 byla přijata novela zákona č. 567/2006 Sb. o výši minimální mzdy a zaručených mezd. Pro rok 2021 je hodinová sazba 90,50 Kč a měsíční mzda musí být minimálně 15.200, -Kč. Spolu se zvýšením minimální mzdy byly zvýšeny i minimální výše tzv.  zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací dle odbornosti. Zaručená mzda je stanovena hodinovou sazbou či měsíční částkou při úvazku 40 hodin / týden.

Jednotlivé skupiny prací jsou popsány v příloze zákona 567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, více informací zde.

Skupina prací            Nejnižší úroveň zaručené mzdy

                                          Kč / hod.            Kč / měsíc

 1.                                   90,50                     15.200

 2.                                   99,90                     16.800

 3.                                  110,30                     18.500

 4.                                  121,80                    20.500

 5.                                 134,40                    22.600

 6.                                 148,40                    24.900

 7.                                 163,90                     27.500

 8.                                  181,00                    30.400

 

Zvýšení minimální mzdy má dopady i v dalších oblastech.

 • Zvyšuje se tzv. školkovné, které se bude moci uplatnit maximálně v částce 15.200, -Kč na jedno dítě za rok

 • Minimální výše pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů se zvýší na 2.052, -Kč za měsíc

 • Zvyšují se zálohy na sociální pojištění u OSVČ nově na 2.588, -Kč

 • Zvyšují se zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ budou nově na 2.393, -Kč.
   

PODZIMNÍ KOMPENZAČNÍ BONUS
27. 11. 2020

Dne 14. listopadu nabyl účinnosti zákon č. 461/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.
Upravuje podmínky daňového bonusu na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku nařízených opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19.

Kdy vzniká nárok na kompenzační bonus?
 

O kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně mohou žádat podnikatelé z řad OSVČ a společníci malých s.r.o., u kterých převažuje činnost podnikání v přímo omezených oblastech. Zároveň musí být tato činnost v období posledních 4 měsíců (od 1. června do 30. září) převažujícím (nadpolovičním) zdrojem příjmů. Bonus je možné požadovat za každý den zákazu či omezení podnikání, nejvýše však za 70 dní, tj. od 5. října do 13. prosince 2020. O bonus mohou kromě přímo zasažených podnikatelů žádat i ti, kteří jsou na přímo zavřené obory významně (nejméně z 80 %) navázáni. Znamená to, že jsou buď v dlouhodobém dodavatelsko-odběratelském vztahu (restaurace – dodavatel surovin), nebo je jejich činnost přímo spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér).

Žádost o kompenzační bonus je možné podat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.

Kdo může o kompenzační bonus dále žádat?

 • Fyzická osoba, která je společníkem společnosti s r.o., nejvýše se dvěma společníky, pokud se nejedná o členy jedné rodiny. Společnost nesmí být v úpadku, likvidaci nebo být nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.  Roční obrat společnosti za skončené zdaňovací období DPPO musí být nejméně 180 000 Kč nebo nejméně 120 000 Kč v případě odhadového ročního obratu u letos zavedených s.r.o. Společnost musí být k 5. říjnu 2020 daňovým rezidentem ČR nebo jiného členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru.

 

 • Osoba vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP nebo DPČ) a která byla alespoň 3 měsíce účastna na nemocenském pojištění (DPP nad 10 tisíc Kč, DPČ nad 3 tisíce Kč).

 

 • Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být osoba, která byla v bonusovém období v úpadku, byla nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou podle zákona o DPH. Rozhodným obdobím je období od 1. 6. do 30. 9. 2020.

 

Kombinace kompenzačního bonusu a dalších příjmů

Do testu majoritního příjmu vstupují pouze příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti (z podnikání) a z nájmu.

O kompenzační bonus tedy lze žádat i v případě, že dotyčný pobírá: rodičovský příspěvek, starobní důchod, invalidní důchod, klasické ošetřovné jako sociální dávku, příspěvek na bydlení. Překážkou v čerpání bonusu není ani fakt, že se jedná o studenta, důchodce, matku na rodičovské dovolené, u společníků malých s.r.o. nevadí souběh se zaměstnáním.

Kompenzační bonus však není možno kombinovat s podporou v nezaměstnanosti a jinými protikrizovými programy jako Covid-Sport, Kultura, Cestovní ruch, ošetřovné pro OSVČ či program Antivirus. Výjimku tvoří malé s.r.o., kdy o kompenzační bonus žádá společník, tedy fyzická osoba a subjektem programu Antivirus pro zaměstnance je s.r.o., tedy právnická osoba. Kombinace s programem Covid-Nájemné taktéž není vyloučena.

Kompenzační bonus není zdanitelným příjmem a nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojistnému.

PROGRAM COVID - KULTURA PRODLOUŽEN
24. 11. 2020

V programu COVID - Kultura  došlo k prodloužení podávání žádostí o dotaci až do 22. prosince 2020.

Program COVID - Kultura má za cíl poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře.

O jednorázovou podporu pro OSVČ definovanou programem mohou požádat také umělci nebo umělecko-technické profese, kteří na území ČR mají pouze přechodný pobyt a jde o podnikatele EU.

 

Původně bylo možné o dotaci z programu COVID – Kultura II žádat od 22. října 2020 do 23. listopadu 2020, nyní došlo k prodloužení termínu pro přijímání žádostí a to až do 22. prosince 2020 pro oba typy podpory.

 

 • Podmínky a náležitosti žádosti, forma a výše podpory zůstávají zachovány. Tyto informace naleznete níže v našem článku PROGRAM COVID KULTURA z 20.10.2020.

DO NAŠEHO TÝMU HLEDÁME DAŇOVÉHO SPECIALISTU
12. 11. 2020

Jsme dobře sehraný tým.

 

Již od roku 1995 poskytuje komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství. I když stále rosteme, naše filosofie zůstává stejná - poskytovat klientům potřebnou flexibilitu a osobní přístup.

 

 

V současné době rozšiřujeme tým o pozici daňový specialista/asistent daňového poradce. Baví Vás se neustále vzdělávat? Máte rádi různorodou a rozmanitou práci? Chcete získat znalosti ze širokého spektra daňové oblasti místo úzké specializace? Vyhledáváte spíše neformální prostředí a máte za sebou praxi na obdobné pozici, byť na částečný úvazek? Pak hledáme právě Vás

Co bude Vaší náplní práce?

 • Poskytování odborného poradenství a konzultací v oblasti daní

 • Zpracování odborných stanovisek a doporučení pro naše klienty

 • Zpracování daňových přiznání

 • Připravování analýz daňových a účetních předpisů včetně jejich novel a následná implementace do praxe

 • Spolupráce s daňovými poradci a ostatními odděleními

 

Co od Vás očekáváme?

 • Praxi v oboru, znalost účetnictví výhodou

 • Vzdělání ekonomického zaměření

 • Alespoň základní znalost a porozumění české daňové a účetní legislativy

 • Proaktivní a pozitivní přístup

 • Velmi dobré komunikační schopnosti v češtině i angličtině, ochotu komunikovat s klienty

 • Odpovědnost za svěřené úkoly

 • Chuť neustále se učit

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Příležitost pracovat na zajímavých projektech a setkat se s daňovou problematikou široké škály klientů

 • Různorodou, zajímavou a zodpovědnou práci na plný úvazek

 • Neformální pracovní prostředí

 • Možnost podílet se na tvorbě a růstu daňového oddělení

 • Další vzdělávání a prostor k profesnímu, ale i osobnímu růstu

 

Co Vám můžeme nabídnout jako bonus?

 • 5 týdnů dovolené

 • Sick days

 • Finanční bonusy

 • Výuku anglického jazyka na pracovišti

 • Občerstvení na pracovišti

 • Teambuildingové aktivity

 • Mobil i pro soukromé využití

 • Po zapracování možnost pružné pracovní doby a home office

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nám zaslat Váš strukturovaný životopis na email: lenka.cerna@ecovis.cz

NÁROK NA OŠETŘOVNÉ II
9. 11. 2020

Dne 30.10.2020 nabyly účinnosti změny zákona č. 438/2020 Sb., zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů týkající se nároku na ošetřovné a jeho vyplácení.

Z důvodu uzavření prvních stupňů základních škol, mohou rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné a to po celou dobu uzavření škol

Rodiče, kteří nemohou vykonávat svoje zaměstnání, případně samostatně výdělečnou činnost mohou žádat o ošetřovné za splnění následujících podmínek.

Zaměstnanci, OSVČ a samoživitelé, mohou žádat pokud:

 • nemohou vykonávat svou práci z důvodu uzavření základních škol

 • starají se o dítě mladší 10let

 • starají se o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení

 • se starají o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině
   

O ošetřovné nemohou žádat OSVČ, kteří:

 • jsou společníci s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.

 • jsou příjemci rodičovského/mateřského příspěvku a osoby žijící s příjemcem rodičovského/mateřského příspěvku v jedné domácnosti

 • jsou příjemci důchodu, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost

 • pečují o invalidní osobu a mají podnikání jako vedlejší činnost

 

Ošetřovné OSVČ nelze kombinovat s kompenzačním bonusem. Peníze budou žadatelům vypláceny zpětně za kalendářní měsíc. Nárok na ošetřovné mají žadatelé po celou dobu uzavření škol.

Žádosti se podávají přes formulář MPO a není vyžadováno potvrzení o uzavření škol či jiného zařízení. Ošetřovné není poskytováno za dny vyhlášených prázdnin, případně dnů ředitelského volna.

Výše ošetřovného za kalendářní den činí po dobu platnosti mimořádného opatření 70 % denního vyměřovacího základu.

ODKLAD POVINNOSTI EVIDOVAT ELEKTRONICKÉ TRŽBY
5. 11. 2020

Dne 3.11.2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, která odkládá povinnost evidovat elektronické tržby až do konce roku 2022.

Odklad platí pro subjekty, kterých se týkaly první dvě vlny (velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby) a také pro subjekty, které podle původního plánu měly začít s evidencí od 1.května 2020. Odklad EET se tak týká všech poplatníků přijímající hotovostní tržby.

Dle novely zákona o EET vzniká všem poplatníkům, kteří přijímají hotovostní tržby povinnost jejich evidence přes systém EET od 1.ledna 2023. Tato povinnost vzniká všem subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají.

Pozastavení se týká běžného, zvláštního i zjednodušeného režimu evidence tržeb.

Odložení EET znamená, že poplatníci nemusí odesílat údaje o tržbách správci daně, nejsou povinni vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemusí zveřejňovat informační oznámení.

I přestože poplatníci nemají povinnost údaje o evidenci tržeb odesílat, systém EET je nadále plně funkční. Pokud tedy poplatníci chtějí vést evidenci i přes uvedené úlevy, mohou. Avšak toto rozhodnutí je čistě dobrovolné. Při rozhodnutí neevidovat své tržby se poplatníci z EET nemusí nijak odhlašovat a přerušení nemusí ohlašovat finančnímu úřadu.

Povinnosti, které zůstávají v platnosti jsou povinnosti ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek (pokud je již obdrželi za účelem plnění povinností ve zvláštním režimu). Poplatníkům, kterým končí nebo již skončila platnost certifikátu, mohou tuto výměnu odložit, a to až do konce června 2022. V šestiměsíčním období před opětovném spuštěním evidence tržeb poplatníci musí provést výměnu certifikátu, a to konkrétně v období od 1.7.2022 do 31.12.2022.

Odklad se vztahuje i na podání žádosti o přidělení autentizačních údajů či podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Pokud subjekt podá žádost o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu do 30.června 2022, tak se tato žádost bude považovat za podanou až 1.července 2022. Z tohoto důvodu je poplatníkům doporučeno žádost podat nejdříve 1. července 2022.

PROMINUTÍ DANĚ, PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ A ZÁLOHY NA DAŇ Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
27. 10. 2020

Ministerstvo financí dne 26. 10. 2020 rozhodlo o prominutí daně a příslušenství daně některých daňových povinností, které má za cíl pomoct českým poplatníkům v souvislosti se zavedením opatření proti nákaze COVID-19.

I. Za podmínky oznámení skutečnosti příslušnému správci daně promíjí

 

 1. úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020, říjen 2020, listopad 2020, případně III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně nejpozději dne 31. 12. 2020;
   

 2. zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020;
   

 3. zálohy na daň z příjmů splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Toto prominutí platí pro daňové subjekty, u nichž převažující část příjmů byla tvořena z maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou činností, které zůstávají dovoleny i v období od 22. 10. 2020 a jejich příjmy pocházeli z období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020.

Oznámení o splnění podmínky lze podat prostřednictvím datové schránky i e-mailem.

BEZÚROČNÁ PŮJČKA PRO PODNIKATELE ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
22. 10. 2020

Středočeský kraj vyhlásil program návratné finanční výpomoci na zmírnění nepříznivých dopadů epidemie koronaviru. Je určen podnikatelům Středočeského kraje, kteří o půjčku mohou žádat za dodržení daných podmínek.

Podmínky žádosti:
 

 • k datu žádosti je evidován v rejstříku živnostenského podnikání a je mu přiděleno IČO a je fyzická osoba provozující živnost podle § 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a k 12. 3. 2020 včetně svou živnost aktivně provozoval

 • má alespoň jednu živnost, která není pozastavená, přerušená nebo zrušená k 12.3.2020

 • neprobíhá u něj exekuční a insolvenční řízení a není zanesen v registru exekucí a insolvencí

 • má sídlo podnikání na území Středočeského kraje

 • nemá trvalé bydliště na ohlašovně obecního nebo městského úřadu

 • nepřekročí příjmem této půjčky podmínky stanovené v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013)

ANTIVIRUS A a B AKTUÁLNĚ
21. 10. 2020

Program antivirus A, který je určený pro podniky s nuceným omezením provozu, se prodlužuje do 31.12.2020 na základě schválení návrhu o prodloužení ministryní práce a sociálních věcí ze dne 14.10.2020.

Program Antivirus A
 

Program antivirus A, který je určený pro podniky s nuceným omezením provozu, se prodlužuje do 31.12.2020 na základě schválení návrhu o prodloužení ministryní práce a sociálních věcí ze dne 14.10.2020.

Zaměstnavatelé mají nyní nárok na kompenzaci 100% náhrad mezd, oproti původním 80 % a horní hranice pro kompenzaci za jednoho zaměstnance se zvýšila na 50 tisíc Kč, místo původních 39 tisíc Kč a to zpětně od 1.10. 2020.

Náhrada za zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa zůstává stejná a to 80 % do výše náhrady mzdy.

Program Antivirus B

Program Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které opatření dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů), byl prodloužen do 31.12.2020. Zaměstnavatelům bude i nadále poskytován příspěvek ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, v maximální výši 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.

VÝZVA COVID NÁJEMNÉ II
20. 10. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 do 21.1.2021 elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

 

Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

 • Rozhodným obdobím, na které bude poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období

 • maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele

 • pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná.

 

Kdo může o podporu žádat?

 • V souvislosti s usnesením vlády ze dne 21. října mohou nově o podporu žádat všechny provozy, které byly uzavřeny nebo omezeny včetně provozoven, které byly omezeny, nebo uzavřeny na základě předchozích nařízení.
   

 • nájemce, který:

  • Je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem

  • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020

 

Nájemce a pronajímatel nesmí být:

 • osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (ustanovení o osobách blízkých dle § 22 NOZ není aplikováno na orgány obchodních korporací, např. PO otce může pronajímat provozovnu FO syna, nebo PO syna)

 • ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

 • osobami jednajícími ve shodě dle ust. § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

 • ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust. § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů,

 • osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro přiznání podpory je třeba splnit tyto podmínky:

 • Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.

 

Co je třeba doložit?

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky.

 • Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu.

 • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.

 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

 • Čestná prohlášení budou opatřena elektronickými nebo ověřenými podpisy.

 • Všechny přílohy bude do Systému vkládat žadatel.

PROGRAM COVID KULTURA
20. 10. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 15.10.2020 zveřejnilo podmínky nového dotačního programu s cílem podpory Kultury jako kompenzaci za státní omezující opatření za účelem snížení nákazy COVID-19 pojmenovaný COVID kultura.

Kdo může o podporu požádat?

a) Subjekty podnikající v oblasti kultury, které marně vynaložily výdaje spojené s organizací kulturních akcí. Jedná se především o tyto subjekty:

 • podnikatelské subjekty; jejichž hlavní činnost je pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost;

 • individuální umělci, pořadatelé festivalů, představení, přehlídek, hudební kluby, firmy zajišťující kulturní akce, umělecké soubory, pořadatelé cirkusů, agentury zprostředkovávající kulturní program, galerie a muzea, divadla, nevládní neziskové organizace, vykonávající vedlejší hospodářskou činnost v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.).

b) Osoby samostatně výdělečně činné podnikající v oblasti kultury

 

Jedná se o OSVČ vykonávající umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec

 

 • výkonní umělci (herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, profesionální interpreti)

 • odborné technické profese, podílející se na realizaci představení (zvukoví mistři, lightdesignéři)

 

O podporu mohou požádat ty subjekty, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně limitovány ve svém provozu či dané kulturní akce byly zrušeny či přesunuty.
 

Podmínky a náležitosti žádosti:

 • subjekt může předložit pouze jednu žádost na sanaci marně vynaložených a režijních výdajů a jednu žádost na jednorázovou podporu pro OSVČ

 • subjekt nemůže uplatnit výdaje, které již uplatnil v první výzvě či v jiném dotačním či záchranném programu.

Forma a výše podpory:

a) Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post:

 • ve výši 50 % na marně vynaložené výdaje za organizaci zrušených či přesunutých akcí a projektů, konaných v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020, které byly uhrazeny v období od 1. března 2020 do 20. listopadu

 • ve výši 80 % na marně vynaložené výdaje v rámci kontinuální činnosti v kultuře, vztahující se k období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020, které byly uhrazeny v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020

 • Maximální výše podpory na jeden subjekt je 10 000 000 Kč

 

Náležitosti žádosti o dotaci:

 • řádně vyplněná žádost (k dispozici v systému AIS MPO)

 • splňuje veškeré definované podmínky

 • čestná prohlášení (v systému AIS MPO) definována Výzvou.

 • soubor uhrazených faktur/smluv/účetních dokladů, které se budou vztahovat k jednotlivým uznatelným výdajům v elektronické či oskenované podobě. 

 • doklady o úhradě jednotlivých uznatelných výdajů

 • u kontinuální činnosti v kultuře, která byla omezena je třeba doložení – např. program za rok 2019 a první čtvrtletí 2020

 

b) Podpora ve formě jednorázového příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím:

 • jednorázový příspěvek pro umělecké a odborné technické profese v kultuře ve výši 60 000 Kč

 • v rámci oborů hudba, divadlo, tanec vč. odborných umělecko-technických profesí bude poskytnuta podpora fyzickým osobám na tvůrčí a kreativní činnost

K žádosti je třeba doložit:

 • přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti – „umělecké CV“ (je vhodné připojit odborné doporučení, portfolia, odkazy na webové stránky atd.)

 • zpráva o projektu a průběžném plnění (krátká zpráva o tom, co daný jedinec v rámci své umělecké činnosti u daného projektu udělal)

 • dvě faktury či smlouvy dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury dle definovaných parametrů anebo

 • potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy od kolektivního správce jako doklad o umělecké / tvůrčí činnosti

PROMINUTÍ DANĚ, PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ A ZÁLOHY NA DAŇ Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
19. 10. 2020

Ministerstvo financí dne 14. 10. 2020 rozhodlo o prominutí daně a příslušenství daně některých daňových povinností, které má za cíl pomoct českým poplatníkům v souvislosti se zavedením opatření proti nákaze COVID-19.

    1. Prominutí sankcí pro poplatníky jejichž činnost byla omezena

 

Subjektům jejichž příjmy pocházely z období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 a zároveň jejich převažující činnost byla omezena nebo zakázána z důvodu opatření proti zamezení šíření nákazy COVID-19 (restaurace, bary, pořádání koncertů, divadel, oslav, veletrhů, provozování vnitřních sportovišť, muzeí, galerií apod.) za podmínky oznámení skutečnosti příslušnému správci daně se promíjí:

 • úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020, říjen 2020, listopad 2020, případně III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně nejpozději dne 31. 12. 2020;

 • zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020;

 • zálohy na daň z příjmů splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

V případě daně z přidané hodnoty tímto rozhodnutím nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání i kontrolní hlášení je stále nutno podat v zákonné lhůtě. Více informací včetně důvodové zprávy ministerstva financí najdete zde.

 

     2. Automatické prominutí plátcům daně z přidané hodnoty

 

 • daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vybraného zboží, nebo zboží pro jeho výrobu jako jsou testovací soupravy, ochranné pomůcky, dezinfekce apod. (kompletní seznam zboží najdete zde) a to v případě, že je plátce daně z přidané hodnoty bezúplatně poskytne dalším osobám v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020;

 • daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží nebo bezúplatné poskytnutí služby pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb, základních složek integrovaného záchranného systému, Armády České republiky a zařízení sociálních služeb v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020 - SDÍLENÉ PRACOVNÍ MÍSTO
15. 10. 2020

Pojem „Sdílené pracovní místo“ upravuje § 317a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění novely č. 285/2020 účinné k datu 1.1.2021. Na jeho základě bude moci dva či více zaměstnanců pracujících na částečný pracovní úvazek prostřednictvím písemné Dohody o sdíleném pracovním místě (dále jen „Dohoda“) uzavřené se zaměstnavatelem sdílet jedno pracovní místo. Tito zaměstnanci se tak budou dělit jak o objem právní náplně dané pozice, tak i o samotné fyzické pracovní místo a potřebné pracovní vybavení zaměstnavatele.

Podmínky Dohody o sdíleném pracovním místě:

 • Písemné uzavření Dohody o sdíleném pracovním místě mezi zaměstnavatelem a každým zaměstnancem sdílejícím dané pracovní místo (samostatně nebo jako součást pracovní smlouvy). Dohodu lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou.

 • Součet jednotlivých pracovních úvazků každého zaměstnance v rámci „Dohody“ musí odpovídat standardní týdenní pracovní době v rámci 4-týdenního vyrovnávacího období. Bližší podmínky rozvržení pracovní doby musí být upraveny v „Dohodě“.

 • Zaměstnanci budou povinni minimálně jeden týden předem předložit zaměstnavateli písemný rozvrh pracovní doby na sdíleném pracovním místě a o případné změně jsou povinni jej informovat (pokud se s ním nedohodnou jinak) minimálně 2 dny předem.

 • Za odvedenou práci bude náležet zaměstnancům v příslušném sjednaném poměru mzda i poměrný nárok na dovolenou.

 • Zaměstnavatel může požadovat po zaměstnanci zastupování nepřítomného zaměstnance na témže sdíleném pracovním místě pouze tehdy, dal-li k tomu zaměstnanec v „Dohodě“ nebo pro konkrétní případ souhlas.

 • Závazek z „Dohody“ lze rozvázat písemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ke sjednanému dni, příp. lze závazek vypovědět s 15ti-denní výpovědní dobou, a to buď z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez udání důvodu.

 

Pokud ukončí dohodu jen jeden ze zaměstnanců, u ostatních se uplatní sjednaný režim ještě do konce probíhajícího 4-týdenního vyrovnávacího období a po jeho uplynutí se dále režim sdíleného pracovního místa neužije a rozvrh pracovní doby následně určuje jednostranně zaměstnavatel v souladu s § 81 Zákoníku práce.

 

Stávající podoba sdílených pracovních míst nedává zaměstnavatelům žádné nové zvýhodnění, kterým by bylo podpořeno jejich zavádění do praxe. Naopak bohužel zvyšuje samotnou administrativu na straně zaměstnavatele. Situace, ve kterých bude možné použít institut sdíleného pracovního místa je zaměstnavatel již dnes schopen vyřešit prostřednictvím částečných pracovních úvazků. Ministerstvo sociálních věcí sice avizovalo plánované poskytování příspěvků na sdílené pracovní místo, zatím ale zůstalo jen u tohoto avíza a konkrétní podmínky nejsou známy.

ZMĚNY V ZÁKONĚ V SOUVISLOSTI SE ZRUŠENÍM DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ
9. 10. 2020

Změny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, schválené v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí

Dne 26. září 2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v rámci které došlo k úpravám znění některých ustanovení, týkajících se daní z příjmů fyzických osob.

Prodloužení lhůty pro osvobození prodeje nemovitostí

Prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovitostí, které nejsou využívány pro vlastní bytovou potřebu poplatníka, tj. nemovitostí, v níž poplatník daně z příjmů fyzických osob neměl své bydliště nebo je pronajímá, se prodlužuje časový test z 5 na 10 let. Pokud bude chtít poplatník příjem z prodeje takové nemovitosti osvobodit od daně z příjmů fyzických osob, musí danou nemovitost vlastnit minimálně 10 let. Pro osvobození bude i u těchto nemovitostí možné použít tzv. podmíněné osvobození v případě, že budou příjmy z prodeje použity na obstarání bytové potřeby za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů. Prodloužení časového testu se vztahuje až na nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Při prodeji nemovitostí, nabytých před tímto datem, bude nadále platit časový test 5 let.

Změna výše limitu pro odečet úroků z hypotečních úvěrů od základu daně

Zákon o daních z příjmů nově snižuje také maximální možný limit odečtu úroku z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru apod., který byl použitý na financování vlastní bytové potřeby. Fyzické osoby si tak budou moci od základu daně odečíst maximálně 150 tis. Kč, místo původních 300 tis. Kč za kalendářní rok. Toto omezení se však týká pouze úvěrů na bydlení, sjednaných od 1. ledna 2021.

ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ
5. 10. 2020

Dne 26. září 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to na základě zákona č. 386/2020 Sb., který ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti platí pro všechny osoby (občany i firmy) a to zpětně pro všechny úplatné převody nemovitostí, u kterých byl faktický vklad do katastru nemovitých věcí proveden po 1.12.2019 a lhůta pro podání přiznání a splatnost daně z nabytí nemovitých věcí končila k datu 31.3.2020 a nebo později.

Příklad:

Návrh na vklad byl podán 1.11.2019, vklad byl proveden 12.12.2019 se zpětnými účinky k 1.11.2019. Lhůta pro podání přiznání a zaplacení daně končí 31.3.2020. V tomto případě zaniká povinnost hradit daň z nabytí nemovitých věcí i podávat daňové přiznání, jelikož vklad proběhl až po 1.12.2019.

V případě, kdy byla zrušená daň z nabytí nemovitých věcí již uhrazena, vzniká tzv. vratitelný přeplatek. Vyplacení vratitelného přeplatku provede správce daně pouze na základě podané žádosti.

 Žádost o vrácení přeplatku se podává u místně příslušného správce daně. Musí se jednat o podání v souladu s ustanovením § 71 daňového řádu, které lze podat písemně či elektronicky.

Ke vrácení přeplatku následně podle daňového řádu dojde do 30 dnů od podání žádosti. Přeplatek lze také použít k úhradě jiné vzniklé daňové povinnosti, v tom případě musí poplatník podat žádost o převedení přeplatku na úhradu jiné daňové povinnosti.

V případě, kdy návrh na vklad práva do katastru nemovitostí proběhl do konce listopadu 2019, daň z nabytí nemovitých věcí nezaniká a je nutné podat daňové přiznání a uhradit daň, pokud tak poplatníci již neučinili.

Poplatníci, kterých se zrušení daně týká a kteří dosud nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, nemají již vůči správci daně žádné povinnosti.

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020 - ZMĚNY V DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
23. 9. 2020

Dne 30. 7. 2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, která mimo  jiné  upravuje způsob a možnosti doručování pracovněprávních dokumentů, které je nutné doručit zaměstnanci do vlastních rukou.

Zaměstnavatel má povinnost doručovat dokumenty zaměstnanci primárně do vlastních rukou na pracovišti.

Nebude-li tento způsob doručení možný, zaměstnavatel dokumenty nově doručuje na poslední adresu, kterou mu zaměstnanec písemně sdělil – dosud doručoval na poslední adresu, která mu byla známa.

Jedná se o tyto dokumenty:

 • vznik, změna a skončení pracovního poměru

 • mzdový výměr

 • odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance

 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance

 

V novele zákoníku práce byl zrušen povinný pokus o osobní doručení dokumentu do bytu zaměstnance v případě, že mu není možné doručit dokument přímo na pracovišti. Nově si zaměstnavatel v případě, že nelze doručit písemnost na pracovišti, může vybrat další způsoby doručení dle své volby (ale jen ze způsobů uvedených v zákoníku práce):

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

 • prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

 • prostřednictvím datové schránky

 

Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je nově stanovena doba určená k vyzvednutí zásilky na 15 kalendářních dní, a to z původních 10 pracovních dní. Nově je také vypuštěna povinnost doručovatele, aby sepsal písemný záznam o předání poučení o následcích nepřevzetí

písemnosti v případě, kdy zaměstnanec odmítá doručení písemnosti či neposkytl nutnou součinnost.

Novela také zavádí doručování prostřednictvím datové schránky. Tento způsob doručování byl možný již dříve, ale musely při něm být splněny podmínky pro elektronické doručování, tj. použití uznávaných elektronických podpisů a potvrzení druhé strany o doručení. Pro datové schránky se zavádí  fikce doručení. U zaměstnavatele se dokument považuje za doručený již v momentě dodání do datové schránky, u zaměstnance pak nejpozději 10. den od dodání, nepřihlásí-li se do své schránky dříve. I nadále se ale vyžaduje předchozí souhlas s tímto způsobem doručování a také samozřejmě skutečnost, že má zaměstnanec datovou schránku zřízenou.

Doplněno bylo také doručování dokumentů zaměstnavateli, a to zejména přidáním fikce doručení v případě, že zaměstnavatel neposkytne součinnost nebo znemožní doručení písemnosti v místě svého sídla (podnikání), sloužící jako ochrana zaměstnanců před zaměstnavateli, které nelze na zapsané adrese sídla dohledat.

POVINNOST PLACENÍ ZÁLOH NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
14. 9. 2020

S účinností od září mají Osoby samostatně výdělečně činné „OSVČ“ opět povinnost hradit zálohy na pojistné na důchodové sociální a zdravotní pojištění. a zdravotní pojištění.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19 nemusely OSVČ  tyto zálohy platit, a to za období od března do srpna 2020.

Zálohy na sociální pojištění za měsíc září jsou splatné od 1. do 30. září 2020 a na zdravotní pojištění od 1. září do 8. října. OSVČ od tohoto termínu hradí zálohy ve výši dle podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

Všechny OSVČ zároveň mají možnost podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 na příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu bez sankcí do 18.9.2020, přičemž v tento den musí být rovněž uhrazen doplatek na pojistném pokud vznikl.

Všechny OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost nemusely od března do srpna 2020 platit zálohy na sociální pojištění a zdravotní pojištění bez ohledu na to, v jaké výši byly zálohy na tato pojištění předepsány. Prominuté byly však jen minimální výše záloh. Částku nad výši minima, kterou jsou OSVČ povinny za březen až srpen 2020 zaplatit, mohou doplatit po podání Přehledu OSVČ za rok 2020, případně kdykoli během roku 2020 (po částech i najednou), čímž se vyhnou nutnosti zaplatit velký doplatek na pojistném v roce 2021.
 

Pokud i přesto OSVČ uhradila některou z těchto záloh, bude platba použita na případné jiné již splatné závazky a dále pak jako záloha na pojistné na září až prosinec 2020.

ZMĚNA SAZBY SILNIČNÍ DANĚ
8. 9. 2020

S účinností od 1.7.2020 došlo ke snížení sazeb silniční daně na základě novely zákona č. 299/2020 Sb. kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů.

Změna se týká snížení sazeb daně u vozidel vymezených v § 6 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční (tj. u všech vozidel kromě osobních automobilů).

 

Sazby byly sníženy o 25 % oproti roku 2019 a tato změna je platná retrospektivně od 1.1.2020, přehled snížení sazeb oproti původním je uveden níže.

 

V rámci opatření pro zamezení šíření nákazy COVID-19 byly všem poplatníkům silniční daně prominuty sankční úroky z prodlení z pozdní úhrady záloh, pokud zálohy uhradí nejpozději do 15.10.2020. V případě, že poplatníci zálohy v průběhu roku hradili, přeplatek, který vznikl při úhradě první zálohy (záloha splatná k 15.4.2020), bude použit na úhradu dalších záloh ve zdaňovacím období roku 2020.

 

Příklad:

Poplatník vlastní nákladní vozidlo, původní výše zálohy podle staré sazby činila 12 600,- Kč a nová výše zálohy činní 9 450,- Kč. Pokud poplatník zaplatil zálohu v termínu 15.4.2020 v plné výši tj. 12 600,- Kč vznikne mu tak přeplatek ve výši 3 150,- Kč. Další záloha, kterou zaplatí k 15.7.2020, bude podle nové snížené sazby ve výši 9 450,- Kč a navíc si odečte přeplatek 3 150,- Kč. Výsledná částka platby k 15.7. bude 6 300,- Kč.

Poplatník, který se rozhodne všechny splatné zálohy uhradit až v termínu do 15.10.2020 bude rovnou hradit zálohy v nižších sazbách tedy např. 3x 9 450,- Kč místo původních 3 x 12 600,-.

                                                          

                                           

1 náprava                                sazba platná do 31.12.2019        sazba platná od 1.1.2020

do 1 tuny                                                            1 800 Kč                                           1 800 Kč

nad 1 t do 2 t                                                   2 700 Kč                                           2 700 Kč

nad 2 t do 3,5 t                                              3 900 Kč                                           3 900 Kč

nad 3,5 t do 5 t                                              5 400 Kč                                           4 500 Kč

nad 5 t do 6,5 t                                              6 900 Kč                                           5 200 Kč

nad 6,5 t do 8 t                                              8 400 Kč                                           6 300 Kč

nad 8 t                                                               9 600 Kč                                           7 200 Kč

 

2 nápravy 

do 1 tuny                                                           1 800 Kč                                            1 800 Kč

nad 1 t do 2 t                                                  2 400 Kč                                            2 400 Kč

nad 2 t do 3,5 t                                              3 600 Kč                                            3 600 Kč

nad 3,5 t do 5 t                                              4 800 Kč                                            4 100 Kč

nad 5 t do 6,5 t                                              6 000 Kč                                           4 500 Kč

nad 6,5 t do 8 t                                              7 200 Kč                                           5 400 Kč

nad 8 t do 9,5 t                                              8 400 Kč                                           6 300 Kč

nad 9,5 t do 11 t                                             9 600 Kč                                           7 200 Kč

nad 11 t do 12 t                                             10 800 Kč                                            8 100 Kč

nad 12 t do 13 t                                             12 600 Kč                                           9 500 Kč

nad 13 t do 14 t                                             14 700 Kč                                          11 000 Kč

nad 14 t do 15 t                                             16 500 Kč                                         12 400 Kč

nad 15 t do 18 t                                             23 700 Kč                                         17 800 Kč

nad 18 t do 21 t                                              29 100 Kč                                         21 800 Kč

nad 21 t do 24 t                                             35 100 Kč                                        26 300 Kč

nad 24 t do 27 t                                           40 500 Kč                                        30 400 Kč

nad 27 t                                                          46 200 Kč                                         34 700 Kč

 

3 nápravy  

do 1 tuny                                                              1 800 Kč                                           1 800 Kč

nad 1 t do 3,5 t                                                 2 400 Kč                                           2 400 Kč

nad 3,5 t do 6 t                                                3 600 Kč                                            2 700 Kč

nad 6 t do 8,5 t                                                6 000 Kč                                           4 500 Kč

nad 8,5 t do 11 t                                               7 200 Kč                                            5 400 Kč

nad 11 t do 13 t                                                 8 400 Kč                                            6 300 Kč

nad 13 t do 15 t                                               10 500 Kč                                            7 900 Kč

nad 15 t do 17 t                                               13 200 Kč                                            9 900 Kč

nad 17 t do 19 t                                               15 900 Kč                                           11 900 Kč

nad 19 t do 21 t                                               17 400 Kč                                           13 100 Kč

nad 21 t do 23 t                                              21 300 Kč                                           16 000 Kč

nad 23 t do 26 t                                             27 300 Kč                                          20 500 Kč

nad 26 t do 31 t                                              36 600 Kč                                          27 500 Kč

nad 31 t do 36 t                                              43 500 Kč                                          32 600 Kč

nad 36 t                                                            50 400 Kč                                          37 800 Kč

 

4 nápravy a více náprav

do 18 tuny                                                          8 400 Kč                                           6 300 Kč

nad 18 t do 21 t                                               10 500 Kč                                           7 900 Kč

nad 21 t do 23 t                                               14 100 Kč                                         10 600 Kč

nad 23 t do 25 t                                              17 700 Kč                                         13 300 Kč

nad 25 t do 27 t                                             22 200 Kč                                         16 700 Kč

nad 27 t do 29 t                                             28 200 Kč                                         21 200 Kč

nad 29 t do 32 t                                             33 300 Kč                                        28 000 Kč

nad 32 t do 36 t                                             39 300 Kč                                        29 500 Kč

nad 36 t                                                             44 100 Kč                                         33 100 Kč.

ZPĚTNÉ UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY
31. 8. 2020

S účinností od 1.7.2020 je nově možné zpětné uplatnění daňové ztráty na základě novely zákona č. 299/2020 Sb. kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě této novely je nyní možné od základu daně odečíst daňovou ztrátu nebo její část, a to i zpětně. Daňovou ztrátu lze uplatnit buď v rámci:

a) zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které se podává daňové     přiznání; zpětné uplatnění je limitováno souhrnnou částkou Kč 30 mil.

nebo

b) 5 zdaňovacích období bezprostředně následujících po období, za které se podává daňové přiznání

Jak zpětně uplatnit daňovou ztrátu?

- V řádném daňovém přiznání za zdaňovací období, které končí k 30.6.2020, nebo později, na základě odhadu budoucí daňové ztráty

nebo

- podáním dodatečného daňového přiznání za předchozí zdaňovací období (nyní se jedná o roky 2018 a       2019), v rámci kterého se uplatní vykázaná ztráta z aktuálního daňového přiznání.

Příklad

Společnost za zdaňovací období roku 2019 vykázala kladný hospodářský výsledek a platila daň.  Za zdaňovací období roku 2020 vykázala v daňovém přiznání ztrátu. Po podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 podá společnost dodatečné přiznání za zdaňovací období roku 2019, kde zpětně uplatní ztrátu z roku 2020. Společnosti vznikne přeplatek na dani z příjmů a požádá o jeho vrácení.

ZVÝŠENÍ NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY PŘI EXEKUCI A INSOLVENCI
OD 1. ČERVENCE 2020
26. 8. 2020

Od července 2020 došlo k výrazné změně ve výpočtu nezabavitelné částky u exekuce a insolvence.  Mění se vzorec pro výpočet nezabavitelného minima. Kdy fakticky dochází ke zvýšení částky, která dlužníkům zůstává po srážkách ze mzdy.

K poslední změně u nezabavitelné částky při srážkách ze mzdy došlo  

1. 4. 2020. Na začátku dubna 2020 došlo ke zvýšení životního a existenčního minima, což zvýšilo i nezabavitelnou částku při exekuci a insolvenci.

Do 30. 6. 2020 platilo, že dlužníkovi v insolvenci nebo exekuci, zůstávalo jako nezabavitelné minimum 2/3 ze součtu životního minima a nákladů na bydlení (od 1. 4. 2020 je to částka 10 362 Kč). Od 1. 7. 2020 se výše nezabavitelného minima změní na 3/4:

Základní nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci:
 

 • Základní nezabavitelná částka do 30. 6. 2020 = 6 908 Kč (2/3 z 10 362 Kč)
   

 • Základní nezabavitelná částka od 1. 7. 2020 = 7 771,50 Kč (3/4 z 10 362 Kč)

Pokud má dlužník v exekuci nebo insolvenci i vyživovací povinnost na manžela/manželku nebo na dítě (děti), pak se základní nezabavitelné minimum zvyšuje. Do 30. 6. 2020 je to o jednu čtvrtinu nezabavitelné částky dlužníka. Od 1. 7. 2020 základní nezabavitelné minimum zvýší o jednu třetinu:

Zvýšení nezabavitelné částky za manželku, manžela nebo dítě:
 

 • Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě do 30. 6. 2020 = 1 727 Kč (1/4 z 6908 Kč)
   

 • Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě od 1.7.2020 = 2 590,50 Kč (1/3 z 7 772 Kč)
   

Jak se měnila nezabavitelná částka a částka, která připadla na 1 vyživovanou osobu za poslední 2 roky:

Rok                                               2018            2019           1.1.2020      1.4.2020    1.7.2020

Nezabavitelná částka          6225 Kč     6429 Kč    6608 Kč     6908 Kč     7771,5 Kč 

Vyživovaná osoba                  1556 Kč      1607 Kč     1652 Kč      1727 Kč       2590,5 Kč  

QUICK FIXES - PLATNÉ  V ČR OD 1. ZÁŘÍ 2020
20. 8. 2020

Dne 14. srpna 2020 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena rozsáhlá novela zákona o DPH v návaznosti na novelu evropské směrnice o DPH – tzv. systém Quick Fixes. Uvedenou novelu měly členské státy Evropské unie povinnost implementovat již od 1.ledna 2020. S ohledem na legislativní proces v České republice, začínají nová pravidla pro dodávky zboží v rámci Evropské unie platit až od 1. září 2020.

Systém Quick Fixes přináší změny do pravidel pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie, zjednodušení dodávek v rámci konsignačních skladů, prokazování přepravy a řetězové přeshraniční transakce.

 

   1. Podmínky pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie

Dodání zboží do jiného členského státu bude možné osvobodit pouze při prodeji odběratelům registrovaným k DPH v daném státě. Tuto podmínku bude dodavatel muset řádně ověřit prostřednictvím systému VIES.

Pro možnost osvobození transakce od DPH bude nutné, aby transakce byla správně deklarována v Souhrnném hlášení.

 

    2. Konsignační sklady – „call-off sklady

Nově dochází ke sjednocení pravidel konsignačních skladů na území Evropské unie. Jedná se o případy, kdy dodavatel přepraví své zboží do skladu v jiném členském státě, aby následně v tomto státě zboží dodal předem známému odběrateli. Přičemž k přechodu vlastnického práva ke zboží z prodávajícího na kupujících přechází až v okamžiku, kdy je zboží kupujícím odebráno ze skladu. V návaznosti na Quick Fixes bude kupující vykazovat transakci „pořízení zboží z jiného členského státu“ až v okamžiku odebrání zboží ze skladu, nikoliv při jeho naskladnění.

 

Tento zjednodušený postup bude možné aplikovat za splnění následujících podmínek:

 • dodavatel nemá sídlo ani provozovnu ve státě ukončení přepravy

 • dodavatel uzná DIČ svého zákazníka

 • dodavatel i zákazník musí uvést přesun zboží ve speciální evidenci pro účely DPH

 • dodavatel uvede DIČ svého zákazníka v souhrnném hlášení

 • kupující musí odebrat zboží ze skladu během 12-ti měsíců od ukončení přepravy.

 • nesmí dojít ke ztrátě nebo zničení zboží dodaného do skladu

 

Uvedené DPH zjednodušení bude představovat značnou administrativní náročnost pro dodavatele, neboť bude nutné upravit skladovou evidenci.

 

V souvislosti s call-off sklady dochází i k aktualizaci formuláře Souhrnné hlášení. V rámci aktualizace je vložen nový list „Řádky Dodání zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie (Call-off stock)“ pro vykazování přemístění zboží v režimu skladu.

 

Pokud dodavatel v daném měsíci fyzicky odešle nebo přemístí zboží do call-off skladu v jiném členském státě Evropské unie, tak v Souhrnném hlášení za daný měsíc vyplní:

 • kód země, kde se sklad nachází

 • zahraniční DIČ kupujícího, který si má zboží z call-off skladu odebrat

 • kód záznamu „1“

 

V okamžiku fyzického odebrání zboží ze skladu kupujícím, bude mít dodavatel povinnost vykázat transakci v DPH přiznání + Souhrnném hlášení následujícím způsobem:

 • v českém DPH přiznání za období, kdy bylo zboží odebráno ze skladu, vykáže hodnotu odebraného zboží jako osvobozené dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie (řádek 20)

 • v českém Souhrnném hlášení za období, kdy bylo zboží odebráno ze skladu, vykáže hodnotu odebraného zboží jako dodání zboží, kód záznamu „0“, DIČ kupujícího

 

 

   3. Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu Evropské unie

Dodavatel, který chce prokázat, že zboží bylo přepraveno do členského státu Evropské unie, bude muset vlastnit 2-3 dokumenty dokazující a potvrzující přepravu, přičemž tyto dokumenty si nesmí vzájemně odporovat a musí být vystaveny nezávislými stranami.

Český zákon o DPH posuzuje nezávislost ve smyslu kapitálově nebo jinak spojených osob:

 • kapitálově spojené osoby - podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech vyšší než 40%,

 • jinak spojené osoby – na vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba.

 

 

   4. Přiřazení dopravy v rámci řetězových transakcí

DPH legislativa nově stanovuje pravidla přiřazování přepravy, pokud přepravu organizuje prostřední osoba v řetězci či jí zmocněná třetí osoba. Dle novely bude záležet na skutečnosti, jaké DIČ předloží dodavateli prostřední osoba. Pouze dodání s přepravou, bude možné klasifikovat jako dodávku do jiného členského státu Evropské unie, tj. jako transakci osvobozenou od DPH.

 

Závěrem je nutné poznamenat, že díky přímému účinku DPH směrnice, mohli čeští plátci DPH postupovat dle systému Quick Fixes již od 1. ledna 2020.

 

Pokud jsou pro Vás výše popsané změny relevantní, rádi s Vámi vše detailně prodiskutujeme a pomůžeme nastavit.

ZMĚNA PODÁNÍ PŘEHLEDU O VÝŠI POJISTNÉHO
15. 7. 2020

V souvislosti s legislativními opatřeními v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dochází k zásadní změně ve způsobu podání Přehledu o výši pojistného.

Počínaje přehledem za kalendářní měsíc červen 2020, lze toto podání učinit pouze v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu nebo do datové schránky určených orgánem sociálního zabezpečení ve formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního zabezpečení – tj. jako datovou větu výhradně ve formátu XML (PVPOJ). Nesplňuje-li podání tyto podmínky, nepřihlíží se k němu.

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů přehled předložit uvedeným způsobem (v elektronické podobě), může tak učinit dvěma způsoby:

 •      v písemné podobě na předepsaném tiskopisu zasláním na adresu určenou OSSZ

 •      předáním tohoto tiskopisu příslušné OSSZ
   

Jestliže zvolí jeden z těchto způsobů, je povinen uvést důvod takového postupu.

S účinností od 1. 6. 2020 došlo k trvalému uzavření pokladen jednotlivých OSSZ. Placení pojistného, penále, přirážky k pojistnému, pokut a dluhu v oblasti nemocenského pojištění je od tohoto data možné provádět pouze bezhotovostně na daný účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb. Bankovní spojení jednotlivých OSSZ je zveřejněno na webových stránkách ČSSZ.

NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU
10. 7. 2020

V průběhu měsíce června Senát schválil novelu daňového řádu. Hlavní myšlenkou novely, jejíž návrh podalo Ministerstvo financí, je modernizace, zjednodušení a elektronizace daní. Klíčovým bodem této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu.

Novela také přinese zjednodušení kontrolních postupů, snížení daňových pokut a úroků a podpoří elektronickou komunikaci s úřadem. Částečně budou vraceny nadměrné odpočty DPH v podobě záloh a upraveny formulářová podání při správě daní.

Zákonná podoba online finančního úřadu neboli portálu MOJE daně spočívá v rozšíření již existující daňové informační schránky (DIS). Systém by měl být podobný internetovému bankovnictví a uživatelé by díky němu měli mít lepší přehled o svých daňových povinnostech.

Hlavním cílem novely daňového řádu je elektronizace daní a zjednodušení komunikace se správcem daně. Součástí návrhu je také motivace subjektů k využívání elektronických prostředků. Pokud například daňoví poplatníci podají daňové přiznání elektronicky, bude jim prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc.

Podstatnou změnou v novele je zavedení institutu zálohy na daňový odpočet, který umožní dřívější vracení části nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty. Plátci DPH, u kterých se prověřuje pouze část nadměrného odpočtu, pocítí pozitivní změnu z hlediska jejich cash-flow a zvýšení jejich právní i podnikatelské jistoty.

Novela zjednoduší kontrolních postupy, v rámci daňové kontroly bude nově umožněna dálková forma komunikace, což přinese větší flexibilitu a zkrácení jednotlivých fází daňové kontroly.

V rámci novely daňového řádu dochází především k těmto změnám:
 

 • Zavedení institutu zálohy na daňový odpočet

 • Snížení lhůty pro podání přiznání bez sankcí z 5 pracovních dní na 3 kalendářní dny

 • Úplné nebo částečné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání ve výjimečných případech (do teď bylo možné prominout jen úrok a penále)

 • Zjednodušení a digitalizace správy daní, on-line komunikace se správcem daně

 • Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o 1 měsíc (tedy na 4 měsíce) při podání přiznání elektronicky

 • Plná moc pro daňového poradce může být podána společně s daňovým přiznáním místo ve lhůtě do 3 měsíců od konce účetního období

 • Nová koncepce daňové kontroly, nebude vyžadována fyzická přítomnost daňového subjektu při zahájení a ukončení daňové kontroly

 

Novela daňového řádu je účinná od 1. ledna 2021.

ZMĚNA SAZEB DPH
9. 7. 2020

S účinností od 1.7.2020 dochází v souladu se zákonem č. 299/2020 Sb. ke změnám sazeb daně.

Následující služby budou nyní podléhat druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %:

 

 • Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky

 • Ubytovací služby (stejně jako služby stravovací; jejich poskytovatel tedy nebude muset při jedné ceně za obě služby na daňovém dokladu rozepisovat základ daně pro různé sazby daně např. rozdělení ubytování a snídaně)

 • Vstup na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a podobné kulturní události, do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků

 • Vstup na sportovní události, použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem, služby související s provozem rekreačních parků a pláží

 • Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní

VYHLÁŠENÍ VÝZVY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU COVID - NÁJEMNÉ
22. 6. 2020

Dne 19.06.2020 zveřejnilo Ministerstvo Průmyslu a obchodu (dále jen MPO) Výzvu pro program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 označován pojmem COVID – nájemné.

V rámci tohoto programu je možné požádat MPO o dotaci ve výši 50% původní výše nájmu za období duben až červen 2020.

Koho se opatření týká?

Opatření se týká všech podnikatelů (fyzických i právnických osob), kterým bylo vládními opatřeními nařízeno uzavření provozovny alespoň po část období od 13. března do 30. června 2020. Tedy týká se obchodů, fitness center, kosmetických salonů, restaurací apod. Opatření se nevztahuje na obchody s potravinami, lékárny, ale také na provozovny, které mohly být otevřeny, ale z vlastní vůle se rozhodly zavřít. Dotace se týká pouze nájemného a nikoliv služeb souvisejících s nájem (úklidové služby, ostraha, energie apod.). V případě plátců DPH se dotace nájemného počítá z ceny bez DPH.

Podmínky:

O dotaci na část nájemného může požádat podnikatel, který splňuje tyto podmínky:

 • fyzická nebo právnická osoba, vykonávající podnikatelskou činnost na základě živnostenského podnikání, nebo obdobným způsobem,

 • pro výkon činnosti užívá provozovnu, která není v jeho osobním vlastnictví a to na základě nájemní smlouvy uzavřené před datem 13.března 2020,

 • byl mu státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020,

 • není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny (nepronajímá si provozovnu sám od sebe, své manželky, dalších příbuzných, společností ve kterých má majetkový podíl apod.)

 • není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím (FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny apod.), za prodlení se nepovažují schválené žádosti o posečkání

 • pronajímatel poskytl nájemci slevu ve výši 30% z nájemného stanoveného před datem 13.března 2020,

 • podnikatel do data podání žádosti uhradil alespoň 50% z ceny nájemného stanovené před 13.březnem 2020

 

Jak žádat + Obsah žádosti:

Žádosti je možné podávat od 26.6.2020 od 9h. prostřednictvím systému zpřístupněném na webu mpo.cz a to nejpozději do 30.9.2020. K žádosti je třeba přiložit:

 

 • Čestné prohlášení příjemce podpory dle vzoru uvedeném ve Výzvě MPO

 • Čestné prohlášení pronajímatele s ověřeným podpisem dle vzoru uvedeném ve Výzvě MPO

 • doklad, potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020

 • doklad potvrzující uhrazení alespoň 50% nájemného za období duben až červen 2020

Kompletní znění výzvy najdete zde.

NOVÁ OPATŘENÍ MINISTERSTA FINANCÍ
10. 6. 2020

Ministerstvo financí dne 10. 6. 2020 rozhodlo o prominutí daně a příslušenství daně některých daňových povinností, které má za cíl pomoct českým poplatníkům v souvislosti se zavedením opatření proti nákaze COVID-19.

Jde o automatické prominutí
 

 1. Pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 pokud bude podáno nejpozději do 18.8.2020. Pokuta je prominuta automaticky všem poplatníkům, kteří měli povinnost podat daňové přiznání ve lhůtě do 1.4.2020 a nově i těm co mají povinnost daňové přiznání podat ve lhůtě do 1.7.2020.
   

 2. Úroku z prodlení za pozdní úhradu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 pokud bude daň    zaplacena nejpozději do 18.08.2020. Úrok z prodlení je automaticky prominut všem poplatníkům, kteří měli povinnost daň uhradit ve lhůtě do 1.4.2020 a nově i těm co mají povinnost daňové přiznání podat ve lhůtě do 1.7.2020.
   

 3. Pokuty za opožděné podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí všem poplatníkům, kteří měli povinnost daňové přiznání podat ve lhůtě od 31.3.2020 do 30.11.2020 v případě, že tak učiní nejpozději do 31.12.2020.
   

 4. Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmů poplatníkům, kteří měli povinnost toto oznámení učinit ve lhůtě do 1.4.2020 a 1.7.2020 pokud tak učiní nejpozději ve lhůtě do 18.8.2020.
   

 5. Pokuty za pozdní podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh za podmínky, že k podání vyúčtování za rok 2019 došlo ve lhůtě do 31.5.2020.
   

 6. Úroku z prodlení za pozdní úhradu daně z nabytí nemovitých věcí všem poplatníkům, kteří měli povinnost tuto daň uhradit ve lhůtě od 31.3.2020 do 30.11.2020 v případě, že tak učiní nejpozději do 31.12.2020.
   

 7. Úroku z prodlení a úroku z posečkané částky těm poplatníkům, kterým bylo na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně, nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodu souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 a to v případě, že úrok vznikl v období od 12.3.2020 do 31.12.2020.
   

 8. Daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vybraného zboží, nebo zboží pro jeho výrobu jako jsou testovací soupravy, ochranné pomůcky, dezinfekce apod. (kompletní seznam zboží najdete zde) a to v případě, že je plátce daně z přidané hodnoty bezúplatně poskytne dalším osobám v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.
   

 9. Správního poplatku za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, správního poplatku za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu a o prominutí celního nedoplatku, za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle, pokud bude žádost podána v období od 1.8.2020 do 31.12.2020.
   

 10. Správní poplatek o za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení v případě, že k vydání výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně došlo v době od 01.3.2020 do 31.7.2020 a žádost o prominutí pokuty bude podána v období od 1.8.2020 do 31.12.2020.
   

 11. Správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti v případě, kdy žádost bude podána v období od 1.8.2020 do 31.12.2020.

 

Co to bude znamenat v praxi
 

Ve většině případů se nejedná o nová opatření ministerstva financí, ale pouze dochází k prodloužení lhůt a období v rámci kterých je možné tato opatření využít. Nově se opatření o prominutí pokut a úroků z prodlení vztahují i na ty poplatníky, kteří mají zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditem, nebo využívají služeb daňového poradce. Zákonný termín pro podání přiznání 1.7.2020 zůstává nezměň, jedná se pouze o prominutí sankcí za pozdní podání či úhradu daně.

Dále je nově prominut úrok z prodlení v případě schválení žádosti o posečkání daně, nebo rozložení daně na splátky. Více informací včetně důvodové zprávy ministerstva financí najdete zde.

PŘERUŠENÍ POVINNOSTI EVIDOVAT TRŽBY V SYSTÉMU EET PRODLOUŽENO
3. 6. 2020

Dne 3. června nabyl účinnosti zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Došlo k prodloužení období, během kterého je přerušena povinnost poplatníků evidovat hotovostní tržby v systému elektronické evidence tržeb (EET). Původně byla povinnost evidovat tržby zastavena do dne ukončení nouzového stavu, nově je období prodlouženo až do 30. září 2020.

Výjimka z povinnosti evidování tržeb v režimu EET platí nejen pro období do 30. září, ale i pro období 3 následujících měsíců, tedy do 31. prosince 2020. Zároveň v období do 31. prosince 2020 nemusí poplatníci plnit informační povinnost v podobě umístění oznámení o EET ve své provozovně.

Povinnost evidovat tržby a povinnost umístit informační oznámení tedy začnou opět platit od 1. ledna 2021 s tím že, poplatníci budou mít od 1. října 2020 tři měsíce na přípravu na zahájení či opětovné zahájení plnění evidenční povinnosti, a to jak ti, kteří tržby evidovali již před zahájením nouzového stavu (tzv. 1. a 2. vlna EET) a potřebují např. zažádat o nové autentizační údaje pro evidenci tržeb, tak ti, kterým povinnosti evidovat tržby vzniká nově (tzv. 3. a 4. vlna EET).

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO SPOLEČNÍKY SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM OMEZENÝM
2. 6. 2020

Dne 2. června 2020 byl vyhlášen ve sbírce zákonů zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který nabývá účinnosti dne 3. června 2020.

Novela zákona rozšiřuje podmínky pro vyplacení kompenzačního bonusu. Nově mají nárok na kompenzační bonus také fyzické osoby, které byly ke dni 12. března společníky společnosti s ručením omezeným, kteří zároveň splňují další podmínky.

Podmínky na straně společníka:

 • není účasten nemocenského pojištění jinde než ve vlastní společnosti,

 • daňový rezident ČR k 12. březnu 2020, nebo rezident EU k 12. březnu 2020 přičemž nejméně 90% jeho příjmů je ze zdrojů na území ČR,

 • činnost společníků či společnosti byla částečně nebo zcela omezena v důsledku ohrožení zdraví (nemoc či karanténa společníků nebo zaměstnanců) nebo krizových opatření (nutnost uzavřít provozovnu či omezit provoz, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách, omezení či ukončení dodávek nutných pro výkon činnosti).

 

Podmínky na straně společnosti:

 • v bonusovém období nebyla v úpadku nebo likvidaci,

 • v bonusovém období nebyla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,

 • obrat za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období, překročil částku 180 000 Kč, anebo se předpokládá, že obrat společnosti za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost vykonává činnost, překročí částku 180 000 Kč,

 • byla ke dni 12. 3. 2020 daňovým rezidentem ČR, nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a dosáhla většiny svých příjmů za příslušné období na území ČR.

V případě, že je fyzická osoba společníkem více společností s ručením omezeným, posuzuje se splnění podmínek ve vztahu ke každé společnosti samostatně, ale nárok na kompenzační bonus může vzniknout pouze jednou.

Nárok na kompenzační bonus společníkovi nevzniká za kalendářní den, za který společnost s ručením omezeným, které je společníkem, obdržela z důvodu zaměstnání tohoto společníka podporu poskytovanou zaměstnavatelům v souvislosti s ohrožením zdraví nebo krizovými opatřeními v rámci programu Antivirus.

 

Jak žádat?

Žádost musí obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek přiznání kompenzačního bonusu, identifikaci společnosti s ručením omezeným, jejíž výkon činnosti je předmětem kompenzačního bonusu a číslo bankovního účtu společníka v české měně, na který má být bonus vyplacen. Žádost se odesílá na místně příslušný finanční úřad, pod který spadá společník společnosti jako fyzická osoba (nemusí jít tedy nutně o stejný finanční úřad, pod který spadá daná s.r.o.).

O kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude možné žádat jak za první bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020, tak za druhé bonusové období od 1. května do 8. června 2020. Žádost o kompenzační bonus je přitom nutné podat za každé bonusové období zvlášť, a to nejpozději 60 dnů po skončení příslušného bonusového období.

Odkaz na interaktivní formulář žádosti najdete zde.

O vyřízení se nevydává žádné rozhodnutí. Jakmile bude žádost vyřízena, žadatel obdrží kompenzační bonus na uvedený bankovní účet.

NĚKOLIK VLÁDNÍCH OPATŘENÍ V OBLASTI STÁTNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM PŘI EPIDEMII
28. 5. 2020

Dne 27. 5. 2020 byla ve sbírce listin vyhlášena novela, která přinesla několik nových opatření a to nejen v souvislosti s epidemií.

Zkrácení lhůty pro podání oznámení o nástupu zaměstnance na správu sociálního zabezpečení

V rámci novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění vstupuje v platnost změna lhůty, do kdy má zaměstnavatel povinnost nahlásit nového zaměstnance a do kdy je povinen zaměstnance ukončujícího pracovní poměr ze správy sociálního pojištění odhlásit.

S účinností od 1.9.2020 má zaměstnavatel povinnost oznámit správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání a to nejpozději následující pracovní den po dni, kdy zaměstnanec do zaměstnání nastoupil. Dosavadní lhůta byla 8 kalendářních dní, která je touto novelou významně zkrácena. Pro podání oznámení o ukončení pracovního poměru zaměstnance správě sociálního zabezpečení se v rámci novely lhůta také zkracuje z 8 kalendářních dní na pracovní den následující po dni ukončení. Lhůta pro oznámení data nástupu zaměstnance na zdravotní pojišťovně (8 kalendářních dní) zůstává zatím zachována.

 

Zachování nároku na ošetřovné pro zaměstnance do 30. června 2020

 Dne 27. 5. 2020 nabyla účinnosti změna zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění zákona č. 230/2020 Sb.

Novela zákona upravuje podmínky péče o dítě, kdy podle této změny má zaměstnanec nárok na ošetřovné v období do 30.6.2020 v případě, že se rozhodne dítě do znovu otevřeného zařízení nebo školy neumístit s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví, nebo zdraví jiných osob, které s ním žijí ve společné domácnosti.

 

Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli

Poslední změnou v rámci novelizovaných ustanovení je snížení penále z pozdních úhrad sociálního pojištění placeného zaměstnavateli za kalendářní měsíce květen 2020 až červenec 2020 a to o 80%. Aktuální výše penále je 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá.

Podmínky:
 

Penále se snižuje v případě, že zaměstnavatel tyto odvody uhradí nejpozději do 20. října 2020 a zároveň zaměstnavatel za období květen 2020 až červenec 2020 uhradil pojistné, které srazil svým zaměstnancům ze mzdy v celé částce v řádné lhůtě pro jejich zaplacení.

Zároveň se toto dlužné pojistné nebude považovat za dluh vůči správě sociálního zabezpečení v případě, že zaměstnavatel požádá o potvrzení bezdlužnosti. Zaměstnavateli se tak povoluje uhradit jím placenou část sociálního pojištění za zaměstnance za období květen 2020 až červenec 2020 nejpozději ve lhůtě do 20. října 2020 s penálem sníženým o 80%, kdy mu i tak bude vystaveno potvrzení o bezdlužnosti, pokud vůči němu správa sociálního zabezpečení neeviduje jiné dlužné pojistné než výše uvedené.

INFORMACE K POSKYTNUTÍ DRUHÉHO JEDNORÁZOVÉHO KOMPENZAČNÍHO BONUSU PRO OSVČ
12. 5. 2020

Dne 8. května 2020 nabyl účinnosti zákon č. 234/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovým opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Zákon o poskytnutí kompenzačního bonusu byl rozšířen o druhé bonusové období, které bude trvat od 1. května až do 8. června 2020.

Výše kompenzačního bonusu ve druhém období je stejná jako u prvního bonusu tedy 500,- Kč za každý kalendářní den druhého bonusového období.

OSVČ podává samostatnou žádost pro získání kompenzačního bonusu za druhé bonusové období, a to za ty dny ve kterých byla výdělečná činnost OSVČ částečně nebo zcela omezena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření (nutnost uzavřít provozovnu či omezit provoz, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách, omezení či ukončení dodávek nutných pro výkon činnosti).

Podmínky pro získání kompenzačního bonusu jsou v rámci druhého období shodné s podmínkami z prvního kompenzačního období. Stejně tak podání žádost se řídí stejnými pravidly včetně formy, obsahu a způsobu podání žádosti.

Žádosti pro získání kompenzačního bonusu v rámci druhého bonusového období je možné podávat v termínu od 7.5.2020 do 60 dnů po skončení druhého bonusového období. Poté nárok zaniká.

ZMĚNY VE VYPLÁCENÍ DÁVEK OŠETŘOVNÉHO
7. 5. 2020

Dne 6. května 2020 nabyl účinnosti zákon č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

V rámci této novely se zvyšuje dávka ošetřovného z 60% na 80% denního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno 80 % z průměrné hrubé mzdy.

 

Zvýšenou dávku ošetřovného je možné čerpat od 1. dubna a nejdéle do 30. června 2020, zvýšení se tedy poprvé projeví u dávek vyplacených v květnu za měsíc duben 2020.

Nově budou mít na dávky ošetřovného nárok také zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, a to v případě, že byli účastni nemocenského pojištění. Nárok na ošetřovné platí po dobu trvání těchto dohod v období od 11. března do 30. června 2020. Zároveň příslušná dohoda musí být uzavřena před 11. březnem 2020.

O ošetřovné mohou požádat i ti zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti či o provedení práce v případě, že byli účastni nemocenského pojištění v únoru 2020 a potřeba ošetřování vznikla za trvání této dohody v bezprostředně následujícím kalendářním měsíci v němž zaměstnanec není účasten nemocenského pojištění.

PROMINUTÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY A SPRÁVNÍHO POPLATKU
28. 4. 2020

Prominutí DPH u bezúplatných plnění

Ministryně financí vydala rozhodnutí, ve kterém promíjí daň z přidané hodnoty za bezúplatné poskytnutí služby nebo bezúplatné dodání zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň v období od 12. března 2020 až do skončení nouzového stavu.

 

Prominutí platí pro všechny plátce daně z přidané hodnoty, jejichž zboží či služby byly bezúplatně poskytnuty pro potřeby těchto subjektů:

 • Poskytovatelů zdravotních služeb

 • Základních složek integrovaného záchranného systému (patří sem např. hasičské sbory, policie, záchranka)

 • Armády České republiky

 • Zařízení sociálních služeb (patří sem např. centra denních služeb, stacionáře, domovy pro seniory domovy pro osoby se zdravotním postižením apod., kompletní seznam všech zařízení je dostupný zde)

 

Jedná se například o darování zdravotnického materiálu a občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci vyjmenovaným subjektům, ale rovněž jejich zaměstnancům, klientům nebo dobrovolníkům, kteří pro ně pracují. Z důvodu snížení administrativní zátěže je vycházeno z předpokladu, že bezúplatně poskytované zboží a služby, které jsou vyjmenovaným kategoriím subjektů poskytovány v období nouzového stavu, souvisí s opatřeními pro zastavení šíření viru SARS-CoV-2.

V dřívějších rozhodnutích ministryně financí již bylo prominuto DPH u bezúplatného dodání dezinfekcí, roušek a dalšího zdravotnického materiálu. Nynější rozhodnutí ministerstva financí rozšiřuje prominutí DPH na jakékoliv bezúplatné plnění pro výše uvedené subjekty tedy např. zmíněné občerstvení, vitamíny, hygienických prostředků apod.

 

Prominutí správního poplatku u bezdlužností

 

Ministryně financí také rozhodla o prominutí správního poplatku spojeného s vydáním potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu. Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány v období mezi 15.4.2020 až 31. 7. 2020. Prominutí správního poplatku u vydávání bezdlužností se vztahuje na instituce Finanční správy a Celní správy.

VLÁDNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PLACENÍM NÁJEMNÉHO PROSTOR URČENÝCH K PODNIKÁNÍ
28. 4. 2020

Dne 27.04.2020 nabyl účinnosti zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání.

Tento zákon upravuje práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců prostor sloužících k podnikání.

 

V případě, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, nemůže pronajímatel nájem ukončit do konce ochranné doby, a to v případě, kdy k prodlení v placení nájemného nastane v období od 12.3.2020 až do 30.06.2020. Prodlení v placení nájemného musí být zároveň způsobeno omezením plynoucím z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s omezením šíření nákazy SARS CoV-2, které nájemci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.

Ochranná doba pro nemožnost ukončení nájemného z důvodu prodlení placení tohoto nájmu je stanovena do 31.12.2020.

Pronajímatel má stále možnost nájem ukončit z jiných důvodů. Nejsou ovlivněna ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.

V případě prodlení musí nájemce pronajímateli předložit listiny osvědčující splnění podmínek (omezení podnikatelské činnosti v důsledku mimořádných opatření v době od 12.3. 2020 do 30.06.2020) a to do 15 dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného.

Veškeré pohledávky, které nebyly v období 12.3. až 30.6.2020 uhrazeny, je nájemce povinen uhradit do 31.12.2020. V případě, že nájemce dluhy na nájemném do tohoto termínu neuhradí, má pronajímatel právo nájem vypovědět s výpovědní dobou 5 dní. Stejné právo má i v případě, že nájemce prohlásí, že tyto dluhy do termínu neuhradí.

V případě, že nájem skončí před uplynutím ochranné doby, tj. před 31.12.2020, musí nájemce uhradit všechny dluhy vzniklé v období mezi 12.3.2020 do 30.06.2020 do 30 dnů od skončení nájmu.

VLÁDNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PLACENÍM NÁJEMNÉHO PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K USPOKOJENÍ BYTOVÉ POTŘEBY 
28. 4. 2020

Dne 27.04.2020 nabyl účinnosti zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

 

Zákon upravuje práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců prostor sloužících k bydlení.

V případě, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, nemůže pronajímatel nájem ukončit do konce ochranné doby, a to v případě, kdy prodlení nastalo v období od 12.3. 2020 do 31.07.2020. Prodlení s placením nájemného musí být zároveň způsobeno v důsledku omezení plynoucího z mimořádných opatření v souvislosti s omezením šíření nákazy SARS CoV-2, které nájemci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo úhradu nájemného.

Ochranná doba pro nemožnost ukončení nájemného z důvodu prodlení placení tohoto nájmu je stanovena do 31.12.2020

Pronajímatel má stále možnost nájem ukončit z jiných důvodů. Nejsou ovlivněna ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.

Neschopnost platit nájem po dobu ochranné doby z důvodu omezení souvisejících s mimořádným opatřením prokazuje nájemce potvrzením, které vydává místně příslušený úřad práce. Pro získání potvrzení od úřadu práce, doloží nájemce úřadu podklady, jejichž formu a náležitosti stanoví metodický pokyn úřadu práce, který bude dostupný na webových stránkách úřadu.

Neuhradí-li nájemce do 31.12.2020 všechny pohledávky, které se staly splatnými v období   od 12.3.2020 až do 31.7.2020, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledávky ani v ochranné době neuhradí.

Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení může na žádost příjemce úvěru odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. listopadu 2020, doloží-li příjemce úvěru neschopnost splácet úvěr, a to z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s omezením šíření nákazy SARS CoV-2. Celková doba splácení úvěru se prodlouží o dobu, na kterou byla odložena splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru.

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI SE SPLÁCENÍM ÚVĚRŮ
20. 4. 2020

Dne 17.04.2020 nabyl účinnosti zákon č. 177/2020 Sb., některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

 

Kdo může o odklad žádat?

Opatření se vztahuje na všechny subjekty, které si v sjednaly úvěr (v různých jeho podobách). Tedy jak na spotřebitele, tak na živnostníky i právnické osoby. Podmínky pro jednotlivé subjekty se částečně liší, a to v rozdílu splácení částky i maximální výše úrokové sazby.

Možnost požádat o odklad splátek se vztahuje na úvěry sjednané před 26. březnem 2020. Zároveň se tato možnost nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní a revolvingové úvěry, nebo operativní leasing. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 se splácením v prodlení delším než 30 dnů. Kompletní výčet úvěrů, na které se zákon nevztahuje najdete zde.

Odklad splátek úvěrů je dobrovolný a nepodléhá žádným poplatkům ze strany poskytovatelů úvěrů. Odklad zároveň nepovede k zápisu v registrech dlužníků a při posuzování schopnosti splácet dluh se k odkladu také nepřihlíží.

O odklad splátek žádá dlužník prostřednictvím oznámení zaslaném věřiteli. Oznámení se podává písemně, případně způsobem, který určí úvěrující (např. elektronicky přes dostupný formulář konkrétní banky).

 

Ochranná doba

Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž věřiteli došlo oznámení od dlužníka s informací, že má dlužník v úmyslu využít ochrannou dobu. Tzn. když oznámení věřiteli přijde v průběhu dubna, tak ochranná doba trvá od 1. května. Ochranná doba trvá standardně do 31. října 2020, zároveň má dlužník možnost využít zkrácenou ochranou dobu do 31. července 2020, pokud tuto skutečnost uvede v oznámení zaslaném věřiteli.

 

Podmínky odkladu splátek

Povolení odkladu splátek znamená jejich posun v čase o určité období až za konec ochranné doby. Během odkladu splátek se jistina nadále úročí podle uzavřené smlouvy.

Úrok naběhlý během odložení splácení nebude mít vliv na výši splátek. Celková splátka zůstane stejná, pouze dojde k prodloužení doby splácení úvěru, a to nejen o ochrannou dobu ale i dobu splácení úroků.

Pokud s úvěrem byla sjednána též pojistná ochrana (např. pojištění schopnosti splácet, pojištění nemovitosti či různých pojištění předmětu leasingu), je dlužník stále povinen toto pojistné platit.

 

Specifika vztahující se k fyzickým osobám

Fyzické osoby během odkladu splátek neplatí ani jistinu ani úroky. Ke splacení úroků vzniklých z odkladu splátek dojde až po splacení celé jistiny.

U fyzických osob – spotřebitelů je navíc výše tohoto úroku omezena maximální zákonnou výší úroku z prodlení na úrovni repo sazby ČNB, navýšené o 8 procentních bodů. Aktuální maximální výše úroků z prodlení u spotřebitelských úvěrů je tedy 9 %.

 

Specifika vztahující se k právnickým osobám

Právnické osoby jsou povinny platit úroky z půjčky i během ochranné doby.

Právnické osoby, které využijí odklad splátek mají povinnost zdržet se během ochranné doby nakládání s majetkem, který by mohl sloužit k uspokojení úvěrujícího.

 

INFORMACE K POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉHO KOMPENZAČNÍHO BONUSU PRO OSVČ
14. 4. 2020

Dne 14.04.2020 byl ve Sbírce listin vyhlášen zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovým opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který nabývá účinnosti dne 15.4.2020.

 

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, které trvá od 12. března do 30. dubna 2020. Kompenzační bonus je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a zároveň nepodléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Tedy OSVČ jej nebudou zahrnovat jako příjem do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 ani do přehledu o příjmu pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

 

Kdo může žádat?

Žádat můžou všechny OSVČ, které svoje podnikání vykonávají jako činnost hlavní, přičemž není rozhodné, zda tuto činnost vykonávají na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiného právního předpisu tedy např. i autoři, umělci, znalci, lékaři, architekti, daňový poradci apod. Žádost můžou podat i OSVČ, které vykonávají činnost jako činnost vedlejší. Jedná se o studenty, důchodce, osoby na mateřské či rodičovské dovolené a osoby, které se věnují péči o zdravotně postižené. O kompenzační bonus mohou požádat i OSVČ, které současně pobírají ošetřovné.

 

Podmínky:

Výdělečná činnost byla částečně nebo zcela omezena v důsledku ohrožení zdraví (nemoc či karanténa OSVČ nebo zaměstnanců) nebo krizových opatření (nutnost uzavřít provozovnu či omezit provoz, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách, omezení či ukončení dodávek nutných pro výkon činnosti). Zároveň žadatel vykonával samostatnou činnosti ke dni 12. března 2020 či v případě sezónního podnikaní byla činnost přerušena po 31. srpnu 2019.

Jak žádat:

 • Žádost se podává na místně příslušný finanční úřad., Žádost musí obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek přiznání kompenzačního bonusu a číslo bankovního účtu v české měně, na který má být bonus vyplacen.

Preferovaný způsob podání žádosti je elektronicky a to:

 

Žádost je možné podat i v listinné podobě:

 • Zaslat poštou

 • Zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy

 

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Poté nárok zaniká.

O vyřízení se nevydává žádné rozhodnutí. Jakmile bude žádost vyřízena, OSVČ obdrží kompenzační bonus na uvedený bankovní účet.

SPUŠTĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU ANTIVIRUS
7. 4. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) od 6. dubna 2020 spustilo přijímání žádostí do Programu Antivirus, jehož smyslem je zmírnění negativních dopadů šíření onemocnění COVID-19 na zaměstnanost v České republice.

Komu budou kompenzace náležet?

Program je určen těm zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, a to například z důvodu nutnosti uzavřít provozovnu na základě vládního nařízení, případně omezení činnosti z důvodu karantény vlastních zaměstnanců.

Těmto zaměstnavatelům bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (uzavření nebo omezení provozu).

Podmínky:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce.

 • Zaměstnanec, na kterého bude podpora čerpána, nesmí být ve výpovědní lhůtě a zároveň ke dni žádosti o kompenzaci mu nesmí být dána výpověď.

 • Týká se všech zaměstnavatelů ve mzdové sféře, u kterých je alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského a důchodového pojištění, právní forma zaměstnavatele není rozhodující

 • Zaměstnavatel musí zaměstnanci, u kterého žádá kompenzaci, nejprve mzdu vyplatit a zároveň uhradit zákonné odvody.

 

Období uznatelnosti nákladů, které lze v rámci programu Antivirus uplatnit je od 12. března do 30. dubna 2020.

V případě, že současná omezení z důvodu zamezení šíření nákazy COVID-19 bude pokračovat i po 30. dubnu 2020 MPSV předpokládá prodloužení období kompenzací mezd i na květen 2020 a to dle současného vývoje nákazy COVID-19.Nicméně prodloužení Programu Antivirus je podmíněno schválením

vládou České republiky.

Zaměstnavatel může žádat o kompenzaci mezd ve dvou různých režimech, a to podle důvodů, pro které zaměstnanci nevykonávají svoji činnost.

 

Režim A:

Zaměstnavatel může požádat o kompenzaci na náhradu mzdy za každého zaměstnance kterému byla:

nařízena karanténa (zaměstnanec pobírá 60% průměrného redukovaného výdělku)

zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády ČR. Jedná se především o uzavření provozoven z důvodu vládních nařízení (restaurace, obchody, služby), zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100%.

 

Výše kompenzace:

MPSV zaměstnavateli bude kompenzovat 80% vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance je odvozena od aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství a činí 39 000,- Kč.

 

Režim B:

Zaměstnavatel může podat žádost o kompenzaci na náhradu mzdy v případě, že z důvodu současné situace a souvisejících mimořádných, krizových a dalších opatření nemůže zaměstnanci přidělit práci. Jedná se zejména o překážky v práci vyvolané:

 

 • nepřítomností významné části zaměstnanců (30% a více) na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně (karanténa, ošetřovné), - zaměstnanec, který není na pracovišti v důsledku vlastních překážek práce, ale v důsledku překážek práce na straně ostatních zaměstnanců pobírá náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku

 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku

 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

 

Výše kompenzace:

MPSV zaměstnavateli bude kompenzovat 60% vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance je odvozena od aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství a činí 29 000,- Kč.

 

Jak podat žádost:

Žádost se podává elektronicky přes webovou aplikaci Úřadu Práce ČR. K žádosti je potřeba doložit doklad o zřízení bankovního účtu, a plnou moc v případě, kdy žádost podává zástupce zaměstnavatele.

 

Kontroly a sankce z porušení podmínek

Dodržení pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku bude podléhat plošným kontrolám ze strany příslušných úřadů. Poskytnutí příspěvku je rovněž vázáno povinností zaměstnavatele vyplatit zaměstnancům příslušné náhrady mzdy i odvedení zákonných odvodů.

Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin a bude řešeno příslušnými orgány činnými v trestním řízení.

Porušení podmínek písemné dohody je důvodem k vrácení příspěvku a může být předáno Finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Kontrola podle písm. c. tohoto bodu v oblasti pracovněprávních předpisů bude realizována, případně následně sankcionována, ze strany SUIP. V případě porušení pracovněprávních předpisů majících vztah k poskytnutí příspěvku předá SUIP podnět ÚP ČR.

ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA FINANCÍ O PROMINUTÍ DANĚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ
1. 4. 2020

 

Rozhodnutí Ministerstva financí o prominutí daně a příslušenství daně

 

dne 31. 3. 2020 rozhodlo Ministerstvo financí o dalších daňových opatřeních v podobě prominutí daně a příslušenství daně.

Konkrétně se jedná o automatické prominutí těch daní a příslušenství:

1.  Daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží (masky, roušky, dezinfekce apod.)

 

2. Daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží, které bylo dále použito pro výrobu vyjmenovaného zboží (Alkoholový roztok – nedenaturovaný, dezinfekční přípravky apod.)

 

3.  Úrok z prodlení z pozdních úhrad záloh na silniční daň splatné do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020.​

 

1. Prominutí daně z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží

 

Ministerstvo financí automaticky promíjí všem plátcům DPH daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží nebo bezúplatné dodání zboží, které bylo použito pro výrobu vyjmenovaného zboží.

 

Jedná se především o bezúplatné dodání:

 • Testovacích souprav COVID-19

 • Textilních obličejových masek/roušek

 • Ochranných pomůcek (brýle, rukavice, obličejové štíty, pláště apod.)

 • Teploměrů

 • Lékařských přístrojů (ECMO, CT, ventilátory apod.)

 • Injekčních stříkaček, jehel

 

Faktickým důsledkem tohoto opatření je, že plátce DPH má při nákupu výše uvedeného zboží nárok na odpočet DPH a zároveň povinnost odvedení DPH ze zboží, které bezúplatně daruje dalším osobám mu je prominuta.

 

Prominutí daně z přidané hodnoty je účinné od vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3 2020 do jeho skončení.

2. Prominutí daně z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží, které bylo dále použito pro výrobu vyjmenovaného zboží

 

Ministerstvo financí automaticky promíjí daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží plátci DPH, který je oprávněn k výrobě vyjmenovaného zboží, pokud dodané zboží bylo použito k výrobě tohoto zboží. Zároveň se promíjí daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží.

 

Mezi vyjmenované zboží patří:

 

 • Alkoholový roztok - nedenaturovaný, obsahující, 75%, 80% obj. nebo více ethylalkoholu,

 • Dezinfekční přípravky

 • Lékařské, chirurgické nebo laboratorní sterilizátory

 • Peroxid vodíku

 • Ostatní chemické dezinfekční prostředky

 

V případě, že plátce DPH koupí zboží potřebné pro výrobu výše uvedených výrobků, má nárok na odpočet DPH a zároveň mu je prominuta povinnost odvést DPH v případě bezúplatné dodání tohoto zboží plátci, který je použije pro výrobu uvedených výrobků. Obdarovaný plátce zároveň musí vlastnit veškerá potřebná oprávnění pro výrobu uvedených výrobků.

 

Plátce DPH má při nákupu výše uvedeného zboží nárok na odpočet DPH a zároveň mu je prominuta povinnost odvést DPH ze zboží, které bezúplatně daruje dalším osobám.

 

I tato prominutí daňové povinnosti jsou účinná od vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3 2020 do jeho skončení.

 

Přesný soupis jednotlivého zboží uvedeného v bodech 1. a 2. včetně kódů celní nomenklatury najdete zde.

 

3. Prominutí úroku z prodlení z pozdních úhrad záloh na silniční daň

 

Ministerstvo financí automaticky promíjí úroky z prodlení plátcům silniční daně z pozdních úhrad záloh na tuto daň.

Úroky z prodlení jsou automaticky prominuty u pozdních úhrad záloh splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020.

V praxi to znamená, že plátce silniční daně nemusí platit zálohy na silniční daň v termínu 15.4. 2020 a v termínu 15. 7. 2020. Obě tyto zálohy může zaplatit společně se zálohou za 3. čtvrtletí do 15.10.2020.

 

PROGRAM COVID II
31. 3. 2020

Ve čtvrtek 2.dubna 2020 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. startuje příjem žádostí do programu COVID II. Program je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

V rámci programu lze žádat o úvěr až do výše Kč 15 milionů, a to na dosud neuhrazené provozní náklady. Spodní hranice úvěru není stanovena.

Bohužel jsou z programu COVID II vyřazeny společnosti, které mají provozovnu na území města Prahy.

V případě, že o podporu v rámci programu COVID II máte zájem, prosím, neváhejte se na náš tým FACTA obrátit. Rádi Vám poradíme, jak postupovat v případě žádosti.

PŘERUŠENÍ POVINNOSTI EVIDOVAT TRŽBY V SYSTÉMU EET
30. 3. 2020

Dne 27.3.2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 137/2020, která upravuje některá znění zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

 

V období od nabytí účinnosti této novely do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020 se přerušuje povinnost poplatníků evidovat hotovostní tržby v systému elektronické evidence tržeb (EET). Zároveň ve stejném období nemusí tito poplatníci plnit informační povinnost v podobě umístění oznámení o EET ve své provozovně.

Výše uvedená výjimka z povinnosti evidování tržeb v režimu EET platí nejen pro období vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 ale i pro období 3 měsíců ode dne ukončení tohoto nouzového stavu.

Výjimka se vztahuje nejen na poplatníky, kteří měli začít evidovat tržby od 1.5.2020 (tzv. 3. a 4. vlna), ale zahrnuje i všechny ostatní poplatníky, kteří měli povinnost evidovat tržby podle předchozích nařízení (tzv. 1. a 2. vlna).

Pozastavení defacto znamená, že žádný poplatník nebude muset po dobu nouzového stavu a 3 měsíců od jeho skončení evidovat své tržby.

Poplatníkům novela zákona zároveň umožňuje odklad podání žádosti o přidělení autentizačních údajů do doby překlenutí nouzového stavu a možnost vyřízení této záležitosti v období 3 měsíců po ukončení nouzového stavu. To samé platí i pro obnovu autentizačních údajů poplatníků, kterým vypršela jejich platnost a stejně tak pro podávání žádostí o umožnění evidovaní tržeb ve zjednodušeném režimu.

JAK JE TO VE SKUTEČNOSTI S OŠETŘOVNÝM?
26.3. 2020

Dne 25.3.2020 vešly v platnost změny týkající se nároku na ošetřovné a jeho délky. Tyto změny jsou dočasné a budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19.
 

Dávka ošetřovného činní pro zaměstnance 60% redukovaného denního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno 60% z průměrné hrubé mzdy.

Výši ošetřovného si můžete orientačně zkontrolovat s pomocí této kalkulačky CSSZ:

Co bylo schváleno?

 

 

Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby (9 dní, resp. 16 dní u samoživitelek a samoživitelů).

 

 

Ošetřovné se bude vztahovat na všechny děti mladší 13 let, které běžně navštěvují školní zařízení; vyjma dětí, na které rodiče pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

 

 

Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o starší hendikepované dětí navštěvující školu.

 

 

Pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat i vícekrát, přičemž počet a způsob těchto vystřídání je neomezený. O ošetřovné může žádat rodič nebo další člen domácnosti, který žije s dítětem ve společné domácnosti a je nemocensky pojištěný (např. babička). Pečující osoby se můžou v ošetřovném libovolně střídat. Podmínkou je, že v jeden den pečuje jedna osoba.

 

 

Nárok na ošetřovné vznikne i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti, a to bez věkového omezení.

 

 

Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.

 

O ošetřovné může žádat i OSVČ, která není nemocensky pojištěná. Ošetřovné je stanoveno pevnou částkou, a to konkrétně Kč 424,- na den. Celková náhrada se bude odvíjet od délky trvání ošetřování člena rodiny. O náhradu za ošetřovné bude OSVČ žádat živnostenský úřad a lze žádat stejně jako u zaměstnanců o tuto dávku zpětně.

 

Jak o ošetřovné žádá zaměstnanec?

 

 

Požádáte o Nárok na ošetřovné při péči o dítě, který Vám vydá školní zařízení, které Vaše dítě navštěvuje. Ze zkušeností našich zaměstnanců víme, že postačuje zaslat na zástupce školy e-mail s  žádostí o vystavení ošetřovného na dítě. Školy mají k dispozici potřebné formuláře a zasílají potvrzení zpět opět elektronickou cestou.

 

 

Doplníte část B tiskopisu a předáte svému zaměstnavateli.

 

 

Žádost o ošetřovné zároveň slouží jako potvrzení o omluvené absenci u Vašeho zaměstnavatele.

 

 

V případě, že jste o vystavení formuláře o žádost o ošetřovné dosud školní zařízení nepožádali, lze požádat zpětně.

 

Ošetřovné bude vypláceno každý měsíc vždy po jeho ukončení. Po skončení kalendářního měsíce je nutné předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplníte dny, ve které jste pečovali o dítě. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

 

Výkaz naleznete na zde.

ODPUŠTĚNÍ POVINNÝCH ZÁLOH ŽIVNOSTNÍKŮM
25. 3. 2020

Dne 25.3.2020 byl schválen návrh MPSV, který má pomoci živnostníkům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Živnostníkům budou na půl roku odpuštěny povinné zálohové platby na důchodové (sociální) a zdravotní pojištění. Zákon je účinný již od března 2020. Tato půlroční doba, kdy OSVČ nebude povinna platit zálohy, se bude i nadále započítávat do důchodového pojištění.

Stát všem OSVČ (hlavní i vedlejší výdělečná činnost) od března do srpna promine povinnost platit zálohy na důchodové a zdravotní pojištění, a to následovně:

 

 

1)     OSVČ, která platí minimální zálohy, jsou povinné platby záloh na důchodové pojištění odpuštěné v plné výši Kč 2 544,-, stejně tak jsou odpuštěny minimální zálohy na zdravotní pojištění ve výši Kč 2 352,-

 

2)  OSVČ, která platí vyšší než minimální zálohy, od března do srpna nemusí platit celé zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měla OSVČ odvádět. Tzn. že po podání Přehledu OSVČ za období 2020 vznikne celková (roční) povinnost pojištění plynoucí z příjmů za rok 2020. Od takto vypočtené povinnosti budou OSVČ za měsíce březen až srpen odečteny minimální zálohy.

 

Celková úspora pro obě výše uvedené skupiny OSVČ bude na sociálním (důchodovém) pojištění celkem Kč 15 264,- a na zdravotním pojištění Kč 14 112,-.

 

OSVČ, která už za období března 2020 své zálohy zaplatila, bude na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září.

 

Dále byl schválen odklad povinnosti podat Přehledy OSVČ za rok 2019 k datu 3.8.2020. Tím je posunutý i termín pro úhradu doplatků pojištění 2019.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

NOVÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ
24. 3. 2020

Ministerstvo financí dne 24. 3. 2020 rozhodlo o odložení některých daňových povinností, které pomůže českým poplatníkům v souvislosti se zavedením opatření proti nákaze COVID-19.

Jde o automatické prominutí

1. úhrady zálohy na daň z příjmů splatné dne 15.6.2020

 

2. pokuty za pozdní podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, pokud bude podáno po 31.3.2020 a zároveň nejpozději do 31.8.2020.

 

3. úroku z prodlení u pozdní úhrady daně z nabytí nemovitých věcí (platí i pro zálohu), pokud bude daň zaplacena po datu 31.3.2020 nejpozději však do 31.8.2020.

 

4. pokuty za opožděné podání přiznání k DPH z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2

 

5. správní poplatek za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku, pokud bude žádost podána ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020.

 

6. správní poplatek přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle, pokud bude žádost podána ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020.

 

Co to bude znamenat v praxi?

 

1. Prominutí úhrady zálohy na daň z příjmů splatné dne 15.6.2020

Ministryně financí rozhodla o prominutí úhrady zálohy na daň z příjmů na zdaňovací období kalendářního roku 2020 podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona o daních z příjmů, která je splatná 15. 6. 2020.

Povinnost uhrazení zálohy na daň z příjmů splatné dne 15.6.2020 je prominuta všem fyzickým a právnickým osobám, kteří mají povinnost hradit čtvrtletní či pololetní zálohy. Tato povinnost je prominuta automaticky, není potřeba podávat individuální žádosti o snížení či zrušení této zálohy. Při zpracování přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 se bude přihlížet pouze k zaplaceným zálohám a poplatník doplatí vzniklý rozdíl, zároveň však nebude sankciován v podobě úroků z prodlení z nezaplacené zálohy splatné k datu 15.6.2020.

 

2. Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

V případě, kdy má poplatník povinnost podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a lhůta k podání tohoto přiznání uplyne v období od 31.3.2020 do 31.7.2020 bude poplatníkovi pokuta za pozdní podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí automaticky prominuta v případě, že poplatník toto přiznání podá nejpozději do 31.8.2020.

Zároveň, pokud poplatník zaplatí daň z nabytí/zálohu na tuto daň splatnou v období od 31.3.2020 do 31.7.2020 nejpozději do 31.8.2020, budou úroky za pozdní úhradu daňové povinnosti daně z nabytí nemovitých věcí automaticky prominuty.

 

Více informací k těmto rozhodnutím najdete zde.

VLÁDNÍ DAŇOVÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19
19. 3. 2020

Dne 16. března 2020 vešel v platnost první daňový Liberační balíček, který zavádí některá opatření v souvislosti s aktuální situací s šířením nákazy
COVID-19.

 

Jedná se o tato opatření:

1. Automatické prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob, pokud bude podáno v termínu po 1.4.2020 a zároveň nejpozději do 1.7.2020.

 

2. Automatické prominutí úroku z prodlení u pozdní úhrady daně z příjmů fyzických i právnických osob, pokud bude daň zaplacena po datu 1.4.2020 nejpozději však do 1.7.2020.

 

3. Automatické prominutí všech pokut ve výši 1.000,- za pozdní podání kontrolního hlášení.

 

4. Možnost podání žádosti o posečkání úhrady daně, pokud poplatník prokáže, že k prodlení došlo z důvodu COVID-19. Tato žádost bude zároveň osvobozena od správního poplatku.

 

5. Možnost podání o úpravu (snížení) záloh anebo výjimka z jejich placení a to opět, pokud poplatník prokáže souvislost s COVID-19.

 

 

Co tato opatření znamenají v praxi?

 

1. Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob

 

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob je do 1.4.2020, případně do 1.7.2020 (pokud poplatník zplnomocnil daňového poradce a plná moc bude podána na FÚ do 1.4.2020).

 

Pokud právnická či fyzická osoba podá přiznání k dani z příjmů v období po 1.4.2020 a zároveň do 1.7.2020 bude pokuta za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob automaticky prominuta.

 

Zároveň pokud právnická či fyzická osoba zaplatí daň z příjmů splatnou do 1.4.2020 po tomto datu ale nejpozději do 1.7.2020, budou úroky za pozdní úhradu daňové povinnosti daně z příjmů fyzických i právnických osob automaticky prominuty.

 

2. Vracení přeplatků u daní z příjmů

 

Výše uvedené opatření znamená, že případné přeplatky vyplývající z podaných přiznání k dani z příjmů budou vráceny ve lhůtě do 30dní od vyměření přiznání (1.4.2020), případně od podání přiznání, pokud bylo podáno po 1.4.2020.

 

3. Oznámení o osvobozených příjmech

 

V rámci těchto opatření není řešeno promíjení pokuty za pozdní podání oznámení o osvobozených příjmech. Pro tato oznámení tedy zůstává povinnost podat jej do termínu pro podání řádného přiznání k dani z příjmů fyzických osob tedy do 1.4.2020, případně do 1.7.2020 pokud podává zmocněný daňový poradce.

 

4. Pokuty za kontrolní hlášení

 

Vládní opatření dále umožňuje automatické promíjení pokut za pozdní podání kontrolního hlášení, a to v těch případech, kdy je kontrolní hlášení sice podáno pozdě, ale před vydáním výzvy správcem daně, a to v období od 1. 3. do 31. 7. 2020. Tedy jedná se o automatické promíjení pokut ve výši 1.000,- Kč. Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení (pokuty 10.000,-, 30.000,- a 50.000,-) budou promíjeny na individuální žádost poplatníka, a to z důvodů souvisejících s COVID-19.

 

5. Start 3. a 4. vlny EET

 

Vládním opatřením není nijak dotčen start 3. a 4. vlny EET, kdy všichni podnikatelé spadající do těchto dvou skupiny mají povinnost evidovat hotovostní tržby v systému EET. Zároveň ministryně financí uvedla, že finanční zpráva bude shovívavá v počátečním období zahájení EET a při kontrolách bude plnit spíše edukační roli než sankční.

 

Na základě dostupných informací přímo z ministerstva financí se pravděpodobně nejedná o jediný liberační balíček, který bude ze strany ministerstva financí připraven v souvislosti s opatřením COVID-19. O novinkách v této oblasti budeme nadále informovat.

OZNÁMENÍ O OSVOBOZENÝCH PŘÍJMECH 
18. 3. 2020

Tak jako každý rok i letos mají všechny fyzické osoby povinnost podat oznámení o osvobozeném příjmu. Pokud fyzická osoba (poplatník daně z příjmů) obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost.

Oznámení o osvobozených příjmech:

 • Je nutné oznámit do lhůty pro podání daňového přiznání (tj. do 1. 4. 2020, příp. do 30. 6. 2020 – pokud podává přiznání daňový poradce)

 • Je nutné oznámit písemně (MF vydalo formulář, který je pouze doporučený), je nutné uvést:

 • Výši příjmu

 • Popis okolností nabytí příjmu (uvést důvody slovně s uvedením příslušného ustanovení zákona o daních z příjmů)

 • Datum, kdy příjem vznikl.

 • V případě osvobozených příjmů, které plynou do SJM, pak oznámí správci daně skutečnost jeden z manželů.
   

Nejčastější případy osvobozených příjmů:

 • DARY – bezúplatné příjmy (§ 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů), a to od

 • Příbuzného v přímé linii (např. otec – syn), vedlejší linii (např. sourozenci, teta, strýc, synovec, manžel, dítě manžela, rodiče manžela)

 • Od osoby, s níž poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu

 • Dědictví – příjmy z nabytí dědictví, odkazů (§ 4a zákona o daních z příjmů)

 • Výhry z loterií, sázek a podobných her

 • Příjmy z prodeje cenných papírů (pokud splňují podmínky pro osvobození)

 • Příjmy z prodeje nemovitých věcí (nevztahuje se na osvobozené příjmy z prodeje nemovitých věcí, které jsou uvedeny v katastru nemovitostí)

 • Náhrad majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění

 • Restituce

 • Dotace
   

Limit 5 000 000 Kč se posuzuje u příjmů samostatně za jednotlivé příjmy. Pokud je příjem získáván ve splátkách, posuzují se samostatně jednotlivé splátky (pozor na účelové rozložení příjmu do splátek).

S nepodáním oznámení jsou pro poplatníka spojeny sankce:

 • Ve výši 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud došlo k pozdějšímu splnění povinnosti, aniž by k tomu byl plátce vyzván.

 • Ve výši 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud došlo ke splnění povinnosti v náhradní lhůtě poté, pokud k tomu byl vyzván.

 • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě. 

 

V případě, že jste v roce 2019 obdrželi osvobozený příjem nad 5. mil. Kč a budete chtít, abychom za Vás povinnost oznámení splnili, stačí informaci o osvobozeném příjmu sdělit společně s předáním podkladů ke zpracování Vašeho daňového přiznání, případně nám můžete tyto informace sdělit individuálně.

Zároveň doplňujeme, že na tuto povinnost se nevztahují výjimky vyplývající z vládního liberalizačního balíčku k prominutí pokut za pozdní podání. Pozdní podání tohoto oznámení bude sankciováno viz sankce uvedené výše.

 

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na email (katerina.frybova@facta.cz).

 Za celý FACTA tým, Kateřina Frýbová

NÁHRADA MZDY V PŘÍPADĚ KARANTÉNY
10. 3. 2020

V případě nařízené karantény uplatňuje zaměstnanec nárok na nemocenskou a to tiskopisem „Potvrzení o nařízení karantény“, který vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Zaměstnanec předloží svému zaměstnavateli tiskopis „Oznámení o nařízení karantény“ (tiskopis nemusí být předložen osobně). Na základě tohoto tiskopisu bude zaměstnanec uplatňovat u zaměstnavatele nárok na náhradu mzdy od 1. do 14. dne trvání karantény, stejně tak jako by byl nemocný.

Pokud je karanténa delší 14 kalendářních dnů, předá zaměstnanec zaměstnavateli „Potvrzení o nařízení karantény pro uplatnění nároku na nemocenské“. Zaměstnavatel postoupí doklad příslušné OSSZ. Pro uplatnění nároku na vyplacení dávky nemocenské dále lékař vystavuje „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ (tzv. lístek na peníze) a to vždy ke konci kalendářního měsíce. Tento tiskopis předá dále zaměstnanec svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel ho pak předá příslušné OSSZ, která zaměstnanci vyplatí dávku nemocenské po obdržení potvrzení.

 

S platností od 9.3.2020 umožnila Česká správa sociálního zabezpečení mimořádně využívat k vystavení karantény systém e-Neschopenky tak, aby došlo k maximálnímu zjednodušení administrativního procesu při předávání tiskopisů. Lékaři tento postup mohou, ale nemusí využít.

 

Výše nemocenského za kalendářní den činí:

 • do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,

 • od 31. dne do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu a

 • od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu

 

Z výše uvedeného vyplývá, že karanténu může nařídit pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Nařízená karanténa se chová obdobně jako klasická pracovní neschopnost. Nárok na náhradu mzdy za karanténu se tak po stránce finanční neliší od klasické nemocenské.

 

Pokud by karanténu nařídil zaměstnavatel bez lékařského potvrzení, má dvě možnosti. Pokud mohou zaměstnanci vykonávat svoji práci z domova, chová se karanténa jako běžný home office. Pokud výkon práce zaměstnanců v karanténě možný není a zaměstnavatel je přesto nechá doma, mají zaměstnanci plný nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

ZMĚNY VE ZDANĚNÍ KORUNOVÝCH DLUHOPISŮ
6. 3. 2020

Počátek tzv. korunových dluhopisů sahá už do 90. let 20 století, kdy jejich cílem bylo zvýšení atraktivity financování podniků. Princip nulového zdanění byl jednoduchý, jelikož se základ daně i výsledná daň zaokrouhlovaly na celé koruny dolů. U dluhopisu v hodnotě 1 Kč byla výsledná daň tedy 0 Kč, nehledě na množství dluhopisů od jednoho emitenta.

Toto pravidlo pro zdanění dluhopisů platilo u všech korunových dluhopisů vydaných do 1.1.2013 a to až do konce roku 2019. Od 1.1.2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kdy se nově základ daně z úroků z korunových dluhopisů nebude zaokrouhlovat vůbec, a to bez ohledu na datum emise. Úroky z dluhopisů tak budou zdaňovány srážkovou daní ve výši 15%.

ZMĚNY SAZEB DPH - MOSS (Mini One Stop Shop)
5. 3. 2020

V průběhu roku 2019 a s účinností od 1.1.2020 došlo ke změně sazeb DPH na dodání vybraných služeb konečným zákazníkům do jiných členských států EU.
 

Snížení sazby DPH zaznamenaly např. e-publikace a e-knihy (vymezení pojmů se může v jednotlivých státech lišit). Přehled těch, které nabyly účinnosti v roce 2019 a 2020, je uveden v této tabulce

 

Jednotlivé sazby DPH je možné dohledat na stránkách Evropské komise. Závazné a úplné informace k sazbám DPH jsou k dispozici také v platné právní úpravě jednotlivých členských států.

 

 

V této souvislosti ještě připomínáme, že s účinností od 1.1.2019 došlo ke zjednodušení režimu MOSS pro drobné podnikatele. Změny se týkají podnikatelů, kteří podávají elektronickou službu nepodnikatelům do států Evropské unie, nemají v jiném členském státě provozovnu a celková hodnota prodejů nepřekročila v aktuálním ani předchozím roce 10 tis. EUR za rok.

 

Pokud podnikatel splní všechny podmínky, může se rozhodnout, ve které zemi bude místo plnění pro jím poskytované elektronické služby. Tedy, zda bude na tyto služby uplatňovat tuzemské DPH, nebo je bude zdaňovat sazbou DPH v konkrétních zemích, tak jako před účinností novely o zjednodušeném režimu MOSS.

ZA PORUŠENÍ GDPR PADLY V R. 2019 POKUTY VE VÝŠI STOVEK MILIÓNŮ EUR
3. 2. 2020

Pokuty a sankce – článek 83 GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů ukládá pokuty za porušení GDPR. Ukládání správních pokut je vymezeno v článku 83 GDPR. Pokuty mají být účinné, přiměřené a odrazující. Správní pokuty se ukládají podle okolností každého jednotlivého případu. Zhodnotí se např. zda k porušení došlo úmyslně nebo

z nedbalosti, jak dlouho porušení trvalo nebo jak bylo závažné. Při méně závažném porušení hrozí pokuta až do výše 10 mil. EUR nebo do výše 2 %

z celkového celosvětového ročního obratu za předchozí finanční rok.

Při závažnějším porušení hrozí pokuta až do výše 20mil. EUR nebo až do výše 4 % z celkového celosvětového ročního obratu společnosti za předchozí finanční rok. Hodnota pokuty je stanovena jako vyšší z obou možností. Za závažnější porušení zpracování osobních údajů se považuje např. porušení základních zásad pro zpracování.

 

Pokuty udělené v roce 2019 

Deset nejvyšších, v roce 2019, udělených pokut kvůli porušení GDPR dosáhlo v součtu částky 402,6mil. EUR. Téměř 90 % této sumy, tj. 365mil. EUR přitom připadá na tři nejvyšší pokuty.

 

Absolutně nejvyšší pokuta v částce 204,6mil. EUR byla vyměřena letecké společnosti British Airways z důvodu porušení pravidel GDPR následkem kyberútoku. Hackerský syndikát Magecart prostřednictvím tzv. skimmingu získal osobní data a platební informace téměř 500tis. klientů British Airways.

 

Druhá nejvyšší pokuta  - ve výši 110,3mil. EUR souvisí s únikem dat společnosti Marriott International, předního světového poskytovatele ubytovacích služeb. Z jeho databází unikly záznamy 339mil. hostů, z nichž 30mil. bylo rezidenty 31 evropských zemí.

 

Třetí nejvyšší pokuta byla udělena společnosti Googlu, který za porušení GDPR dostal pokutu 50mil. EUR. Dle francouzského Úřadu na ochranu osobních údajů, firma uživatelům ve svých podmínkách neposkytla dostatek informací o tom, jak s jejich daty nakládá.

 

Další pokuty byly uděleny např. v Řecku, kde místní Úřad pro ochranu osobních údajů udělil pokutu ve výši 150tis. EUR společnosti PwC, která neposkytla vnitřní dokumentaci v souladu s povinností správce prokázat splnění zásad zpracování osobních údajů dle čl. 5 a čl. 6 GDPR. 

Vysoká pokuta - ve výši 460tis. EUR byla udělena v Nizozemí a to haagské nemocnici, která nedostatečně zajistila bezpečnost záznamů svých pacientů. K těmto záznamům měla neoprávněně přístup velká část zaměstnanců nemocnice.

 

Lze očekávat, že trend v udělování vysokých pokut bude sledován i českým Úřadem pro ochranu osobních údajů, který prozatím neuložil pokutu přesahující desítky tisíc korun.

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY PRO ROK 2020
23.1.2020

S účinností od 1.1.2020 opět dochází k navýšení spodní hranice státem garantované minimální mzdy, a to z původních 13 350 Kč na 14 600 Kč. Tato výše minimální mzdy se vztahuje ke týdenní pracovní době 40 hodin. Minimální výše hodinové sazby pro pracovní dobu v délce 40 hodin týdně činí 87,30 Kč. Pokud mají zaměstnanci stanovenou pracovní dobu v režimu 38,75 hodin týdně činí hodinová sazba 90,10 Kč a v režimu 37,5 hodin týdně činí hodinová sazba 93,10 Kč.

Minimální mzda se vztahuje na všechny za