AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

 
ZVÝŠENÍ SAZEB PRO VÝPOČET TUZEMSKÝCH CESTOVNÍCH NÁHRAD, NOVÁ MAXIMÁLNÍ VÝŠE STRAVENKOVÉHO PAUŠÁLU 2022
13.01.2022
mzda.jpg

Tuzemské stravné

S účinností od 1.1.2022 se zvyšují limity pro poskytování stravného zaměstnancům vyslaných na pracovní cestu jejich zaměstnavatelem. Zároveň se zvyšuje i náhrada za opotřebení automobilu pro ty zaměstnance, kteří vykonávají pracovní cestu vlastním vozem, stejně tak průměrná cena pohonných hmot používaná pro výpočet cestovních náhrad v roce 2022 oproti roku 2021 se zvýšila.

Pro nepodnikatelskou sféru (zvanou též veřejná či platová) stanovuje vyhláška pro rok 2022 následující pásma:

 • 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 • 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

 • 237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
   

Pro podnikatelskou sféru (neboli soukromou či mzdovou) dojde ke stejnému zvýšení, nicméně vyhláška stanovuje pouze spodní limit pro poskytnutí stravného:

 • 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 • 151 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

 • 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
   

Maximální výše stravenkového paušálu
 

Zvýšení sazeb tuzemského stravného má vliv i na zvýšení maximální hranice poskytnutí stravenkového paušálu zaměstnancům, kdy pro rok 2022 může zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout stravenkový paušál až do výše 82,6 Kč/odpracovaný den při zachování všech daňových výhod (osvobození od daně z příjmů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění).
 

Náhrada za opotřebení vlastního automobilu
 

Pokud zaměstnanec k výkonu pracovní cesty využije vlastní vozidlo, má nárok na kompenzaci opotřebení tohoto vozidla. Sazba pro výpočet náhrady za opotřebení vlastního vozidla se pro rok 2022 zvýšila na 4,70 korun za ujetý kilometr u osobního silničního motorového vozidla (např. auto) a na 1,3 korun za ujetý kilometr u jednostopých vozidel a tříkolek (např. motocykl).
 

Průměrná výše pohonných hmot
 

Mimo náhrady za opotřebení vlastního automobilu má zaměstnanec nárok na proplacení pohonných hmot, a to buď podle skutečně zaplacené ceny, případně podle paušálu stanoveného vyhláškou. Vzhledem k tomu, že průměrné ceny benzinu i nafty v roce 2021 výrazně stouply, zvyšuje se pro rok 2022 i průměrná paušální náhrada vyplácená při pracovních cestách. Naopak průměrná cena za 1 kilowatthodinu elektřiny klesla, přestože ke konci roku 2021 ceny elektřiny zaznamenaly významný růst.
 

Sazbu pro výpočet pohonných hmot stanovuje vyhláška takto:

 • 37,1 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 95

 • 40,5 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 98

 • 36,1 Kč u motorové nafty

 •   4,1 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny.
   

Nové sazby pro výpočet cestovních náhrad se promítnou do cestovních příkazů zaměstnanců od ledna 2022.

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO ROK 2022
10.01.2022
Office-7[1].jpg

Vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2021 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, ale i ti vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2021 na přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2022.

Rozhodující je, zda došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. Ve všech případech platí, že daňové přiznání podává ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu 2022.

Zároveň vlastníci nemovitostí, kteří nemovitou věc naopak darovali, prodali nebo jinak pozbyli, mají také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí s informací o pozbytí nemovité věci. Pokud jste tedy v roce 2021 darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitou věc, kterou k 1. lednu 2022 nevlastníte, máte také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Daňové přiznání se nepodává v případě, pokud se na nemovitosti v roce 2021 nic zásadního nezměnilo a přiznání k dani z nemovitých věcí bylo již podáno v některém z dřívějších let. Dále se přiznání nepodává v případě, že došlo ke změně sazeb při výpočtu daně z nemovitých věcí. V tomto případě vlastníci dotčených nemovitostí nemají povinnost podat přiznání. Finanční úřad novou výši daně vyměří a poplatníky informuje o předepsané výši daně.

V případě, že poplatník vlastní více nemovitostí na území konkrétního finančního úřadu, podává pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti a daň se odvede jednou hromadnou platbou.  Termín pro podání daňového přiznání je do 31. ledna 2022, přiznání se podává na příslušné územní pracoviště finančního úřadu, v tom kraji, kde se daná nemovitost nachází.

Vlastníci nemovitých věcí, kteří v roce 2021 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, podali návrh na vklad do katastru nemovitých věcí, nicméně změna na nemovité věci nebyla do konce roku 2021 v katastru provedena, mají také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2022 a to v tom případě, že katastrální úřad zapíše změnu na nemovité věci během roku 2022 zpětně s právními účinky do 31.12.2021.

Tito poplatníci mají prodlouženou lhůtu na podání daňového přiznání, a to do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.

 

Pokud u Vás nastala některá z uvedených možností, rádi Vám přiznání zpracujeme, kontaktujte prosím kolegyni Kateřinu Frýbovou na emailu katerina.frybova@ecovis.cz.

PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO ŽIVNOSTNÍKY
04.01.2022
JBM8660-Copy.jpg

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob dosahující příjmů z podnikání podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů mohou za splnění několika podmínek vstoupit do režimu paušální daně.
 

Paušální daň je pro rok 2022 stanovena ve výši 5.994,-Kč měsíčně, tato částka zahrnuje zdravotní pojištění ve výši 2.627,-Kč, daň z příjmů ve výši 100,-Kč a sociální pojištění ve výši 3.267,-,-Kč.

Poplatníci, kteří pro rok 2022 chtějí vstoupit do režimu paušální daně musí tuto skutečnost oznámit správci daně, a to nejpozději do 10.1.2022 nejlépe prostřednictvím webové aplikace finanční správy.
 

Naopak ti poplatníci, kteří pro rok 2021 využívali režim paušální daně a pro rok 2022 jej již využívat nechtějí musí také tuto skutečnost oznámit správci daně, a to nejpozději do 10.1.2022 nejlépe prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

V průběhu roku však není možné tento režim měnit, a to ať už by si poplatník v průběhu roku rozmyslel, že je paušální režim pro něj výhodnější, stejně tak není možné režim paušální daně v průběhu roku opustit při jeho nevýhodnosti. To ovšem neplatí v případě, kdy dojde k porušení podmínek pro, které nemůže být poplatník v režimu paušální daně a vzniká mu tak povinnost podat daňové přiznání. Poplatník, který vstoupil do režimu paušální daně, má povinnost za rok 2021 podat daňové přiznání, přičemž pro následující rok nadále zůstává v režimu paušální daně, pokud u něj nastala některá z následujících situací. Přičemž se nejedná o ukončení režimu paušální daně pro další období a pokud tedy poplatník nechce využívat režimu paušální daně pro rok 2022, musí tuto skutečnost oznámit správci daně ve lhůtě do 10.1.2022.
 

 • V průběhu roku se poplatník nechal zaměstnat na základě pracovní smlouvy, přičemž není rozhodná délka trvání pracovního poměru.
   

 • Poplatník vykonával práci pro jiného zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti s odměnou převyšující 3.500,- Kč/měsíc.
   

 • Poplatník uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou nad 10.000,- Kč/měsíc.
   

 • Poplatník uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou do 10.000,- Kč/měsíc a zároveň podepsal prohlášení poplatníka u tohoto zaměstnavatele.
   

 • Poplatník v průběhu roku realizoval příjem z pronájmu movitých či nemovitých věcí.
   

 • Poplatník prodal majetek, ze kterého mu plynul příjem nad 15.000,- a zároveň se nejednalo o osvobozený příjem (nemovitosti, cenné papíry, bitcoin apod.)
   

 • Obdržel bezúplatný příjem (dar) převyšující 15.000,- Kč a tento příjem není zároveň osvobozen (osvobozují se příjmy od příbuzných v přímé linii a od vybraných příbuzných v linii nepřímé, od osoby žijící ve společné domácnosti).
   

V případě, že u poplatníka dojde v průběhu roku k následujícím skutečnostem, vzniká mu rovněž povinnost podat daňové přiznání a zároveň podnikatel již není v režimu paušální daně ani pro následující daňová období.

 • Výše příjmů podnikatele za daný rok překročila částku 1.000.000,- Kč
   

 • Podnikatel se stal dobrovolným, nebo povinným plátcem DPH.
   

 • Podnikatel se stal společníkem veřejné obchodní společnosti.
   

 • Podnikatel se stal komplementářem komanditní společnosti.
   

 • Podnikatel přestal být daňovým rezidentem České republiky.
   

 • Podnikatel se stal účastníkem důchodového pojištění v jiném státě, než je Česká republika.
   

 • Vůči podnikateli bylo zahájeno insolvenční řízení.
   

Pokud v průběhu roku u podnikatele nastala jedna nebo i více výše uvedených skutečností, má povinnost tuto skutečnost správci daně oznámit, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ
14.12.2021
_jbm4694.jpg

Ministerstvo financí dne 9. 12. 2021 rozhodlo o prominutí správních poplatků z důvodu mimořádné události.

Prominutí správních poplatků pro všechny plátce daně
 

Ministerstvo financí na základě rozhodnutí ministryně financí promíjí tyto správní poplatky:

 

 1. Správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, za podmínky, že lhůta pro podání daňového tvrzení uplyne v období od 25.11.2021 do 31.12.2021.
   

 2. Správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení v případě, že k vydání výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně dojde v době od 25.11.2021 do 31.12.2021.
   

 3. Správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, který se váže k dani, u níž nastane splatnost v období od 25.11.2021 do 31. 12. 2021.
   

 4. Správní poplatek za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, zálohy na daň anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách, v případě, že žádost bude podána v období od 25.11.2021 do 31. 12. 2021.
   

 5. Správního poplatku za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu a o prominutí celního nedoplatku, za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle, pokud bude žádost podána v období od 25.11.2021 do 31. 12. 2021.

ZMĚNA PRŮMĚRNÉ CENY POHONNÝCH HMOT PRO ÚČEL POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ÚČINNÁ OD 19.10.2021
08.11.2021
_jbm9300.jpg

V souvislosti se zvyšujícími se cenami pohonných hmot došlo Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ke změně stanovené průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Změna se týká automobilového benzinu s označením 95 oktanů, jehož průměrná cena byla od počátku roku stanovena na 27, 80 Kč za 1 litr. S účinností od 19.10.2021 došlo ke zvýšení průměrné ceny na 33,80 Kč za 1 litr. Změna průměrné ceny benzínu se tedy promítne do výpočtů cestovních náhrad ještě v tomto roce.

AKCE „MILOSTIVÉ LÉTO“ – ODPUŠTĚNÍ ÚROKŮ U DLUHŮ VŮČI STÁTNÍM INSTITUCÍM PŘI SPLACENÍ JISTINY
04.11.2021
money-finance-bank-piggy-bank-696x464.jpg

Stát vyhlásil akci, která umožní dlužníkům zbavit se exekučních poplatků, sankcí a úroků. Podmínkou je, že dlužník dluží státu, obcím, či organizacím, které jsou ve většinovém vlastnictví státu (např. Dopravní podnik hlavního města Prahy, ČEZ apod.). Typicky se jedná o exekuce za nájemné městských bytů, nezaplacené regulační poplatky u lékaře, pokuty za jízdy bez platné jízdenky, dluhy za energie.

Akce je vyhlášena od 28.10.2021 do 28.01.2022. Dlužník by si měl ověřit výši jistiny u svého exekutora. Následně doplatí jistinu s poplatkem 907,50 Kč a prokazatelně informuje exekutora o tom, že využil akce „milostivé léto“.

PRODLOUŽENÍ PROMINUTÍ DPH PŘI DODÁNÍ RESPIRÁTORŮ
03.11.2021
respi.jpg

Na základě Rozhodnutí ministryně financí dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů, a to včetně respirátorů pořízených z jiných členských států či z dovozu. Daň se při pořízení respirátorů vč. příslušenství promíjí, pokud zdanitelné plnění za nákup takového zboží nastalo v období od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2021, přičemž původní Rozhodnutí počítalo s osvobozením pouze do 31. 10. 2021.

Osvobodit lze zejména:
 

 • Filtrační polomasky a respirátory kategorie III dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425, pokud splňují parametry třídy ochrany alespoň FFP 2 či vyšší

 • Respirátory jakožto osobní ochranný prostředek či zdravotnický prostředek rizikové třídy I dle směrnice Rady 93/42/EHS

 • Filtry a jiné příslušenství k filtračním maskám a respirátorům

 

Osvobození nelze použít v případě nákupu respirátorů s výdechovým ventilem, zdravotnických obličejových masek či roušek.

VÝŠE PRŮMĚRNÉ MZDY PRO ROK 2022
01.11.2021
f933ec70671b48b20bbd23d6c5669951.jpg

Nařízením vlády č. 356/2021 Sb., došlo ke stanovení výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu, který slouží pro výpočet průměrné mzdy. Její výše byla na rok 2022 stanovena na 38 911,- Kč.

Z částky průměrné mzdy je odvozen výpočet dalších veličin, jež jsou pro rok 2022 nastaveny takto:
 

 • Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění: 1 867 728 Kč

 • Hranice pro progresivní sazbu daně:1 867 728 Kč

 • Limit, od kterého se vypočítá účast na nemocenském a důchodovém pojištění: od 3 500 Kč včetně

 • OSVČ s hlavní činností – minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění: 2 841 Kč

 • OSVČ – minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění: 2 627 Kč
   

Od 01.01.2022 dochází také ke zvýšení paušální zálohy u daně z příjmů fyzických osob v paušálním režimu. Výše paušální zálohy bude od Nového roku činit 5 994 Kč.

NOVELA ZÁKONA O DPH OD 01.10.2021
18.10.2021
Obrázek1.png

V souvislosti s povinnou transpozicí nových právních předpisů Evropské unie týkajících se zejména přeshraničního elektronického obchodování, tzv. e-commerce, došlo s účinností od 01.10.2021 k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Do nabytí účinnosti novely, tedy v období od 01.07.2021 do 30.09.2021, bylo možné postupovat v oblasti DPH u elektronického obchodování podle přímého účinku směrnice Rady EU 2006/112/ES ze dne 28.listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Účinností novely tato možnost zaniká.

 

Mezi nejdůležitější změny patří:
 

 • Zdaňování u prodeje zboží na dálku (dříve zasílání zboží) – došlo ke zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU a také ke zrušení limitu 1 1140 000 Kč při zasílání zboží z EU do ČR; byl nastaven jednotný limit ve výši 10 000 EUR

 • Zrušení osvobození od daně při dovozu zboží v hodnotě nepřesahující 22 EUR

 • Natavení pravidel při dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platformy)

 • Rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. One Stop Shop

ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO CESTOVNÍ SLUŽBU, ZMĚNY OD 1. 1. 2022
04.10.2021
_jbm7626.jpg

S účinností od 01. 01. 2022, dochází k podstatným změnám v § 89, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který upravuje použití zvláštního režimu pro cestovní službu.

Zvláštní režim jsou povinni požít poskytovatelé cestovních služeb, kteří jednají se zákazníkem vlastním jménem, při poskytnutí cestovní služby. Jedná se o poskytnutí služby nebo kombinace služeb, které zahrnují služby cestovního ruchu a také zboží nakoupené od jiných subjektů, které s poskytnutím cestovní služby souvisí.

Zálohy:
 

Zřejmě největší změnou je povinnost přiznat daň již v okamžiku přijetí zálohy. V případě, že jsou v okamžiku přijetí zálohy známy konkrétní služby, které podnikatel poskytuje, vzniká tím povinnost přiznat daň již ze zaplacené zálohy na platbu za cestovní služby.

 

Základ daně:
 

Základem daně při poskytnutí cestovní služby je přirážka poskytovatele cestovní služby snížená o daň z přirážky, která je stanovena jako rozdíl mezi celkovou částkou, kterou má podnikatel za cestovní službu obdržet od zákazníka a součtem částek, které plátce uhradí jakožto náklady za služby a zboží, které s poskytnutou cestovní službou přímo souvisí.

Do 31.12.2021 je možnost vypočítat základ daně stejným způsobem, ovšem nikoliv za jednu cestovní službu, ale za uskutečněné zdaňovací období. Tento výpočet však od 01.01.2022 již nebude možné použít.

 

Základ daně při přijetí záloh
 

V případě přijetí zálohy, ze které vznikne povinnost přiznat daň, bude přirážka poskytovatele vypočtena jako součin přijaté zálohy a koeficientu. V případě záporného rozdílu je daň nulová.

 

Osvobození u služeb poskytnutých ve třetích zemích
 

U nakoupených služeb poskytnutých ve třetích zemích je možné využít osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, resp. Osvobození od daně s nárokem na odpočet v poměru, v jakém byly služby poskytnuty ve třetí zemi a na území EU.  
 

Současná právní úprava vymezuje službu cestovního ruchu poskytnutou do třetí země jako nakoupenou leteckou dopravu s místem určení ve třetí zemi, a to včetně zpáteční přepravy nebo samostatnou. Tato úprava od 01.01.2022 již nebude účinná.

 
 
 
 
logo_ecovis_facta_small_edited.png