AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

 
ZMĚNA PRŮMĚRNÉ CENY POHONNÝCH HMOT PRO ÚČEL POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ÚČINNÁ OD 19.10.2021
08.11.2021
_jbm9300.jpg

V souvislosti se zvyšujícími se cenami pohonných hmot došlo Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ke změně stanovené průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Změna se týká automobilového benzinu s označením 95 oktanů, jehož průměrná cena byla od počátku roku stanovena na 27, 80 Kč za 1 litr. S účinností od 19.10.2021 došlo ke zvýšení průměrné ceny na 33,80 Kč za 1 litr. Změna průměrné ceny benzínu se tedy promítne do výpočtů cestovních náhrad ještě v tomto roce.

AKCE „MILOSTIVÉ LÉTO“ – ODPUŠTĚNÍ ÚROKŮ U DLUHŮ VŮČI STÁTNÍM INSTITUCÍM PŘI SPLACENÍ JISTINY
04.11.2021
money-finance-bank-piggy-bank-696x464.jpg

Stát vyhlásil akci, která umožní dlužníkům zbavit se exekučních poplatků, sankcí a úroků. Podmínkou je, že dlužník dluží státu, obcím, či organizacím, které jsou ve většinovém vlastnictví státu (např. Dopravní podnik hlavního města Prahy, ČEZ apod.). Typicky se jedná o exekuce za nájemné městských bytů, nezaplacené regulační poplatky u lékaře, pokuty za jízdy bez platné jízdenky, dluhy za energie.

Akce je vyhlášena od 28.10.2021 do 28.01.2022. Dlužník by si měl ověřit výši jistiny u svého exekutora. Následně doplatí jistinu s poplatkem 907,50 Kč a prokazatelně informuje exekutora o tom, že využil akce „milostivé léto“.

PRODLOUŽENÍ PROMINUTÍ DPH PŘI DODÁNÍ RESPIRÁTORŮ
03.11.2021
respi.jpg

Na základě Rozhodnutí ministryně financí dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů, a to včetně respirátorů pořízených z jiných členských států či z dovozu. Daň se při pořízení respirátorů vč. příslušenství promíjí, pokud zdanitelné plnění za nákup takového zboží nastalo v období od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2021, přičemž původní Rozhodnutí počítalo s osvobozením pouze do 31. 10. 2021.

Osvobodit lze zejména:
 

 • Filtrační polomasky a respirátory kategorie III dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425, pokud splňují parametry třídy ochrany alespoň FFP 2 či vyšší

 • Respirátory jakožto osobní ochranný prostředek či zdravotnický prostředek rizikové třídy I dle směrnice Rady 93/42/EHS

 • Filtry a jiné příslušenství k filtračním maskám a respirátorům

 

Osvobození nelze použít v případě nákupu respirátorů s výdechovým ventilem, zdravotnických obličejových masek či roušek.

VÝŠE PRŮMĚRNÉ MZDY PRO ROK 2022
01.11.2021
f933ec70671b48b20bbd23d6c5669951.jpg

Nařízením vlády č. 356/2021 Sb., došlo ke stanovení výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu, který slouží pro výpočet průměrné mzdy. Její výše byla na rok 2022 stanovena na 38 911,- Kč.

Z částky průměrné mzdy je odvozen výpočet dalších veličin, jež jsou pro rok 2022 nastaveny takto:
 

 • Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění: 1 867 728 Kč

 • Hranice pro progresivní sazbu daně:1 867 728 Kč

 • Limit, od kterého se vypočítá účast na nemocenském a důchodovém pojištění: od 3 500 Kč včetně

 • OSVČ s hlavní činností – minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění: 2 841 Kč

 • OSVČ – minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění: 2 627 Kč
   

Od 01.01.2022 dochází také ke zvýšení paušální zálohy u daně z příjmů fyzických osob v paušálním režimu. Výše paušální zálohy bude od Nového roku činit 5 994 Kč.

NOVELA ZÁKONA O DPH OD 01.10.2021
18.10.2021
Obrázek1.png

V souvislosti s povinnou transpozicí nových právních předpisů Evropské unie týkajících se zejména přeshraničního elektronického obchodování, tzv. e-commerce, došlo s účinností od 01.10.2021 k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Do nabytí účinnosti novely, tedy v období od 01.07.2021 do 30.09.2021, bylo možné postupovat v oblasti DPH u elektronického obchodování podle přímého účinku směrnice Rady EU 2006/112/ES ze dne 28.listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Účinností novely tato možnost zaniká.

 

Mezi nejdůležitější změny patří:
 

 • Zdaňování u prodeje zboží na dálku (dříve zasílání zboží) – došlo ke zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU a také ke zrušení limitu 1 1140 000 Kč při zasílání zboží z EU do ČR; byl nastaven jednotný limit ve výši 10 000 EUR

 • Zrušení osvobození od daně při dovozu zboží v hodnotě nepřesahující 22 EUR

 • Natavení pravidel při dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platformy)

 • Rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. One Stop Shop

ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO CESTOVNÍ SLUŽBU, ZMĚNY OD 1. 1. 2022
04.10.2021
_jbm7626.jpg

S účinností od 01. 01. 2022, dochází k podstatným změnám v § 89, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který upravuje použití zvláštního režimu pro cestovní službu.

Zvláštní režim jsou povinni požít poskytovatelé cestovních služeb, kteří jednají se zákazníkem vlastním jménem, při poskytnutí cestovní služby. Jedná se o poskytnutí služby nebo kombinace služeb, které zahrnují služby cestovního ruchu a také zboží nakoupené od jiných subjektů, které s poskytnutím cestovní služby souvisí.

Zálohy:
 

Zřejmě největší změnou je povinnost přiznat daň již v okamžiku přijetí zálohy. V případě, že jsou v okamžiku přijetí zálohy známy konkrétní služby, které podnikatel poskytuje, vzniká tím povinnost přiznat daň již ze zaplacené zálohy na platbu za cestovní služby.

 

Základ daně:
 

Základem daně při poskytnutí cestovní služby je přirážka poskytovatele cestovní služby snížená o daň z přirážky, která je stanovena jako rozdíl mezi celkovou částkou, kterou má podnikatel za cestovní službu obdržet od zákazníka a součtem částek, které plátce uhradí jakožto náklady za služby a zboží, které s poskytnutou cestovní službou přímo souvisí.

Do 31.12.2021 je možnost vypočítat základ daně stejným způsobem, ovšem nikoliv za jednu cestovní službu, ale za uskutečněné zdaňovací období. Tento výpočet však od 01.01.2022 již nebude možné použít.

 

Základ daně při přijetí záloh
 

V případě přijetí zálohy, ze které vznikne povinnost přiznat daň, bude přirážka poskytovatele vypočtena jako součin přijaté zálohy a koeficientu. V případě záporného rozdílu je daň nulová.

 

Osvobození u služeb poskytnutých ve třetích zemích
 

U nakoupených služeb poskytnutých ve třetích zemích je možné využít osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, resp. Osvobození od daně s nárokem na odpočet v poměru, v jakém byly služby poskytnuty ve třetí zemi a na území EU.  
 

Současná právní úprava vymezuje službu cestovního ruchu poskytnutou do třetí země jako nakoupenou leteckou dopravu s místem určení ve třetí zemi, a to včetně zpáteční přepravy nebo samostatnou. Tato úprava od 01.01.2022 již nebude účinná.

ZMĚNY V HLÁŠENÍ INSTRASTAT OD 1. 1. 2022
30.09.2021
stažený soubor.jpg

V souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady EU u nás dochází od 01.01.2022 k účinnosti nařízení vlády č.333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.

Změna terminologie
 

Současná právní úprava definuje termíny odeslání zboží a přijetí zboží. Od 01.01.2022 se termín odeslání zboží mění na vývoz zboží do jiného členského státu Evropské unie a termín přijetí zboží na dovoz zboží z jiného členského státu Evropské unie.

 

Vykazované údaje
 

Od 01.01.2022 dochází k rozšíření okruhu vykazovaných údajů v souvislosti s vývozem zboží do jiného členského státu Evropské unie. Nově budou osoby, které mají povinnost podávat hlášení, vykazovat také údaje o zemi původu vyváženého zboží, DIČ nebo obdobném identifikačním čísle, které bylo přiděleno pro účely DPH partnerského subjektu v místě doručení zboží. Pokud příjemce nemá DIČ nebo obdobné identifikační číslo přiděleno, nebo odesílateli zboží není známo, použije se v hlášení kód „QV123“

 

Možnost zjednodušeného vykazování
 

V současné době je hlášení podáváno každý měsíc. Jednou z nejvýznamnějších změn a značné zjednodušení pro osoby povinné podávat hlášení je zavedení možnosti zjednodušeného vykazování, kdy se hlášení podává jednou ročně.
 

Zjednodušené vykazovaní lze využít v případě, pokud se limit v rámci dovozu z jiného členského státu EU pohybuje v rozmezí od 12 mil. do 20 mil. Kč. V případě vývozu do jiného členského státu EU je hranice stejná, tedy od 12 mil. do 20 mil. Kč a posuzuje se pro dovoz i vývoz samostatně. Výjimku tvoří obchod s vybranými komoditami, v takovém případě zjednodušeného hlášení využít nelze.

 

Další změny
 

Další změnou je zvýšení limitu u vykazování malých zásilek ze současných 200 EUR na 400 EUR. Změnou prochází i zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek. Pokud je jednotka menší než 1, bude zaokrouhlena na tři desetinná místa. Pokud je jednotka větší než jedna, bude zaokrouhlena na celé kilogramy matematicky.
 

Od Nového roku se mění také současné kódy povahy transakce a vykazování tzv. stoprocentního dobropisu.

ROZSUDEK MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, AIRBNB A UBYTOVACÍ SLUŽBY
24.09.2021
unnamed.jpg

Městský soud v Praze vydal dne 19.08.2021 rozsudek sp. zn. 6 Af 20/2020 a zamítl dovolání žalobkyně proti rozhodnutí Odvolacího finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, ve věci doměření daně při pronájmu prostřednictvím platformy Airbnb.

Pronajímateli byla dodatečným platebním výměrem doměřena daň za zdaňovací období roku 2017. V té době poskytoval pronájem bytů v Praze, které inzeroval mimo jiné i přes portál Airbnb. Spor byl veden o to, zda se jedná o pronájem bytu a má být zdaněn jako pronájem či o poskytování ubytovacích služeb, které mají být zdaněny jako příjmy ze samostatné činnosti. Pronajímatel sám uvedl, že poskytuje pouze „holý“ nájem, nikoli služby s ním spojené. Nabídka přes portál Airbnb podle něj neznamená, že tak automaticky činí.  
 

Správce daně argumentoval tím, že naopak má za to, že pronajímatel naplnil znaky podnikání dle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neboť poskytování ubytování bylo činěno soustavně za účelem dosažení zisku, na vlastní účet a odpovědnost a dle jeho závěru se jedná o příjmy z podnikatelské činnosti. Činnost pronajímatele označil za soustavnou, neboť během 8 měsíců inkasoval 134 plateb z internetové platformy Airbnb.
 

Městský soud se při posouzení zabýval argumenty obou stran, přiklonil se však k předchozímu rozhodnutí správce daně. Samotná aplikace Airbnb má vlastnosti, které poskytnutí ubytovací služby vymezují (Inzerce, časové omezení ubytování, cena kalkulovaná za den/týden, případný úklid a neprovádění běžné údržby), navíc i soustavnost v poskytování těchto služeb svědčí o tom, že se jedná o podnikatelskou činnost. Návrh tedy zamítl a vlastně i potvrdil předchozí stanoviska vydaná Finanční správou.

OZNAMOVACÍ POVINNOST PŘI PŘESHRANIČNÍCH PŘEVOZECH - DOVOZ A VÝVOZ PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ, ZLATÝCH SLITKŮ A MINCÍ NAD 10 000 EUR
20.09.2021
JBM7719-Copy-e1534781102819_edited.jpg

V souvislosti se změnami zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, došlo s účinností od 01.08.2021 k nastavení nových pravidel pro dovoz a vývoz platebních prostředků, zlatých slitků a mincí v hodnotě 10 000 EUR a vyšší, která se vztahují na fyzické osoby i na podnikatele.

Fyzické osoby – podnikatelé i nepodnikatelé a právnické osoby mají povinnost při vstupu do ČR z oblastí mimo EU nebo při výstupu mimo EU hlásit celnímu úřadu dovoz a vývoz:
 

 • elektronických peněz uchovávaných na médiu (u médií, jež nelze dobíjet s uchovávanou částkou do 150 EUR; u médií, jež lze dobíjet, pokud může být použito pouze k provedení vnitrostátní platební transakce a celkový měsíční limit pro odchozí platby a současně i nejvyšší uchovávaná částka nepřesahuje 150 EUR; vztahuje se také na platební služby prostřednictvím mobilní telefonní sítě, kdy hodnota transakce nepřesáhne 250 EUR, resp. 2 500 EUR za rok),

 • mincí s obsahem zlata nejméně 90 %,

 • slitků či nugetů s vysokou ryzostí s obsahem zlata alespoň 99,5 %,

 • cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze,

 • cenných papírů na doručitele nebo na řad,

 • dalších investičních nástroje, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce,
   

v úhrnné hodnotě 10 000 EUR a vyšší a předložit je celnímu úřadu ke kontrole. Za právnické osoby podává hlášení fyzická osoba, která tyto věci skutečně převáží.
 

Tato pravidla se vztahují i na zasílání zboží. Povinnost podat hlášení a předložit zásilku ke kontrole má osoba odesílající takové zboží z ČR mimo EU nebo přijímající takové zboží.

 

Limit
 

K překročení limitu může dojít buď jednorázově nebo kumulovaně za 12 po sobě jdoucích měsíců. V případě překročení limitu 10 000 EUR a výše za 12 po sobě jdoucích měsíců vzniká oznamovací povinnost již v době, kdy je osobě známo, že stanovené hranice bude dosaženo.

Pro přepočet jiné měny na euro se použije po celý kalendářní měsíc kurz vyhlášený ČNB, platný předposlední středu předchozího kalendářního měsíce. U cenných papírů se hodnotou rozumí jejich aktuální tržní cena, případně cena stanovená podle kurzů na oficiálních trzích.

 

Oznámení
 

Oznámení se podává na společném ohlašovacím formuláři Evropské unie. Osoba, která oznámení podává, odpovídá za správnost a úplnost v něm vyplněných údajů. Na neplnění oznamovací povinnosti se pohlíží jako na přestupek, za který může být uložena pokuta do 10 000 000 Kč. Celní úřad může také při porušení povinností souvisejících s dovozem a vývozem či zasíláním platebních prostředků, zlatých slitků a mincí nad 10 000 EUR zajistit věci, kterých se porušení povinnosti nebo podezření týká.

DIGITALIZACE NOTÁŘSKÉ ČINNOSTI V PRÁVU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
17.09.2021
_jbm1376.jpg

Dne 01.09.2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kterou jsou značně zjednodušeny některé postupy v rámci právního jednání obchodních společností.

Novela uvádí, že v případě, kdy je (notářský) zápis o právním jednání podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, může být sepsán i v elektronické podobě. Ověření se týká zejména rozhodnutí orgánů právnické osoby. V praxi takový postup znamená, že např. při sepsání zakladatelské listiny, změně stanov společnosti či zápisu společnosti do obchodního rejstříku, lze využít elektronických prostředků. U notáře může nově dojít k ověření identity účastníků a zjištění obsahu projevu vůle za pomoci videokonference, se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci osob.

Tato nová úprava částečně vychází z implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti již připravilo komplexní návrh zákona, kterým dojde k dalším změnám v české právní úpravě, lze očekávat, že postupy týkající se právního jednání obchodních společností budou směřovat i nadále k větší míře digitalizace.

PRODLOUŽENÍ PROMINUTÍ DPH PŘI DODÁNÍ RESPIRÁTORŮ
01.09.2021
respirátor.webp

Na základě Rozhodnutí ministryně financí ze dne 24. 08. 2021 dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů, a to včetně respirátorů pořízených z jiných členských států či z dovozu. Daň se při pořízení respirátorů vč. příslušenství promíjí, pokud zdanitelné plnění za nákup takového zboží nastalo v období od 01. 09. 2021 do 31. 10. 2021, přičemž původní Rozhodnutí počítalo s osvobozením pouze do 31. 08. 2021.

Osvobodit lze zejména:
 

 • Filtrační polomasky a respirátory kategorie III dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425, pokud splňují parametry třídy ochrany alespoň FFP 2 či vyšší

 • Respirátory jakožto osobní ochranný prostředek či zdravotnický prostředek rizikové třídy I dle směrnice Rady 93/42/EHS

 • Filtry a jiné příslušenství k filtračním maskám a respirátorům

 

Osvobození nelze použít v případě nákupu respirátorů s výdechovým ventilem, zdravotnických obličejových masek či roušek.

PLÁNOVANÉ ZMĚNY ZÁKONA Č. 586/1992 Sb., ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ
26.08.2021
_jbm4694.jpg

K 1.1.2022 nabývá účinnosti  novela zákona č. 586/1992 Sb., Zákona o dani z příjmu, která přináší následující změny.

 

Zvýšení slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
 

Novelizací dojde ke zvýšení slevy na poplatníka, a to ze současných 27 840 Kč na 30 840 Kč. V měsíčním zúčtování se jedná o zvýšení ze současných 2 320 Kč na 2 570 Kč.

 

Sleva za zastavenou exekuci
 

Nová pravidla umožňují snížení daně z příjmů fyzických i právnických osob o slevu za zastavenou exekuci. Týká se drobných exekucí v částce do 1 500 Kč bez příslušenství, které probíhaly alespoň po dobu 3 let před 1.1.2022, během kterých nebyla pohledávka vymožena, a to ani zčásti.

 

Změny souvisí s novelizací exekučního řádu. U exekucí, které trvají tři roky a déle a nepřevyšují hodnotu 1 500 Kč, budou věřitelé během prvních měsíců účinnosti zákona vyzváni ke složení zálohy na náklady exekuce, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Pokud věřitel zálohu, která slouží k pokračování ve vymáhání exekuce neuhradí ve stanovené lhůtě, pak bude taková exekuce zastavena.

 

Věřiteli za takto zastavenou exekuci náleží náhrada ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství, která je poskytována ve formě slevy na dani z příjmu. Nárok na uplatnění slevy mají fyzické i právnické osoby a prokazuje se příslušným usnesením o zastavení exekuce.

 
 
 
 
logo_ecovis_facta_small_edited.png