AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

 
DPH A CLO PŘI DOVOZU ZBOŽÍ ZA TŘETÍCH ZEMÍ, ZMĚNY OD ČERVENCE 2021
22.07.2021
_jbm1352_edited.jpg

V souvislosti s harmonizací nové legislativy v rámci EU ohledně nastavení cla a DPH mělo dojít od 01. 07. 2021 k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. V rámci této novely dojde ke zrušení osvobození od DPH při dovozu zásilek nepřesahující hodnotu 22 EUR ze třetích zemí. Vzhledem k tomu, že novela zákona o DPH ještě nenabyla účinnosti, osvobození od DPH u zásilek v hodnotě do 22 EUR je stále účinné.

DPH při dovozu zboží ze třetích zemí

Po nabytí účinnosti novely zákona č. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, již nebude platit žádný limit pro osvobození od DPH pro zásilky obchodní povahy. V současné době jsou, při splnění dalších podmínek, stále platné následující limity:
 

 • Zásilky nepřesahující 22 EUR - Osvobozeno

 • Zásilky v hodnotě nad 22 EUR – Povinnost zaplatit DPH

 

V případě, že je dodavatel zboží či provozovatel digitální platformy (např. e-shopu) zaregistrován v dovozním režimu IOSS, v rámci něhož uplatňuje DPH na zásilky nepřesahující 22 EUR u nás osvobozené, pak opravu, resp. snížení daně provede dodavatel. Kupující má o opravu výše daně a vrácení částky DPH dodavatele požádat, ten však jeho žádosti vyhovět nemusí.

 

Clo při dovozu ze třetích zemí od 01. 07. 2021

Při dovozu zboží ze třetích zemí je nově zavedena povinnost podávat celní prohlášení i pro fyzické osoby – nepodnikatele. Pravidla jsou, v závislosti na hodnotě zásilky, nastavena způsobem:
 

 • Zásilky nepřesahující 22 EUR, doručované expresní zasilatelskou službou - celní prohlášení podává zasilatelská služba

 • Zásilky nepřesahující 22 EUR, doručované poštovním operátorem – celní prohlášení není povinné do 30. 09. 2021 nebo do nabytí účinnosti novely zákona (dle toho, co nastane dříve)

 • Zásilky nepřesahující 22 EUR, doručované poštovním operátorem, dodavatel prodává v režimu IOSS – podání celního prohlášení je povinné i pro zásilky do 22 EUR

 • Zásilky v hodnotě 22 EUR – 150 EUR – celní prohlášení se podává vždy, bez ohledu na přepravce

 • Zásilka v hodnotě nad 150 EUR – probíhá standardní celní řízení

 

Zvláštní nastavení cla a DPH se týká zásilek neobchodní povahy, tedy darů. Dary jsou od DPH osvobozeny v hodnotě do 45 EUR, celní řízení probíhá vždy, a to prostřednictvím expresní zasilatelské služby či poštovního operátora.

DALŠÍ PRODLOUŽENÍ PROMINUTÍ DPH PŘI DODÁNÍ RESPIRÁTORŮ
12.07.2021
respi.jpg

Na základě Rozhodnutí ministryně financí ze dne 28. 06. 2021 dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů, a to včetně respirátorů pořízených z jiných členských států či z dovozu.

Prodloužení osvobození respirátorů vč. příslušenství se vztahuje na případy, kdy zdanitelné plnění za nákup takového zboží nastalo v období od 01. 07. 2021 do 31. 08. 2021 (původní rozhodnutí osvobozovalo nákup respirátorů za období od 14.4.2021 do 03.06.2021, na něj navazovalo prodloužení rozhodnutí pro období 04.06.2021 do 30.06.2021).

Osvobodit lze zejména:​

 

 • filtrační polomasky a respirátory kategorie III dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425, pokud splňují parametry třídy ochrany alespoň FFP 2 či vyšší,

 • respirátory jakožto osobní ochranný prostředek či zdravotnický prostředek rizikové třídy I dle směrnice Rady 93/42/EHS,

 • filtry a jiné příslušenství k filtračním maskám a respirátorům.

 

Osvobození nelze použít v případě nákupu respirátorů s výdechovým ventilem, zdravotnických obličejových masek či roušek.

STANOVENÍ NOVÉ VÝŠE PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ MZDY PRO VÝPOČET NĚKTERÝCH TYPŮ DÁVEK A PRO ÚČELY ŽIVOTNÍHO A EXISTENČNÍHO MINIMA PRO OSVČ
18.06.2021
Účetní

Dne 24. května 2021 bylo vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí Sdělení, které upravuje výši vyměřovacích základů pro některé typy státní sociální podpory. Sdělení se týká dávek, které jsou poskytované v závislosti na výši příjmů – přídavků na dítě, příspěvků na bydlení či porodného.

Jako příjem rozhodný pro přiznání dávky u osob samostatně výdělečně činných, které mají tuto činnost jako hlavní, je vždy částka minimálně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Pokud však osoba vykonávala samostatně výdělečnou činnost jakožto hlavní činnost v loňském roce poprvé, náleží jí částka odpovídající minimálně 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Oproti loňskému roku došlo ke zvýšení takto určeného základu, a to z 15 900 Kč na 17 800 Kč v případě    50 % měsíční průměrné mzdy, respektive z částky 7 900 Kč na 8 900 Kč v případě 25 % měsíční průměrné mzdy.

Sdělení upravuje také částky, které stanovují, zda osoba samostatně výdělečně činná dosahuje částky životního nebo existenčního minima. Za započitatelný příjem je u osoby samostatně výdělečně činné minimálně částka ve výši 50 % měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Má se za to, že tato částka tvoří minimální příjem osoby, a to v období od 1. července roku, kdy byla výše mzdy vyhlášena, do 30. června následujícího roku. Takto stanovená hranice však platí pouze pro osoby samostatně výdělečně činné, které mají uvedenou činnost jako hlavní a vykonávají ji soustavně.

ÚPRAVA PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ „VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY NEUVEDENÉ V PŘÍLOZE 1 AŽ 3“ DLE NOVÉHO USNESENÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU
14.06.2021
Soudce a kladívko

Nejvyšší soud v Brně vydal dne 12. 05. 2021 pod spisovou značkou 27 Cdo 3549/2020 přelomové usnesení, které se týká nedostatečnosti vymezení volné živnosti ve stanovách společností a v obchodním rejstříku – konkrétně u činnosti podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Nejvyšší soud ve svém usnesení konkrétně uvádí: „Ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání akciové společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem.“.

Dále uvádí, že není možné dovodit předmět podnikání dle přílohy č. 4 živnostenského zákona. Je to z důvodu, že příloha obsahuje 80 oborů, které spadají do volné živnosti, a není zřejmé, v jakém oboru firma skutečně podniká. Je tedy nutné uvádět přímo konkrétní obor činnosti, tedy např. „Ubytovací služby“ či „Výroba strojů a zařízení“.

V praxi tento výklad znamená, že pokud mají společnosti ve svých stanovách či společenské smlouvě uveden jako předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a je-li takový zápis následně uveřejněn ve veřejném rejstříku, pak odporuje § 25 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících a je třeba zjednat nápravu.

Společnost by v ideálním případě měla změnu v obchodním rejstříku aktivně provést sama. Pokud společnost změnu neprovede sama, bude na nesoulad upozorněna rejstříkovým soudem prostřednictvím výzvy ke zjednání nápravy. Pokud společnost neupraví údaje ve stanovené lhůtě – obvykle v rozmezí 15 až 30 dnů – může soud rozhodnout o uložení pokuty, případně může rozhodnout o jejím zrušení s likvidací a to i bez návrhu.

 

Se správným postupem při změně údajů Vám rádi pomůžeme.

 

Pro více informací kontaktujte Lenku Černou na tel. +420 725 173 080 či emailem: lenka.cerna@ecovis.cz.

PRODLOUŽENÍ PROMINUTÍ DPH PŘI DODÁNÍ RESPIRÁTORŮ
09.06.2021
respirátor.webp

Na základě Rozhodnutí ministryně financí ze dne 01. 06. 2021 dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů, a to včetně respirátorů pořízených z jiných členských států či z dovozu. Prodloužení osvobození respirátorů vč. příslušenství se vztahuje na případy, že zdanitelné plnění za nákup takového zboží nastalo v období od 04. 06. 2021 do 30. 06. 2021 (původní rozhodnutí osvobozovalo nákup respirátorů za období od 14.4.2021 do 03.06.2021).

Osvobodit lze zejména:

 • Filtrační polomasky a respirátory kategorie III dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425, pokud splňují parametry třídy ochrany alespoň FFP 2 či vyšší

 • Respirátory jakožto osobní ochranný prostředek či zdravotnický prostředek rizikové třídy I dle směrnice Rady 93/42/EHS

 • Filtry a jiné příslušenství k filtračním maskám a respirátorům

 

Osvobození nelze použít v případě nákupu respirátorů s výdechovým ventilem, zdravotnických obličejových masek či roušek.

ZPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE GFŘ KE STRAVENKOVÉMU PAUŠÁLU
01.06.2021
_jbm9300.jpg

Finanční správa vydala vyjádření k nejasnostem ohledně výkladu zákona č. 609/2020 Sb., který od 01. 01. 2021 umožňuje zaměstnavatelům čerpat daňové zvýhodnění na poskytnutý peněžitý příspěvek na stravování, tzv. stravenkový paušál.

Z pohledu zaměstnance je peněžitý příspěvek na stravování dle § 6 odst. 9 písm. b) zákona 586/1992 Sb. (zákon o dani z příjmu) příjmem ze závislé činnosti od daně osvobozený. Osvobodit však lze pouze peněžitý příspěvek do výše 70% horní hranice stravného, tedy do částky 75,60 Kč za jednu směnu. V případě, pokud je tento příspěvek vyšší, vstupuje částka vyplacená nad limit do hrubé mzdy zaměstnance a podléhá zdanění (na rozdíl od klasických stravenek, kde není stanoven maximální limit).

Z pohledu zaměstnavatele je podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. zákona 586/1992 Sb. daňově uznatelným nákladem peněžitý příspěvek do výše maximálně 70% horní hranice stravného. Rozdíl oproti klasickým stravenkám je pak takový, že i částka vyplacená nad tento limit je klasifikována jako daňově uznatelný náklad, ovšem ve formě mzdových nákladů podléhajících zdanění.

 

Generální finanční ředitelství zpřesnilo informace pro osvobození od daně u těchto případů:

 • Stravenkový paušál u dohody o provedení práce – Zaměstnanec, který pracuje na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti má nárok na osvobození od daně u peněžitého příspěvku na stravování za podmínky, pokud mu byly zaměstnavatelem stanoveny směny-tedy rozvrhnutí pravidelné pracovní doby v rámci týdne, a to v minimální délce 3 hodin.

 

 • Stravenkový paušál v případě „home office“ – pro osvobození od daně jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele při práci z domova, tedy v režimu tzv. „home office“ platí podmínka, že místo bydliště musí být stanoveno v pracovní smlouvě zároveň jako pracoviště, a také je nezbytné vést evidenci pracovní doby tak, aby bylo zřejmé, že v rámci jedné směny byly odpracovány alespoň 3 hodiny.

 

 • Stravenkový paušál pro jednatele pracující na smlouvu o výkonu funkce – podle § 6 odst. 1 písm. c) je příjem za výkon funkce jednatele považován za příjem ze závislé činnosti. Pokud bude mít jednatel rozvrhnutou pracovní dobu na směny, přičemž jedna směna bude v délce trvání alespoň 3 hodin, lze příspěvek osvobodit.

 

 • Stravenkový paušál pro uvolněné zastupitele – zastupitelstvo obce má právo rozhodnout o výši příspěvku poskytovaného členům zastupitelstva, a určit tak podmínky „odpracované“ doby nutné pro získání příspěvku. Tato doba musí být shodná s podmínkami poskytování příspěvku zaměstnancům obce či upravena vnitřním předpisem.

 

 • Kumulace více forem podpory stravování – zaměstnavatel může zvolit peněžitý i nepeněžitý příspěvek pro různé zaměstnance, nicméně každý ze zaměstnanců může současně využívat jen jednu z těchto forem.

AKTUALIZACE PODMÍNEK PRO OSVOBOZENÍ OD CLA A DPH U DOVOZU ZBOŽÍ PRO ÚČELY PANDEMIE - PRODLOUŽENO DO 31. 12. 2021
24.05.2021
JBM7719-Copy-e1534781102819_edited.jpg

Rozhodnutím komise EU č. 2021/660 dochází k prodloužení doby pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží, které je nezbytně nutné ke zmírnění následků onemocnění COVID-19. Původní znění počítalo s platností pouze do 30. 04. 2021.

Od cla a zároveň DPH může být osvobozeno zboží, které je dováženo ze třetí země:

 • Státním subjektem, charitativní nebo dobročinnou organizací

 • Záchrannými jednotkami

 • Soukromou osobou, pokud obchod probíhá výhradně mezi soukromými osobami, tj. pro zásilky zboží neobchodní povahy, do limitu 45 EUR (hodnota zásilky)

 • Soukromou či podnikající osobou, pokud se jedná o zboží nepatrné hodnoty, tj. do 22 EUR (platné pouze do novelizace zákona o DPH, který je předpokládán na 01. 07. 2021)
   

Státní subjekt, charitativní či dobročinná organizace může zboží osvobodit od cla a současně DPH za podmínky, kdy je zboží dodáváno zdarma obětem pandemie – např. zdarma poskytnuté roušky občanům nebo v případě poskytnutí zboží jakožto daru v rámci mezinárodních vztahů.
 

U zboží, které je dováženo záchrannými složkami platí podmínka, že zboží je určeno k uspokojování potřeb po dobu záchranných prací. Osvobození se týká např. ochranných pomůcek, přístrojů či jiného lékařského vybavení v rámci boje proti pandemii SARS-CoV-2, přičemž nezáleží, zda bylo zboží pořízeno za úplatu či nikoliv.
 

Pro zboží neobchodní povahy platí podmínka, že jak odesílatel, tak příjemce zboží jsou soukromými osobami a zároveň hodnota zásilky nepřesáhne 45 EUR.
 

Soukromá či podnikající osoba, která dováží zboží nepatrné hodnoty, má nárok na osvobození tehdy, pokud zboží nepřesáhne hodnotu 22 EUR. Chystanou novelizací zákona o DPH, která by měla nabýt účinnosti pravděpodobně na počátku července tohoto roku, bude tento bod zrušen.
 

 Vývoj současného legislativního procesu i nadále sledujeme.

PRODLOUŽENÍ KOMPENZAČNÍHO BONUSU A PROGRAMU ANTIVIRUS
13.05.2021
download-jpeg-2883788-23.jpg

Dne 07. 05. 2021 došlo nařízením vlády č. 188/2021 Sb. k prodloužení, respektive ke stanovení dalšího období, za které lze žádat o kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. Nové bonusové období je stanoveno na dobu od 1. do 31. května 2021.

Žadatel musí splnit podmínku převažujícího příjmu z omezené činnosti. To znamená, že v rozhodném období tvořily příjmy z omezené činnosti více než 50% podíl na celkových příjmech, přičemž rozhodné období je stanoveno od 1. června 2020 do 30. září 2020.

Další povinností subjektu je prokázat, že došlo k významnému dotčení činnosti, tedy k poklesu příjmů v čase o více než 50 %. V květnovém bonusovém období budou srovnány příjmy z dubna 2021 s průměrem příjmů ze srovnávacího období (standardně lze zvolit období od února 2019 do dubna 2019 nebo od února 2020 do dubna 2020). O kompenzační bonus za květen je možné žádat od 07.05.2021 do 02.08.2021.

Bonusové období     -  >     Příjmy z dubna 2021         -  >          V Rozhodném období            -  >         Žadatel má                                       

Květen 2021                            (Srovnávané období)                        (1.6.2020 - 1.9.2021) tvořily                nárok na

                                                      jsou nižší o více 50%                       příjmy z omezené                                  Kompenzační                     

                                                     oproti průměru ze                             činnosti více než 50 %                         bonus                        

                                                     Srovnávacího období                       podíl na celkových                                       

                                                     (t.j. 3 měsíční průměr)                      příjmech                               

   

Zároveň dne 19. 04. 2021 na základě vládního usnesení č. 392/2021 Sb., došlo k prodloužení programu Antivirus, a to do 31. 05. 2021. V Programu Antivirus A jsou kompenzovány náklady zaměstnavatelů, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa nebo jejichž provoz byl v důsledku krizových či mimořádných opatření omezen. Program Antivirus A Plus je pak určen výhradně pro zaměstnavatele, jejichž provoz byl nuceně uzavřen či omezen mimořádnými opatřeními. 

V Programu Antivirus B mohou o příspěvek žádat zaměstnavatelé, kteří vyplácejí mzdy z důvodu překážek na straně zaměstnavatele dle § 207 až § 209 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). Do výdajů se započítávají i výdaje na pojistné, které bylo z této náhrady mzdy odvedeno.

O příspěvky v Programech Antivirus A, A Plus a B je možné žádat do 30. 06. 2021.

PROMINUTÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ, PRODLOUŽENÍ „IZOLAČKY"
06.05.2021
snimek-obrazovky-2020-03-23-v-16-16-06.p

Prominutí části daně z příjmu u majetku pro odborné vzdělávání

Rozhodnutím ministryně financí ze dne 27. 04. 2021 dochází k prominutí části daně z příjmů. Prominutí se vztahuje na porušení podmínky nároku na odpočet podle § 34g zákona 586/1992 Sb. (zákon o daních z příjmu). Stávající právní úprava klade jako podmínku nároku na odpočet použití majetku ve třech po sobě následujících zdaňovacích obdobích, spolu s procentuálním využitím k odbornému vzdělávání. Při porušení podmínky má subjekt povinnost o již odpočtenou částku zvýšit základ daně.

V souvislosti s opatřeními způsobenými šířením koronaviru došlo v roce 2020 a 2021 ke znemožnění prezenční školské výuky a také praktické výuky na pracovištích. Subjekty tedy, bez vlastního zavinění, nemohou prokázat využití majetku v rozsahu, jaký stanovuje § 34g zákona 586/1992 Sb.

Prominutí tedy spočívá v tom, že subjekt zvýšení základu daně neuvede ve svém daňovém přiznání. Daň bude vypočtena tak, jako by k porušení podmínek a tím pádem k povinnosti zvýšit základ daně, vůbec nedošlo. Podmínkou však je, že předmětný majetek bude pro odborné vzdělávání použit v následujících zdaňovacích obdobích, v souhrnu tedy ve třech zdaňovacích obdobích.

Nárok na prominutí je v případě, kdy subjekt vykazuje kladnou daň a zároveň správci daně oznámí, že má na prominutí nárok. Pokud subjekt daňové přiznání se zvýšením základu daně z důvodu porušení podmínek pro odpočet již podal, má možnost podat dodatečné daňové přiznání s úpravou.

Izolačka

Další novinka se týká mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě – tzv. „Izolačky“. Podpora je určena zaměstnanci, jemuž byla po 28. únoru nařízena karanténa nebo izolace. Maximální částka podpory činí 370 Kč za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 dnů karantény. Jedná se o prodloužení doby, po kterou lze příspěvek nárokovat, a to až do 30. června.

 
 
 
 
logo_ecovis_facta_small_edited.png