AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA ECOVIS 

 
PRODLOUŽENÍ KOMPENZAČNÍHO BONUSU A PROGRAMU ANTIVIRUS
13.05.2021
download-jpeg-2883788-23.jpg

Dne 07. 05. 2021 došlo nařízením vlády č. 188/2021 Sb. k prodloužení, respektive ke stanovení dalšího období, za které lze žádat o kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. Nové bonusové období je stanoveno na dobu od 1. do 31. května 2021.

Žadatel musí splnit podmínku převažujícího příjmu z omezené činnosti. To znamená, že v rozhodném období tvořily příjmy z omezené činnosti více než 50% podíl na celkových příjmech, přičemž rozhodné období je stanoveno od 1. června 2020 do 30. září 2020.

Další povinností subjektu je prokázat, že došlo k významnému dotčení činnosti, tedy k poklesu příjmů v čase o více než 50 %. V květnovém bonusovém období budou srovnány příjmy z dubna 2021 s průměrem příjmů ze srovnávacího období (standardně lze zvolit období od února 2019 do dubna 2019 nebo od února 2020 do dubna 2020). O kompenzační bonus za květen je možné žádat od 07.05.2021 do 02.08.2021.

Bonusové období     -  >     Příjmy z dubna 2021         -  >          V Rozhodném období            -  >         Žadatel má                                       

Květen 2021                            (Srovnávané období)                        (1.6.2020 - 1.9.2021) tvořily                nárok na

                                                      jsou nižší o více 50%                       příjmy z omezené                                  Kompenzační                     

                                                     oproti průměru ze                             činnosti více než 50 %                         bonus                        

                                                     Srovnávacího období                       podíl na celkových                                       

                                                     (t.j. 3 měsíční průměr)                      příjmech                               

   

Zároveň dne 19. 04. 2021 na základě vládního usnesení č. 392/2021 Sb., došlo k prodloužení programu Antivirus, a to do 31. 05. 2021. V Programu Antivirus A jsou kompenzovány náklady zaměstnavatelů, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa nebo jejichž provoz byl v důsledku krizových či mimořádných opatření omezen. Program Antivirus A Plus je pak určen výhradně pro zaměstnavatele, jejichž provoz byl nuceně uzavřen či omezen mimořádnými opatřeními. 

V Programu Antivirus B mohou o příspěvek žádat zaměstnavatelé, kteří vyplácejí mzdy z důvodu překážek na straně zaměstnavatele dle § 207 až § 209 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). Do výdajů se započítávají i výdaje na pojistné, které bylo z této náhrady mzdy odvedeno.

O příspěvky v Programech Antivirus A, A Plus a B je možné žádat do 30. 06. 2021.

PROMINUTÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ, PRODLOUŽENÍ „IZOLAČKY"
06.05.2021
snimek-obrazovky-2020-03-23-v-16-16-06.p

Prominutí části daně z příjmu u majetku pro odborné vzdělávání

Rozhodnutím ministryně financí ze dne 27. 04. 2021 dochází k prominutí části daně z příjmů. Prominutí se vztahuje na porušení podmínky nároku na odpočet podle § 34g zákona 586/1992 Sb. (zákon o daních z příjmu). Stávající právní úprava klade jako podmínku nároku na odpočet použití majetku ve třech po sobě následujících zdaňovacích obdobích, spolu s procentuálním využitím k odbornému vzdělávání. Při porušení podmínky má subjekt povinnost o již odpočtenou částku zvýšit základ daně.

V souvislosti s opatřeními způsobenými šířením koronaviru došlo v roce 2020 a 2021 ke znemožnění prezenční školské výuky a také praktické výuky na pracovištích. Subjekty tedy, bez vlastního zavinění, nemohou prokázat využití majetku v rozsahu, jaký stanovuje § 34g zákona 586/1992 Sb.

Prominutí tedy spočívá v tom, že subjekt zvýšení základu daně neuvede ve svém daňovém přiznání. Daň bude vypočtena tak, jako by k porušení podmínek a tím pádem k povinnosti zvýšit základ daně, vůbec nedošlo. Podmínkou však je, že předmětný majetek bude pro odborné vzdělávání použit v následujících zdaňovacích obdobích, v souhrnu tedy ve třech zdaňovacích obdobích.

Nárok na prominutí je v případě, kdy subjekt vykazuje kladnou daň a zároveň správci daně oznámí, že má na prominutí nárok. Pokud subjekt daňové přiznání se zvýšením základu daně z důvodu porušení podmínek pro odpočet již podal, má možnost podat dodatečné daňové přiznání s úpravou.

Izolačka

Další novinka se týká mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě – tzv. „Izolačky“. Podpora je určena zaměstnanci, jemuž byla po 28. únoru nařízena karanténa nebo izolace. Maximální částka podpory činí 370 Kč za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 dnů karantény. Jedná se o prodloužení doby, po kterou lze příspěvek nárokovat, a to až do 30. června.

DUBNOVÉ ZMĚNY V OŠETŘOVNÉM
04.05.2021
Office-7[1].jpg

V průběhu měsíce dubna došlo k nabytí účinnosti zákona č. 173/2021 Sb., a dále zákona č. 183/2021 Sb., které mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Nárok na ošetřovné vzniká zaměstnanci z důvodu péče o dítě mladší 10 let nejen při uzavření školského zařízení, ale také v situaci, kdy nemůže navštěvovat školské či obdobné zařízení, v jehož je denní nebo týdenní péči, z důvodu nařízené karantény. O ošetřovné mohou žádat také zaměstnanci, kteří pracují na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Nově může zaměstnanec žádat o ošetřovné na dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádných opatření při epidemii. Zaměstnanec musí žít s takovým dítětem v domácnosti a zároveň není rodičem dítěte. Potvrzení o uzavření zařízení dokládá zaměstnanec čestným prohlášením, zároveň musí doložit potvrzení ze školského zařízení o tom, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž tuto skutečnost je škola na žádost zaměstnance povinna potvrdit.

V rámci novely došlo zároveň k úpravě výše vyměřovacího základu pro – ošetřovné – zvýšení ze 70% na 80% denního vyměřovacího základu a to se zpětnou účinností k 1.3.2021. Ošetřovné, které bylo za dny v období od 1. 3. 2021 do 23. 4. 2021 již vyplaceno v nižší výši, než 80% denního vyměřovacího základu, bude bez žádosti dorovnáno právě do této výše.

Poslední novinkou je vznik nároku na ošetřovné pro členy rodiny. O dítě do 10 let věku při uzavření školského zařízení či v případě nařízené karantény může pečovat příbuzný v přímé či vedlejší linii. Tuto skutečnost postačí doložit čestným prohlášením.

NOVELA ZÁKONA O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
26.04. 2021
29.jpg

Dne 1. června 2021 nabývá účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Novela přináší upravenou definici osoby skutečného majitele, ukládá přísné sankce při porušení povinnosti zápisu do evidence, stanovuje detailnější pravidla pro zápis skutečného majitele a částečně rejstřík zpřístupňuje veřejnosti.

Kdo je skutečný majitel

Skutečným majitelem obchodní korporace je dle zákona každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem v obchodní korporaci. Pokud takovou osobu v korporaci nelze určit, je za skutečného majitele považována každá osoba v jejím vrcholném vedení.

V rámci novely dochází ke změně v osobě skutečného majitele u společností, které nemají skutečného majitele. Typicky jsou to společnosti obchodovatelné na burze, případně společnosti, jejichž mateřská společnost je obchodovatelná na burze. Tyto společnosti budou muset svůj zápis upravit. Česká společnost má nyní v evidenci správně zapsané členy svého statutárního orgánu. Od 1. června bude muset do evidence místo nich zapsat členy statutárního orgánu zahraniční mateřské společnosti.

Lhůty pro zápis údajů do evidence

Obchodní korporace, které vznikly před 1. lednem 2018 a zapsaly skutečného majitele do 1. ledna 2019, nebo vznikly od 1. ledna 2018 a zapsaly skutečného majitele do 15 dnů od vzniku, mají pro úpravu údajů evidenci ochranou lhůt 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona. Tedy tyto osoby mohou údaje změnit či upravit ve lhůtě do 30. listopadu 2021. Obchodní korporace, které dosud neprovedly zápis do evidence, nebo jej provedly po výše uvedených lhůtách musí zápis či kontrolu údajů splnit bez zbytečného odkladu po 1. červnu 2021. V případě právnických osob, které dosud neměly povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů (nadace, spolky, obecně prospěšné společnosti apod.) platí ochranná lhůta 6 měsíců i na prvozápis, tedy tyto osoby musí své povinnost splnit nejpozději do 30.listopadu 2021.

 

Sankce za nesplnění povinností dle zákona o evidenci skutečných majitelů

Obchodním korporacím, které včas nezajistí zápis údajů do evidence skutečných majitelů a osobám, které neposkytly evidující osobě součinnost při určení a zápisu skutečného majitele, může být dle zákona uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Pokud obchodní korporace nemá zapsaného skutečného majitele, nesmí vyplatit podíl na zisku skutečnému majiteli, ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání se stejným skutečným majitelem. Nezapsaný skutečný majitel nesmí vykonávat hlasovací práva při rozhodování na valné hromadě.

 

Povinnost daňových poradců ve vztahu k Evidenci skutečného majitele

S účinností novely od 1.6.2021 mají povinné osoby (mezi ně patří daňoví poradci, ale i účetní) mimo kontroly údajů v evidenci skutečných majitelů povinnost oznamovat zjištěné nesrovnalosti v evidenci. V první řadě má daňový poradce povinnost upozornit klienta na zjištěné nesrovnalosti. Pokud klient nesrovnalost nevyvrátí ani neodstraní, je daňový poradce povinen nahlásit nesrovnalost soudu. Obdobně má povinná osoba povinnost oznámit soudu i skutečnost, kdy společnost nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného skutečného vlastníka.

Za nesrovnalost je považována situace, kdy údaje v evidenci neodpovídají skutečnému stavu nebo společnost v evidenci nemá zapsané žádné údaje o skutečných majitelích. Daňoví poradci mají povinnost upozorňovat a oznamovat i sebemenší nesrovnalosti, nesplnění těchto povinností může být ze strany státních orgánů sankciováno.

PROMINUTÍ DPH PŘI DODÁNÍ RESPIRÁTORŮ, TESTŮ A OČKOVACÍCH LÁTEK ZE ZAHRANIČÍ 
21.04. 2021
obráz.jpg

Dne 13. 4. 2021 bylo ve Finančním zpravodaji zveřejněno Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události. V tomto Rozhodnutí ministryně financí promíjí daň z přidané hodnoty při dodání níže uvedeného zboží z jiného členského státu EU nebo ze třetích zemí.

V minulosti ministryně financí vydala rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty, které se vztahovalo jen na tuzemská dodání vybraného zboží (respirátory, filtrační polomasky a další, viz níže).

 

Daň se promíjí v období od 14. 4. 2021 do 3. 6. 2021 u tohoto zboží:

  • filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, patří mezi osobní ochranné prostředky a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost,

  • respirátory (bez výdechového ventilu), pokud jsou určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí

  • filtry a jiné příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům dle výše uvedených bodů

Dále se daň promíjí v období od 14. 4. 2021 do 31. 12. 2022 u následujícího zboží:

  • diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na onemocnění COVID-19

  • očkovací látky proti onemocnění COVID-19, které jsou schválené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady

NOVÉ COVID PROGRAMY 
08.04. 2021
_jbm1376.jpg

Na přelomu měsíce března a dubna byly vyhlášeny nové programy pro podporu společností a podnikatelů zasažených koronavirovou pandemií. Jedná se o programy COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Oba programy jsou si navzájem alternativou, dotčené osoby si tedy mohou vybrat ten, který je pro ně výhodnější, nicméně nelze žádat o obě kompenzace současně. Kromě těchto nových kompenzací, které nahradí dosavadní specifické programy, dále pokračuje program Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

COVID - 2021

Program je určen společnostem a podnikatelům, kterým bylo omezeno podnikání kvůli opatřením vyhlášeným v rámci boje s pandemií. O tuto kompenzaci mohou žádat dotčené osoby ze všech oborů, tak jako v předchozích jednotlivých programech. Za uznatelné náklady pro kompenzaci se považují náklady vzniklé od února 2020 do 31. března 2021. Podmínkou je pokles tržeb za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Srovnávané období je období od 1. ledna do 31. března 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020.

O podporu může žádat podnikatel – fyzická nebo právnická osoba zřízená podle soukromého práva nebo příspěvková organizace, která vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a má alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE).

Maximální částka podpory je 500 Kč na den na zaměstnance v pracovním poměru po dobu omezení provozu firem. Pokud měl žadatel méně než 3 zaměstnance, je podpora stanovena na 1.500,- Kč na den. Na jednoho příjemce bude možné poskytnout maximálně 1,8 milionu EUR.

Za rozhodné období, k němuž se vztahuje výpočet výše podpory dle Výzvy a za které je možné o podporu žádat, se považuje období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021. V případě, že žadatel čerpal podporu COVID – Ubytování II, je z důvodu zamezení souběhu podpory rozhodné období stanoveno na 23. leden 2021 – 31. březen 2021.

Příjem žádostí bude spuštěn 12. dubna 2021 v 9:00 a trvat by měl do 31. května 2021 do 16:00.

Žádosti se podávají prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.. Pro přístup do portálu si žadatel musí zařídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. e-identitu. Pokud se žadatel do systému registroval již v rámci předchozích programů vypisovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, nová registrace není nutná.

V ideálním případě není třeba dokládat žádný dokument a bude stačit vyplněná žádost obsahující čestné prohlášení, které je součástí žádosti. Pokud nepodává žádost osoba oprávněná jednat za společnost, dokládat bude elektronicky podepsanou (nebo ověřenou) plnou moc. Doložit bude třeba také případ, kdy uváděný zaměstnanec nebude ověřen automatickou kontrolou, že byl k rozhodnému datu přihlášen k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). V takovém případě má žadatel možnost doložit, že zaměstnanec nahlášen byl, jen v seznamu ČSSZ k danému datu ještě nebyl evidován.

 

COVID – Nepokryté náklady

Tento program slouží jako pomoc společnostem a podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Program mohou využít všechny společnosti a podnikatelé bez ohledu na sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.

Oprávněným žadatelem je podnikatel (fyzická, nebo právnická osoba), vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Podmínkou pro získání podpory je pokles obratu firmy v rozhodném období minimálně o 50 %. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. V případě, že žadatel vznikl nebo zahájil provoz/činnost (resp. se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv 3 po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o dotace poskytnuté žadateli o podporu vypsané v bodě 3.1 Dočasného rámce, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na způsobilé výdaje.

Rozhodné období pro výpočet dotace je období od 1. ledna do 31. března 2021.

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.

Maximální částka podpory na žadatele je 40 milionů Kč.

Příjem žádostí bude probíhat od 19. dubna 2021 od 9:00 do 19. července 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Pokud se žadatel do systému registroval již v rámci předchozích programů vypisovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, nová registrace není nutná.

Žadatel o podporu musí doložit:

  • Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období oproti srovnatelnému období sestavený podle požadavků kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.

  • Výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnatelnému období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.

  • Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal, nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto, za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech vyjmenovaných v odstavci 3.1 Dočasného rámce a programů Antivirus A, B a A Plus či dalších dotací na způsobilé výdaje.

  • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy. Prohlášení je generováno z údajů v žádosti přímo v systému AIS MPO.

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ V RÁMCI EU SE MĚNÍ NA PRODEJ ZBOŽÍ NA DÁLKU - DPH ZMĚNY OD 1.7.2021
06.04. 2021
Worker Zvedací kartonová krabice

Zasíláním zboží se v současné době z hlediska DPH rozumí dodání zboží do jiného státu EU osobě, konečnému spotřebiteli, pro kterého toto pořízení zboží není předmětem DPH. Nejčastěji jde o případ zasílání zboží do jiného státu EU občanovi tohoto státu pro jeho soukromou spotřebu. S režimem zasílání zboží pracují nejčastěji e-shopy nebo zásilkové obchody. Uvedený režim je upraven v § 8 zákona o DPH.

Systém funguje tak, že pokud obchodník prodává zboží do jiného členského státu a nepřekročí hranici stanovenou tímto EU státem (každý stát si určuje limit individuálně), je zboží konečnému zákazníkovi prodáváno s českou DPH. Jakmile dojde k překročení daného limitu, má obchodník povinnost se v uvedeném státě zaregistrovat k DPH a prodávat své zboží s místní DPH. Každý obchodník má tedy povinnost sledovat hranici dodaného zboží do každého EU státu separátně.

 

Od 1. 7. 2021 dochází v oblasti zasílání zboží k významným změnám. Bude fungovat zcela nový systém. Nově bude zákon o DPH pracovat s pojmem „prodej zboží na dálku“ a tímto změny rozhodně nekončí.

 

V rámci celé EU bude nastaven jednotný limit – a to v částce 10 000 EUR. Nový systém bude spočívat v tom, že do hodnoty 10 000 EUR za rok bude zasílané zboží podléhat DPH státu, odkud bude zboží dodáváno. Nově nebude tedy nutné sledovat limity pro jednotlivé státy EU, ale bude se počítat limit jen jeden.

 

Pokud obchodník překročí daný limit, vznikne mu povinnost zaregistrovat se k DPH ve státě, kam zboží odesílá, případně bude moci využít tzv. režim jednoho správního místa. Tento režim již funguje pro poskytování elektronických služeb konečným spotřebitelům, známý jako MOSS („Mini One Stop Shop“). Nově se tedy MOSS rozšíří i o prodej zboží na dálku a stane se z něj OSS („One Stop Shop“). Hodnoty plnění (zboží prodaného na dálku a poskytnuté elektronické služby) se do limitu 10 000 EUR budou sčítat.

 

Obchodník, zaregistrovaný v systému OSS např. v ČR, bude mít pak povinnost odvádět DPH v sazbě států, do kterých bude zboží odesíláno, přičemž veškeré prodeje budou reportovány v ČR a DPH bude zde i odvedena. Následně pak dojde v rámci jednotlivých finančních správ států EU k redistribuci této vybrané DPH.

 

Nový systém znamená zjednodušení pro obchodníky, neboť ušetří obchodníkům povinnost registrace k DPH ve více státech EU.

 

Správce daně pro OSS nadále zůstává Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v Brně. U tohoto finančního úřadu se bude podávat přihláška do systému, DPH přiznání i platit daň. Přičemž daňové přiznání se bude nově podávat do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období (nyní do 20. dne). Daň se vyčíslí v EUR s přesností na dvě desetinná místa. Plátci budou mít povinnost podat případně i nulové přiznání.

 

Je-li pro Vás dané téma aktuální, neváhejte nás prosím kontaktovat. Rádi s Vámi zrevidujeme nastavení obchodního modelu.

 
 
 
 
logo_ecovis_facta_small_edited.png