© FACTA,s.r.o. 2019

Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

facta@facta.cz

tel.: 00420 / 725 173 080

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA FACTA

31.10.2019

Vážení klienti,

 

chtěli bychom Vás upozornit, že se blíží konec platnosti některých pokladních certifikátů, které jsou používány pro elektronickou evidenci tržeb. Vydané certifikáty mají platnost 3 roky. Pokud jste si tedy zřizovali certifikát ihned na začátku této povinnosti, tedy koncem roku 2016, bude jeho platnost v posledním čtvrtletí roku 2019 končit.

Ověřit platnost certifikátu můžete po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, kde v menu zvolíte odkaz CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz SEZNAM CERTIFIKÁTŮ a ve sloupci DATUM EXPIRACE je uvedené datum ukončení platnosti certifikátu.

Pokud zjistíte, že se blíží konec platnosti, musíte si vygenerovat certifikát nový. Jeho vygenerování je na stejné stránce v aplikaci, jen musíte zvolit odkaz Nový certifikát. Podrobný návod naleznete na tomto odkazu:

http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--certifikaty/navod-jak-vygenerovat-certifikat-4418

Novým certifikátem nahraďte původní certifikát a tento původní zneplatněte. Toto provedete opět ve webové aplikaci v seznamu certifikát podle tohoto návodu:

http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--certifikaty/jak-zneplatnit-pokladni-certifikat-4537

Ostatní návody a rady, týkající se výměny certifikátu jsou uvedené na níže uvedeném odkazu:

www.etrzby.cz/cs/Vymena-certifikatu

Pokud byste měli ještě nějaké otázky týkající se výměny certifikátu za nový, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

KONEC PLATNOSTI CERTIFIKÁTU EET
28.9.2019

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty schválená v rámci tzv. daňového balíčku, který je účinný od 1.4.2019 změnila ustanovení § 37 zákona o DPH upravující způsob výpočtu a zaokrouhlování DPH. Ačkoliv je novela jako celek účinná již od letošního dubna, dle přechodných ustanovení bylo možné až do konce září při výpočtu DPH postupovat dle starých pravidel. Přestože se na první pohled zdá, že nejde o významnou změnu, může mít její přehlédnutí dopad na správnost vystavených daňových dokladů.

Změna způsobu výpočtu DPH shora

 

V případech, kdy je stanovena cena včetně DPH a DPH je počítáno tzv. shora, dochází ke změně výpočtu a používaného koeficientu pro stanovení částky DPH a základu daně. Nově se bude DPH určovat jako podíl přijaté úplaty a koeficientu 1,21 nebo 1,15 nebo 1,10 (místo koeficientu 0,1736, nebo 0,1304, nebo 0,0909) v závislosti na uplatňované sazbě DPH. Vypočtená DPH se zaokrouhlí matematicky na 2 desetinná místa. Základ daně se pak určí standardně jako rozdíl přijaté úplaty a vypočtené DPH shora.

 

Příklad pro výpočet DPH v sazbě 21% z celkové ceny 20 000,- (včetně DPH):

12 100 – (12 100/1,21) = 12 100 – 10 000 = 2 100 Kč

 

Změna v zaokrouhlování DPH a možnosti stanovení konečné výše úplaty

 

Původní znění zákona platné až do 30. září umožňovalo v případech, kdy byla cena sjednána bez DPH a DPH byla připočítána k ceně jako násobek základu daně a sazby daně, zaokrouhlit vypočtenou DPH na celé koruny a tím zaokrouhlit konečnou výši úplaty za dané plnění na celé číslo. Rozdíl vzniklý ze zaokrouhlení DPH a celé úplaty na celé koruny nevstupoval do základu daně.

 

Novela zákona o DPH informaci zaokrouhlení výsledné DPH na celé koruny vypustila. Nicméně dle § 37 písm. b) bod 1 novely zákona o DPH se do základu daně nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úhrady (úplaty) při platbě v hotovosti. Na základě této změny v legislativě vyšlo množství odborných článků a informací pro poskytovatele plnění, že s platností od 1. 10. 2019 již není možné DPH zaokrouhlovat na celé koruny nahoru v případech bezhotovostních úhrad a poskytovatelé plnění tak byli upozorňováni, aby od zaokrouhlování faktur raději upustili.

 

V návaznosti na tyto publikované informace vydala Finanční správa dne 14. 10. 2019 tiskovou informaci, že novela zákona o DPH výslovně neupravuje postup zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením v případě úplaty za zdanitelné plnění provedené formou bezhotovostních plateb. Důvodem je předpoklad, že v bezhotovostním styku není nezbytné zaokrouhlovat na celé koruny, protože lze podle ustanovení § 13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, částky k úhradě uvádět na dvě desetinná místa. Smyslem a cílem úpravy novely zákona o DPH je odstranit doposud možné opakované zaokrouhlování a dále zamezit případům, aby pouze a jen z důvodu zaokrouhlovacího rozdílu docházelo k přepočtení základu daně a výše daně.

 

Zároveň ale Finanční správa dodává, že pokud poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.

Zaokrouhlování DPH závazně platné od 1.10.2019
9.9.2019

Návrh novely zákona o DPH 2020 zavádí rychlé opravy systému DPH – tzv. QUICK FIXES.

Hlavním cílem novely je přispět k většímu sjednocení pravidel pro obchodování se zbožím mezi členskými státy Evropské unie.

Účinnost změn nastane k 1. lednu 2020, kdy v rámci celé Evropské unie mají začít fungovat stejná pravidla pro tyto 4 oblasti:

  • Konsignační sklady,

  • Podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu,

  • Přiřazení dopravy v rámci řetězových obchodů a

  • Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.

Změna režimu DPH ve vztahu ke konsignačním skladům

Nejvýznamnější chystanou změnou, která nastane je sjednocení pravidel konsignačních skladů na území Evropské unie. Jde o ty případy, kdy dodavatel přepraví své zboží do skladu v jiném členském státě, aby v tomto státě zboží dodal předem známému odběrateli. Vlastnické právo ke zboží se na kupujícího převádí až v okamžiku, kdy zboží odebere ze skladu. Pro snížení administrativní zátěže je v současné době možné využít zjednodušení v podobě konsignačního skladu (tzv. call-off sklad, v ČR upraveno dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona o DPH). Avšak tento postup je v jednotlivých členských státech upraven různě a některé členské státy takové zjednodušení vůbec neumožňují.

Od 1.1.2020 se celý systém u konsignačních skladů změní a nově bude odběratel deklarovat pořízení zboží z jiného členského státu až v okamžiku odebrání zboží ze skladu. Podmínkami pro toto zjednodušení jsou:

  • Dodavatel nemá sídlo ani provozovnu ve státě ukončení přepravy,

  • Dodavatel zná DIČ zákazníka ve státě ukončení přepravy,

  • Dodavatel i zákazník uvedou přesun zboží ve speciální evidenci pro účely DPH,

  • Dodavatel uvede DIČ zákazníka v souhrnném hlášení a

  • K dodání zboží ve státě ukončení přepravy musí dojít v období 12 měsíců od přepravy zboží.

 

Podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu.

Nově bude v rámci celé Evropské unie platit, že dodání zboží do jiného členského státu bude možné osvobodit pouze při prodeji odběratelům registrovaným k DPH v daném státě. Tuto podmínku bude nutné řádně ověřit prostřednictvím systému VIES.

Dané opatření nebude mít na české dodavatele zásadní vliv, neboť tuto podmínky český zákon o DPH již stanovuje. Je pouze nutné zdůraznit, že dodavatel bude mít povinnost kontroly DIČ každého obchodního partnera a bude muset uchovávat tyto kontroly DIČ s časovým razítkem.

 

Přiřazení dopravy v rámci řetězových obchodů

Současná DPH legislativa nestanovuje pravidla přiřazování přepravy, pokud ji organizuje prostřední osoba či jí zmocněná třetí osoba. Další opatření řeší tedy situaci, kdy přepravu organizuje prostřední osoba.

Nově bude záležet na tom, jaké DIČ předloží prostřední osoba svému dodavateli. Pouze dodání s přepravou je možné klasifikovat jako dodávku do jiného členského státu, která může být osvobozena od DPH. Zbývající dodání naopak představují lokální dodávky a musí být uplatněna DPH na výstupu.

 

Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.

Závěrečná, avšak nejrozsáhlejší a nejkomplikovanější změna, která je součástí novely, představuje prokazování přepravy zboží do členských států Evropské unie.

Od 1. ledna 2020 dochází k značnému zpřísnění této oblasti. Dodavatel, který chce prokázat, že zboží bylo přepraveno do členského státu Evropské unie, bude v praxi muset vlastnit 2–3 dokumenty dokazující a potvrzující přepravu. Důkazy si nesmí vzájemně odporovat a musí být vystaveny nezávislými stranami.

S ohledem na rozsah se uvedené podmínce budeme detailněji věnovat v některé z příštích aktualit.

RYCHLÉ OPRAVY SYSTÉMU DPH - tzv. „QUICK FIXES“
9.9.2019

Jsme dobře sehraný tým, který již od roku 1995 poskytuje komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství. Od roku 2005 vystupujeme pod jednotnou hlavičkou FACTA s.r.o. I přesto zůstáváme věrni filosofii malé společnosti poskytující klientům potřebnou flexibilitu a osobní přístup.

Snažíme se být pokaždé o krok napřed. Neustále sledujeme aktuální vývoj legislativy a zdokonalujeme naše postupy, což nám pomáhá mít v proměnlivých podmínkách současné ekonomiky vždy k dispozici správné řešení.

Na pozici účetní bude Vaším hlavním úkolem:

• Zpracování účetnictví našich klientů napříč různými obory podnikání (farmaceutické společnosti, neziskové organizace, advokátní kanceláře, umělci a další)
• Komunikace s klienty a úřady
• Příprava podkladů pro zpracování účetní závěrky
• Příprava podkladů pro zpracování přiznání k DPH, kontrolnímu hlášení, silniční dani, dani z příjmu atd.)
• Spolupráce s daňovým poradcem

Požadavky:
• min. SŠ ekonomického směru
• Znalost účetního systému POHODA velkou výhodou
• Praxe v oboru vítána


Nabízíme:

Neformální pracovní prostředí
Různorodou, samostatnou a zodpovědnou práci
Další vzdělávání a pravidelná školení

Bonusy:

Flexibilní pracovní dobu
Občerstvení na pracovišti
Teambuildingové aktivity
5. týdnů dovolené

Finanční bonusy

Mobil i pro soukromé použití

Očekáváme:

Pozitivní přístup k práci.

Nástup možný ihned


Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nám zaslat Váš strukturovaný životopis na email lenka.cerna@facta.cz

HLEDÁME NOVÉ JUNIOR A SENIOR ÚČETNÍ 
1. 8. 2019

FACTA se od. 1. 8. 2019 stali součástí mezinárodní aliance nezávislých účetních firem TIAG® (The International Accounting Group). Tým FACTA je nyní výhradním zástupcem této organizace na poli účetního a daňového poradenství pro Českou republiku.

Členství v TIAG a širší TAG Alliance® poskytne FACTA a jejím klientům strategické spojení s vysoce kvalitními účetními, daňovými, právními firmami a dalšími profesionálními společnostmi ve více než 100 zemích světa a umožní poskytovat služby na stále vyšší odborné úrovni, a to i v mezinárodním kontextu.

Členové TIAG jsou zváni, k připojení k TIAG až poté, co podstoupí komplexní výběrové řízení. Firmy jsou pečlivě vybírány na základě odborné způsobilosti, schopnosti poskytovat kvalitní služby svým klientům, reputace v rámci odborného odvětí a na doporučení stávajících členů. Následně jsou přihlášky přezkoumány a schvalovány poradní radou TIAG.

"Jsme potěšeni, že jsme se stali členy této aliance a očekáváme, že naše spojení s TIAG a TAG Alliance bude velkým přínosem hlavně pro naše klienty," říká ředitelka FACTA Simona Fialová.

 

"FACTA s.r.o. je skvělá firma a jsme rádi, že se stala členem TIAG & TAG Alliance," říká Richard Attisha, prezident a generální ředitel TIAG & TAG Alliance. "Široké spektrum služeb, kvalita, jakož i jejich pověst a význam na trhu z nich činí atraktivní zdroj spolupráce pro naše členy a jejich klienty."

 

O TIAG® a TAG Alliance®

Aliance TAG se skládá ze tří skupin: TIAG (The International Accounting Group), TAGLaw a TAG-SP. TIAG je mezinárodní aliance vysoce kvalitních nezávislých účetních firem. TAGLaw je podobné spojenectví nezávislých advokátních kanceláří a TAG-SP je doplňkovým sdružením strategických obchodních partnerů. Společně TAG Alliance poskytuje účetní, právní a finanční podporu v celosvětovém měřítku. S přibližně 18 000 profesionály ve 290 členských společnostech se 750 pobočkami ve více než 105 zemích světa slouží TAG Alliance desítkám tisíc klientů ze všech průmyslových a komerčních odvětví.

 

Více se dozvíte na www.tiagnet.com.

FACTA JE SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ ALIANCE ÚČETNÍCH FIREM TIAG®
1. 7. 2019

Ani během léta naši legislativci nezahálejí a připravují pro nás několik změn. Některé změny jsou pozitivní, jiné budou naši kapsu něco stát. Přinášíme přehled těch nejvýznamějších.

 

Státní správa se snaží co nejvíce elekronizovat svou činnost a různými ustanoveními k tomu motivuje i všechny daňové subjekty. 

Novela daňového řádu představuje: 

👍 zavedení nového mechanismu v podobě zálohy na daňový odpočet

👎 prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu ze 30 na 45 dní

👎 možnost zahájit kontrolu bez součinnosti daňového subjektu

👍 snížení úroků z prodlení v případě pozdní úhrady daně na úroveň úroku z prodlení podle občanského         zákoníku, tj. repo sazba + 8 procentních bodů (nyní je to 9,75%)

👍 zvýšení úroku jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu, a to na repo sazbu +   4 procentní body (nyní je to 5,75 %)

👍 prodloužení termínu pro podání přiznání u elektronických podání přiznání daně z příjmů

👎 zrušení pětidenní liberační doby, kdy bylo možné se bez sankce opozdit s odesláním přiznání nebo úhradou     daně u daní vyměřovaných za zdaňovací období alespoň jednoho roku (například daň z příjmů, majetkové daně)

 

Další změny jsou navrhovány v rámci novely zákona o EET:

👎 rozšíření EET na řemestníky a další služby

👍 zavedení možnosti evidovat tržby v off-line režimu u živnostníků s obratem do 600 tis. Kč ročně a   maximálně dvěma zaměstnanci

 

Obě tyto novely jsou stále v legislativním procesu. Za celý team FACTA věříme, že všechny 👍 změny budou schváleny a u 👎 změny dojde k jejich vypuštění. O definitivních změnách vás budeme informovat.

PLÁNOVANÉ "NOVINKY" Z PERA LEGISLATIVCŮ
1. 7. 2019

Tým FACTA se k 1. červenci stěhuje do nejnovější administrativní budovy Element v lokalitě Pankrác, která byla dokončena na konci minulého roku. FACTA jsou jedním z prvních nájemníků tohoto objektu s celkovou kancelářskou plochou 6240 čtverečních metrů a obsadí polovinu celého pátého patra.

„Projekt byl navržen jak pro kanceláře středně velkých podniků, tak pro menší společnosti, které budou moci využít plánovanou centrální recepci,“ říká Helena Hurábová, Head of Advisory & Transaction services – Office společnosti CBRE.

FACTA si nové kanceláře vybrala i s ohledem na zelené prostředí budovy a ekologický certifikát LEED. „Významnou roli při výběru nových prostor hrálo “zelené" prostředí budovy a zasazení do moderní části pražské Pankráce. "Spojení moderního s tradičním se promítá také v naší firemní filozofii. Pomáháme nalézat řešení s využitím moderních metod, ale s péčí a láskou k přírodě a lidským hodnotám.“ říká ředitelka FACTA Simona Fialová. 

NOVÁ ADRESA FACTA:  Budova Element, 5. patro, Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

NOVÉ SÍDLO FACTA
29. 5. 2019

Do 31. května musí všichni majitelé domů, bytů, pozemků, ale i staveb uhradit daň z nemovitých věcí. Většina poplatníků obdržela do svých poštovních, datových či emailových schránek platební podklady z finančního úřadu. Zasílání platebních informací však není povinností správcě daně. Pokud tedy poplatník zprávu nedostal a daň neuhradí, nelze se na vymlouvat, že jej finanční úřad nevyzval.

Jestliže patříte mezi čerstvé majitele nemovitosti, kteří ji získali v minulém roce, a doposud jste neobdrželi složenku, je pravděpodobné, že jste zapomněli podat přiznání k dani. V takovém případě vám s podáním přiznání rádi pomůžeme, aby jste se vyhnuli zbytečným sankcím. Kontaktujte nás zde.

 

Pokud celková částka daně nepřesáhne 5000 korun, je celá splatná do 31. května. V případě, že je vyšší, je možné ji rozdělit do dvou stejných splátek. V takovém případě je první splátka splatná do 31. května, druhá pak do 30. listopadu 2017. Výjimkou jsou zemědělci a chovatelé ryb. Ti mají termín posunutý do 31. srpna 2017, a to i v případě, že platí méně než 5000 korun.

Pokud celková částka daně nepřesáhne 5000 korun, je celá splatná do 31. května. V případě, že je vyšší, je možné ji rozdělit do dvou stejných splátek. V takovém případě je první splátka splatná do 31. května, druhá pak do 30. listopadu 2017. Výjimkou jsou zemědělci a chovatelé ryb. Ti mají termín posunutý do 31. srpna 2017, a to i v případě, že platí méně než 5000 korun.Pokud patříte mezi čerstvé majitele nemovitosti, kteří ji získali v minulém roce, a doposud jste neobdrželi složenku či apod., je pravděpodobné, že jste zapomněli podat přiznání k dani. V takovém případě je nutné se co nejrychleji obrátit na příslušný finanční úřad. To samé platí i v případě, že jste splnili všechny povinnosti, ale informace k platbě vám nedorazily. Poslední složenky měly být doručeny nejpozději do 19. května 2017. Pokud celková částka daně nepřesáhne 5000 korun, je celá splatná do 31. května. V případě, že je vyšší, je možné ji rozdělit do dvou stejných splátek. V takovém případě je první splátka splatná do 31. května, druhá pak do 30. listopadu 2017. Výjimkou jsou zemědělci a chovatelé ryb. Ti mají termín posunutý do 31. srpna 2017, a to i v případě, že platí méně než 5000 korun.
 

Více na https://www.e15.cz/finexpert/termin-pro-uhradu-dane-z-nemovitosti-se-blizi-1332717 patříte mezi čerstvé majitele nemovitosti, kteří ji získali v minulém roce, a doposud jste neobdrželi složenku či apod., je pravděpodobné, že jste zapomněli podat přiznání k dani. V takovém případě je nutné se co nejrychleji obrátit na příslušný finanční úřad. 

Více na https://www.e15.cz/finexpert/termin-pro-uhradu-dane-z-nemovitosti-se-blizi-1332717

TERMÍN PRO ÚHRADU DANĚ Z NEMOVITOSTI
27. 5. 2019

27. května 2019 přivítala v Brně prezidentka Komory daňových poradců ČR Petra Pospíšilová do profese 61 nových daňových poradců. Jejich znalosti a kompetentnost hodnotila u kvalifikačních zkoušek zkušební komise složená jak ze členů Komory, tak z komisařů jmenovaných Ministerstvem financí ČR. Slavnostní přivítání do profese se uskutečnilo v Rytířském sále brněnské Nové radnice v Brně. Jednou z nových daňových poradkyň je i naše dlouholetá kolegyně Katka Frýbová.

Rozsáhlý nezávislý průzkum zaměřený na ověření očekávání na trhu daňového poradenství z pohledu firem a živnostníků, který Komora v závěru roku 2018 realizovala, jednoznačně prokázal, že práce daňových poradců a očekávání na straně jejich klientů spočívají hlavně v poskytnutí jistoty, že mají daňové záležitosti v pořádku. S pomocí daňových poradců jsou schopni zvládnout nejen běžné daňové situace, ale bez rizika vyřeší i složitější nebo nestandardní daňové otázky. Dnes jmenovaní daňoví poradci prokázali odbornou a profesní způsobilost v oblastech daňové i ekonomické teorie a praxe a jsou tak zárukou poskytování kvalitních služeb.  

„Daňové zákony jsou složité a daňoví poradci pomáhají podnikatelům s jejich správným pochopením. Odstraňují tak riziko chybného postupu a možného následného postihu ze strany finančního úřadu,“ komentovala současný stav Pospíšilová.

To potvrdil i viceprezident komory Petr Toman: „Daňoví poradci jsou bezesporu důležitým prvkem pro dobře fungující daňový systém. Díky své odbornosti jsou schopni vysvětlit svým klientům všechny souvislosti spojené s plněním daňových povinností, aby je mohli plnit správně a včas. To je pak výhodné i pro stát, protože nedochází ke zbytečným chybám a desinterpretaci daňových zákonů.“ 

NOVĚ JMENOVANÍ DAŇOVÍ PORADCI
31. 3. 2019

Ivana rozšířila tým daňových poradců FACTA týmu. Na pozici daňový poradce se bude specializovat na oblast DPH, daně z příjmů právnických a fyzických osob, a to zejména u klientů z pharma sektoru.

 

Ivana vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu Financí a účetnictví. Studium úspěšně ukončila s vyznamenáním v roce 2005. Po vysoké škole nastoupila do daňového oddělení společnosti PricewaterhouseCoopers, kde získala zkušenosti z různých daňových oblastí, především DPH, spotřební daně a daně z příjmů. V průběhu svého působení v PriceaterhouseCoopers složila Ivana zkoušky daňového poradce u Komory daňových poradců ČR.

Od roku 2007 Ivana pokračovala ve své daňové kariéře ve společnosti PPF a.s., kde byla na pozici daňového a účetního specialisty zodpovědná za revizi účetnictví, zpracování daňových přiznání a daňového poradenství v rámci skupiny PPF. Další pracovní zkušenosti Ivana získala v letech 2013 – 2018 na pozici daňového konzultanta ve společnosti Kaminari s.r.o., která poskytujeme poradenství v rámci budování mezinárodních daňových struktur.  
 
Ivana ráda sportuje, ve volném čase hraje beach volejbal a běhá.

IVANA DIVIŠOVÁ POSÍLILA TEAM FACTA